Gmina sprzedaje działki

W kręgu aktywnych!


W kręgu aktywnych-zakończenie projektu
Od stycznia do końca czerwca 20 mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa uczestniczyło w projekcie pt. "W kręgu aktywnych wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Realizatorem i autorem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach. Projekt, pt. "W kręgu aktywnych" skierowany był do dorosłych mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa. Obejmował on dwa zasadnicze tematy. Pierwszy to kurs komputerowy-80 godzin, a drugi, to kurs tańca-40 godzin. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 14 kobiet i 6 mężczyzn. Grupa ta składa się w połowie z młodych ludzi oraz w połowie z ludzi dojrzałych. Wspólnie zdobywali nowe doświadczenia i wymieniali się nim. Młodsi pomagali na kursie komputerowym, a im pomagano na kursie tańca. Uczestnicy (90%) nabyli umiejętności podstawowej obsługi komputera, mają już swoje konta mailowe oraz zredagowali i wydrukowali CV. Zajęcia komputerowe odbywały się w użyczonej sali komputerowej w szkole w Wawrzeńczycach, a kurs tańca w świetlicy wiejskiej w Stręgoborzycach. W ramach spotkań z tańcem pt. "taniec i muzyka jednoczy ludzi" uczestnicy projektu nauczyli się podstawowych kroków dwóch tańców: nowoczesnego i tradycyjnego. Na zakończenie projektu, w ramach podsumowania projektu, uczestnicy byli 26 czerwca w Krakowie na operetce pt. "Baron Cygański" w Operze Krakowskiej. Było to miłe podsumowanie zrealizowanego projektu. Takie projekty są bardzo potrzebne, szczególnie mieszkańcom wsi, rolnikom, którzy bardzo często są tak zapracowani, że na doskonalenie się, czy na aktywny relaks nie mają ani czasu, ani ochoty. Mamy nadzieję, że ten projekt pozwolił uczestnikom chwilę się zastanowić nad uciekającym życiem i refleksja przemijającego czasu pozwoliła im troszkę inaczej spojrzeć na ten piękny świat, który daje tak wiele możliwości, a my na co dzień ich po prostu nie zauważamy! Projekt napisała Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, Wioletta Klęk. Stowarzyszenie skutecznie ubiega się o środki zewnętrzne. 2 lata temu zdobyli środki na uruchomienie świetlicy z Fundacji Wspomagania Rozwoju Wsi. Obecnie, w edycji 2011, złożyli kolejny wniosek do PO KL, na projekt pt. "Aktywna integracja z kulturą", dla mieszkańców Stręgoborzyc i nie tylko, który także dostał rekomendację WUP i będzie realizowany w 2012r.


Uczestnicy projektu "W kręgu aktywnych" są bardzo zaangażowani w projekt i z chęcią przychodzą na zajęcia. Szczególnie polubili zajęcia taneczne, na których młoda instruktorka tańca uczy ich kroków tańca nowoczesnego i tradycyjnego. Kosztoje to uczestników wiele sił i potu, ponieważ instruktorka zawsze na poczatku zajęć serwuje sporo ćwiczeń rozgrzewających i rytmicznych. Jednak każdy ambitnie chce opanować wszystkie umiejętności i korzysta z porad instruktorki tańca. Te bardzo ciekawe i zajmujące zajęcia tańca udowadniają, że faktycznie taniec i muzyka jednoczy ludzi.
Na kursie komputerowym uczesniczy także ambitnie podchodzą do zajęć, mimo, że nie wszyscy mieli z komputerem dotychczas do czynienia. Spora grupa starszych uczestników, wcale się tym nie zraża i chłonie jak najwięcej wiedzy i umiejętności z IT. Uczestnicy kursu mają do pomocy książkę, która pomaga zgłębić teoretycznie tematy analizowane na zajęciach oraz indywidualną pomoc prowadzącego zajęcia, który stara się wszystkim przekazać jak najwięcej wiedzy, a szczególnie umiejętności obsługi i wykorzystania komputera na codzień. Uczestnicy założyli już swoje adresy mailowe, wysyłają listy z załącznikami do siebie, znajomych i nie tylko. W trakcie zajęć wykonywali także zdjęcia cyfrowe, które potem zgrali na komputer i wykorzystali przy pisaniu Kroniki KGW w Power Point. Wcześnie poznali już edytor tekstów Word czy arkusz kalkulacyjny Excel.


Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, które już w swojej nazwie ma takie przesłanie udowodniło, że aktywność popłaca. Tym razem zawalczyliśmy o fundusze europejskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i stworzyliśmy projekt, który został pozytywnie oceniony oraz przyjęty do realizacji. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości - 40 010,00zł. Bardzo cieszymy się z tego faktu tym bardziej, że spełnimy marzenia społeczności lokalnej, która podjęła inicjatywę uruchomienia świetlicy wiejskiej w budynku po byłej szkole. Kolejnym etapem było poszerzenie oferty edukacyjno-integracyjnej dla mieszkańców. Pierwsze fundusze na uruchomienie świetlicy pozyskaliśmy z Fundacji Wspomagania Wsi, dzięki czemu powstała świetlica i wyposażona pracownia komputerowa, czego nie w żadnej miejscowości naszej gminy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt stowarzyszenia pt. "W kręgu aktywnych" będzie realizowany w okresie od I-VI 2011r., w ramach priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej i działania 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców wsi Stręgoborzyce i Żydów, podniesienie poziomu umiejętności pracy z komputerem, wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi i gminy, nabycie umiejętności interpersonalnych.
Cele szczegółowe, które chcemy osiągnąć to:
- Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera;
- Integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne zajęcia, wymianę doświadczeń i wyjazd integracyjny;
- Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi i gminy, poprzez prezentacje swoich prac multimedialnych na forum, prowadzenie kroniki KGW Stręgoborzyce oraz KGW Żydów, prowadzenie elektronicznej, multimedialnej kroniki dla OSP Stręgoborzyce i OSP Żydów, redagowanie artykułów do czasopisma gminnego "Igwa";
- Zaktywizowanie kobiet i mężczyzn do rywalizacji na otwartym rynku pracy;
- Podniesienie samooceny oraz pewności siebie poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych.
Wszystkie działania mają na celu pomoc w odnalezieniu wiary we własne możliwości, wzmocnieniu samooceny, budowanie integracji międzypokoleniowej, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia komputerowe (łącznie 80 godzin), zajęcia taneczne (40 godzin), a także wyjazd na spektakl do Opery Krakowskiej wraz ze spotkaniem integracyjnym. Do zajęć zostaną zakupione wszelkie niezbędne materiały, pomoce, podręczniki, a także profesjonalny zestaw nagłośnieniowy.Odwiedziło nas już: + Online: +