Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W dniu 30.09.2008 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Gminy zajmowała się min: przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego, realizowaną w szkołach profilaktyką prozdrowotną Ponadto Rada Gminy zapoznała się z Informacją z wykonania budżety gminy za I półrocze 2008 roku, podjęła szereg zmian w budżecie gminy w 2008 r. zmiany dotyczyły min.:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej kwota 20.000zł.
- zwiększenia dochodów z tytułu promocji firm w trakcie II Małopolskiego Święta Warzyw kwota 13.000zł.
- przeniesiono środki na zabezpieczenie udziału gminy celem realizacji zadania dot. usuwanie skutków powodzi
- przyjęto środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowa Droga Aktywizacyjna społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z tereny gminy kwota 8.803,80, oraz zabezpieczono środki własne na realizację w/w zadania kwota 1033zł.
Rada Gminy wyraziła zgodę: na wydzierżawienie lokalu zlokalizowanego w GCE w Wawrzeńczycach ( miejsce wydawania posiłków dla dzieci) Firmie „Tasak” S. Paluch na okres 10 lat, oraz wydzierżawiono kiosk w Igołomia F. H.U HASER Pani H. Serkis na okres 5 lat.
Ponadto Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2008-2010 – zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania przyznanych w ramach dofinansowania środków wekslem „in blanco”.
W pkt 6 porządku obrad Rada Gminy rozpatrzyła skargę Pan M. Ćwikły dotyczącą popełnienia przez Wójta Gminy przestępstwa niegospodarności przy wykonaniu odwodnienia drogi gminnej nr K600014 w miejscowości Odwiśle przez co niezasadnie z budżetu gminy została wydatkowana kwota 12.000zł. Po wysłuchaniu wyjaśnień Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uznała powyższą skargę za bezzasadną.
Przedmiotem obrad była również rezygnacja złożona przez Pana M. Minora z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- prośba o rezygnację nie została przyjęta przez Radę Gminy.
W punkcie Interpelacje i zapytania radni składali zapytania odnośnie realizacji wykonania dokumentacji na III- IV etap budowy wodociągu na terenie gminy oraz o realizację prac na drogach powiatowych. W wolnych wnioskach min. dokonano podsumowania II Małopolskiego Święta Warzyw.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007