Gmina sprzedaje działki

XL sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 28 października 2014 roku odbyła się XLI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W początkowych punktach porządku obrad Rada uchwaliła Regulamin Wynagradzania Nauczycieli zgodnie z wytycznymi ZUS, ponadto uchwalony został Program współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na trenie gminy na rok 2015.
W punkcie dotyczącym stawek podatkowych oraz opłat lokalnych Rada Gminy zaakceptowała propozycję Wójta Gminy aby stawki podatków i opłat lokalnych pozostały na obecnym poziomie - obowiązującym już od 1 stycznia 2013 roku.
Rada Gminy zaakceptowała propozycję Wójta Gminy aby podatek rolny w związku z obniżeniem średniej ceny żyta uległ obniżeniu w stosunku do obowiązującego podatku rolnego o 10 %. Stawki podatku rolnego w roku 2015 będą wynosiły: 153,43zł. za 1ha dla gospodarstw rolnych oraz 306,85zł. za 1 ha dla gruntów pozostałych (poniżej 1ha).
W kolejnym puncie porządku obrad Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 90.000zł. doposażony zostanie oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków radni zgłaszali uwagi dotyczące współpracy z powiatem w zakresie remontów dróg powiatowych.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +