Gmina sprzedaje działki

Sport uczy postaw


Od 10 stycznia br. ruszył nowy projekt realizowany prze gimnazja gminy Igołomia- Wawrzeńczyce tj. Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Igołomi oraz Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Wawrzeńczycach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest pod nazwą Siatkarska Liga Tolerancji jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
W ramach tego projektu są prowadzone zajęcia sportowe, które potrwają do 30 czerwca 2011r.
W zajęciach sportowych bierze udział 56 uczniów w wieku 15-16 lat w tym 32 dziewczynki i 24 chłopców z obydwu gimnazjów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych doskonaląc technikę gry w siatkę.
Dodatkowo przewidziano zorganizowanie 3 międzyszkolnych meczy siatkarskich, w których uczestniczyć będą wszystkie drużyny. Spotkania meczowe odbędą się w Gimnazjum w Igołomi i w Gimnazjum w Wawrzeńczycach. W ten sposób powstanie mała liga siatkarska, a drużyny rozegrają mecze systemem "każdy z każdym", by w efekcie wyłonić finalistę rozgrywek sportowych. Młodzież weźmie także udział w przygotowaniu na zakończenie projektu Święta Sportu, na którym zostaną rozegrane konkurencje sportowe(mecz piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, konkurencje lekkoatletyczne) i wręczone medale dla uczestników rozgrywek siatkarskich. Medale wręczy zaproszony przez Dyrektorów szkół znany sportowiec.
Celem projektu jest integracja i aktywizacja dziewcząt i chłopców z gimnazjów na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przez podjęcie aktywności sportowej.
Cele szczegółowe:
-Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dziewcząt i chłopców dzięki organizacji integracyjnych zajęć sportowych i warsztatowych
-Stworzenie warunków umożliwiających wspólną integrację poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych
-Kształtowanie podstawowych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w trakcie zajęć warsztatowych
-Pobudzenie pozytywnych przejawów aktywności dziewcząt i chłopców poprzez udział w rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play
-Zbliżenie młodzieży ze środowisk zróżnicowanych pod względem społeczno- geograficznym
-Promocja dobrych form spędzania czasu wolnego
-Promocja zasady równości szans i płci
W wyniku realizacji projektu skorzystają uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce a przez to całe społeczeństwo lokalne, ponieważ zmiana postaw u młodzieży jest pierwszym krokiem na drodze do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Strona projektu

Odwiedziło nas już: + Online: +