Gmina sprzedaje działki

Spotkanie sołtysów


W dniu 3 lipca 2013 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie sołtysów z Panem Józefem Rysakiem Wójtem Gminy. W pierwszym punkcie spotkania głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przestawiając informację na temat bezpieczeństwa publicznego na trenie gminy. Pan Komendant poinformował, że na terenie gminy zmalała liczba włamań i kradzieży do budynków mieszkalnych. Zwrócił jednak uwagę na rosnącą ilość nietrzeźwych kierujących na drogach na terenie gminy. Pan M. Kowalik zaapelował o zwracanie uwagi na to co dzieje się w sąsiedztwie jeśli dzieje się coś złego, jeśli są krzywdzone dzieci należy to zgłosić na Policję. W ostatnim czasie na terenie gminy zostały założone 3 Niebieskie Kraty. Rodzina, której założono taką kartę podlega kontroli przez funkcjonariuszy Policji.
Z uwagi na okres wakacji patrole funkcjonariuszy Policji zostaną wzmożone, szczególnie w miejscach gdzie spożywany jest alkohol oraz na drogach gdzie urządzane są rajdy samochodowe bądź quadów. W dniu wczorajszym na terenie gminy ukarano mandatami 6 osób pod wpływem alkoholu przebywających w miejscu publicznym.

W temacie dotyczącym gospodarki odpadami do Przedstawiciela firmy EKOM, firmy, która od dnia 1 lipca 2013 roku świadczy usługi wywozu nieczystości stałych na trenie naszej gminy padły ostre słowa krytyki z uwagi na nie wywiązanie się firmy z dostawy koszy oraz worków na odpady segregowane do poszczególnych posesji a także z uwagi na brak informacji o terminach wywozu śmieci. Przedstawiciel firmy EKOM poinformował, że z uwagi na to, iż Firma nie wywiązała się z dostawy koszy a także worków na odpady segregowane w miesiącu lipcu mieszkańcy będą oddawali nieczystości w workach takich jakie posiadają. Terminy wywozu nieczystości zostały ustalone i poprzez sołtysów zostaną przekazane mieszkańcom/informacja dostępna jest na stronie gminy /www.igwa/. Pan Paweł Kruk Przedstawiciel firmy EKOM zapewnił, że początkowy okres odbioru śmieci będzie okresem w którym mieszkańcy będą się uczyli segregacji śmieci, ponadto zostaną przekazane w najbliższym czasie kosze, worki do segregacji a także informacja jak należy segregować. W początkowym okresie segregacji na właścicieli posesji, gdzie segregacja będzie nie do końca prowadzona prawidłowo nie będą nakładane kary. Na terenie gminy, w każdą pierwszą sobotę miesiąca zostaną uruchomione dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Igołomia i Wawrzeńczyce. Więcej informacji na stronie internetowej gminy, w zakładce "rewolucja śmieciowa".
W kolejnym punkcie Pan J. Rysak przedstawił informację o wysokości szkód i podjętych działaniach w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: nawalne deszcze, gradobicie jakie wystąpiły na trenie gminy w miesiącu maju i czerwcu. Intensywne opady deszczu i gradu spowodowały podtopienia budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych a także duże zniszczenia w uprawach warzyw w gruncie i pod osłonami. Największe straty wystąpiły po gradobiciu, które przeszło przez 2/3 obszaru gminy. W dniu 11.06. Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak został poinformowany o zaistniałej sytuacji i zapoznał się osobiście ze stratami podczas wizyty na terenie gminy. Ponadto gmina wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o udzielenie pomocy poszkodowanym gospodarstwom i objęciem naszej gminy "klęską żywiołową". O trudnej sytuacji został również poinformowany Minister Finansów P. Rostowski do którego zwróciliśmy się o rekompensatę dla gminy za utracone dochody z tytułu umorzenia III i IV raty podatku rolnego z powodu klęski żywiołowej. Powołane zostały gminne komisje które szacowały rozmiary strat. Poszkodowani rolnicy składali wnioski dotyczące ilość strat w gospodarstwie. Ilość złożonych wniosków 739, powierzchnia zgłoszonych uszkodzonych upraw - 2234 ha. powierzchnia uszkodzonych upraw pod folią -110 ha. Podtopieniu uległo 150 budynków gospodarczych, 85 zniszczonych szklarni oraz 2702szt uszkodzonej foli ogrodniczej/agrowłókniny i 39 uszkodzonych maszyn i urządzeń. Dla najbardziej poszkodowanych rodzin które poniosły straty w budynkach mieszkalnych przyznana została doraźna pomoc z GOPS. Ponadto oszacowane zostały straty w infrastrukturze gminnej na długości 14,53 km dróg gminnych, szacunkowa wartość strat 1 608 000 zł.
Pan J. Rysak zwrócił uwagę na problem związany z zalewaniem pól uprawnych, podtapianiem budynków mieszkalnych. Poinformował, że problemem nie są środki finansowe, problemem jest brak dobrej woli osób które nie wyrażają zgody na wykonanie rowu na sowim trenie. Problemem jest coraz większy z uwagi na rowy które są przez rolników zaorywane czy zapory jakie tworzone są podczas suszy na rowach.

Pan wójt zwrócił uwagę na konieczność ubezpieczania upraw przez rolników którzy uzyskują płatności bezpośrednie. Ustawa wymaga aby każdy rolnik zawarł umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych co najmniej od jednego ryzyka: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych dla co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych do 30 czerwca każdego roku.
W sprawie pomocy dla rolników pan wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym nie może udzielić pełnej i jednoznacznej odpowiedzi. Czy będzie pomoc, jaki rodzaj i wysokość nie zależy od gminy ani Wojewody ale od Ministra Rolnictwa. Wnioski jakie rolnicy składali od 8 lipca będą weryfikowane przez Komisję Wojewódzką - jeżeli wnioskowane szkody zostaną uznane przez Komisję to dopiero będą się kwalifikować do pomocy. Pomoc jaka ma zostać zaproponowana rolnikom to niskoprocentowe kredyty klęskowe lub środki z działania 126 z PROW na przywrócenie potencjału produkcyjnego. Warunkiem pozyskania pomocy jest wielkość strat powyżej 30% i szkody w środkach trwałych powyżej 10 tys. zł.

Następnie Pan J. Kokosiński przedstawiciel firmy PZU poinformował o możliwości ubezpieczenia każdej uprawy od różnego rodzaju ryzyka. Ubezpieczenia są uzależnione od rodzaju upraw a także od tego czy są dotowane z budżetu państwa czy nie, wówczas okres obowiązywania ubezpieczenia jest inny.
W kolejnych punktach Pan A. Knapik poinformował o remontach na drogach gminnych jakie zostały zrealizowane oraz te które będą realizowane w okresie wakacyjnym:
Zrealizowano remonty dwóch dróg z pozyskanych środków z budżetu państwa (I promesa) w miejscowościach:
- Wawrzeńczyce w kierunku pompowni nr 2
- Zofipole (koło firmy REGENT)
W okresie wakacyjnym realizowane będą remonty dróg do gruntów rolnych w miejscowościach:
- Stręgoborzyce "Między Górze"
- Rudno Górne "Łąki"
- Igołomia w kierunku Odwiśla "Potoki"
- Zofipole w kierunku północnym
- Odwiśle "Kępy"
oraz remonty dróg z pozyskanych środków z budżetu państwa (II promesa) w miejscowościach:
- Wawrzeńczyce (od mostka na Ścieszczany, w kierunku Domku Myśliwskiego i wału) - Stręgoborzyc "Stefanów- Łąki"
Ponadto realizowane będą bieżące remonty dróg, zbieranie poboczy, udrażnianie rowów przydrożnych.

Pan H. Jończyk poinformował o realizowanych na terenie gminy inwestycjach: - zakończono budowę Centrum Aktywności wsi Tropiszów,
- zrealizowany został kolejny etap budowy wodociągu. Ponadto w minionym tygodniu uzyskaliśmy informację o przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MRPO środkach na budowę zbiorników ciśnieniowych
- rozpoczęta została budowa 6 stref rekreacyjno-sportowych
- zaplanowano do realizacji w ramach środków z LGD montaż zegara słonecznego na budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach
- rozpoczęta zostanie niebawem budowa placu zabaw w miejscowości Koźlica
- realizowana będzie budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy GCE w Wawrzeńczycach po otrzymaniu dofinansowania z PROW
W punkcie dotyczącym informacji w sprawie organizacji Małopolskiego Święta Warzy Pan J. Rysak poinformował, że decyzja w sprawie organizacji święta jest trudna, ponieważ zdania w tej sprawie są podzielone. Po klęsce gradobicia oraz podtopień rozważaliśmy rezygnację z organizacji święta. Na organizację święta pozyskaliśmy już 60.000zł. jeśli nie będziemy organizowali święta środki należy zwrócić. Na dzień dzisiejszy nie rezygnujemy ze świętą jeśli jednak sytuacja pogodowa nie pozwoli na organizację święta, święto zostanie odwołane. Komitet organizacyjny nad przygotowaniami do świętą pracuje od miesiąca lutego. Pozyskane zostały patronaty honorowe min. Ministra Rolnictwa, Marszałka Województwa, Starosty, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Pani J. Murek poinformowała o rozstrzygniętych konkursach związanych z Małopolskim Świętem między innymi konkurs dla dzieci "Kolorowy zawrót głowy, kapelusz ogrodnika, działkowca" konkurs na "Estetyczną zagrodę i posesję wiejską".
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +