Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Od 3 marca 2008 roku uprawnieni rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz., 1443 z późn. zm) "Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa."
Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa urzędują od poniedziałku do piątku od godz. 8.15
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W dniu złożenia wniosku o pomoc, powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego powinna być nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym położone jest gospodarstwo. W przypadku, gdy ta średnia dla województwa jest niższa niż średnia dla kraju, wówczas powierzchnia użytków rolnych w posiadanym gospodarstwie nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Informacja o Średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007, dostępna jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Kwota, o którą mogą wnioskować rolnicy jest niebagatelna i wynosi 50 000 złotych. Co najmniej 70% tej kwoty młody rolnik powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w planie rozwoju gospodarstwa. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na: budowę i modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej; zakup maszyn, urządzeń, instalacji; zakładania i wyposażania sadów i niektórych plantacji wieloletnich; zakup gruntów rolnych lub stada podstawowego zwierząt. Wypełnienie samego wniosku o pomoc to nie wszystko. Do niego trzeba dołączyć załączniki (m.in. plan rozwoju gospodarstwa). Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory załączników udostępnione są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Więcej informacji uzyskasz u Pana Tomasza Buczka, stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony rolnictwa w Urzędzie Gminy.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć