Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XXV sesja Rady Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce  odbyła się dnia 9 grudnia 2008 r.

    Rada Gminy zapoznała się z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie Gminy. Na posiedzenie przybyli zaproszeni: pan Andrzej Knapik – Prezes Zarządu Gminnego OSP, pan Jan Dzięga – Komendant Gminny, pan Aleksander Jeleń – W-ce Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz pan kpt. Wiesław Nosek – Z-ca Komendanta JRG nr 4 w Krakowie.
    Pan A. Knapik pokrótce przedstawił jak działają nasze Ochotnicze Straże Pożarne, jakim sprzętem dysponują oraz jakie mają najpilniejsze potrzeby. Poinformował, że wszystkich zrzeszonych członków w 9 jednostkach jest 390, w tym 280 czynnych pełnoletnich. Strażacy biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale też w ratownictwie drogowym oraz przy usuwaniu klęsk żywiołowych jak: podtopienia, wichury, a nawet w likwidowaniu gniazd szerszeni. W roku 2007 strażacy brali udział w 215 akcjach na terenie gminy i w 20 poza terenem gminy. Są też 2 młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i 6 chłopców.
     Pan J. Dzięga stwierdził, że praca jednostek jest zadawalająca, a strażakom należą się diety, które przeznaczają na potrzeby macierzystej jednostki. Jest 5 jednostek wiodących i 4 wspomagające. Jednostka w Wawrzeńczycach nie ma ciężkiego bojowego samochodu, stary 30-letni nie nadaje się do naprawy. Jednostki obsługują też imprezy gminne jak choćby „Święto Warzyw”, biorą udział w zawodach strażackich.
      Pan kpt. W. Nosek obiecał pomoc w pozyskaniu samochodu bojowego dla OSP Wawrzeńczyce. Poinformował, że mamy dwie jednostki w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym (Wawrzeńczyce i Rudno Górne), ale jest możliwość włączenia trzeciej jednostki w gminie, o ile spełnia wymogi sprzętowe. Taką jednostką jest OSP Złotniki i kpt. W Nosek zadeklarował pomoc w załatwieniu formalności o ile z takim wnioskiem wystąpią.
Oświadczył dalej, że celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zostały stworzone obszary chronione, na podstawie podpisanych porozumień z Komendami innych powiatów. U nas będzie to PSP z Proszowic, która ma bliżej i wcześniej przyjedzie do akcji ratowniczej oraz poprowadzi akcję do czasu przyjazdu straży z Krakowa.
       Zorganizowany zostanie również kurs kierowania ruchem drogowym dla skierowanych z poszczególnych OSP osób, bowiem tylko osoba przeszkolona ma prawo kierować ruchem w czasie likwidacji wypadku drogowego.
Zarówno Pan Wójt, jak i Pan Przewodniczący podziękowali strażakom za ich pracę oraz współpracę z gminą i reprezentowanie Gminy na różnego rodzaju imprezach kulturalnych.
        Na funkcjonowanie jednostek przeznaczona została w projekcie budżetu na rok 2009 kwota 201.000 zł i musi ona zabezpieczyć wszystkie potrzeby, zarówno utrzymanie jednostek w stanie gotowości bojowej jak i doposażenie w sprzęt.
Rada Gminy przyznała diety dla strażaków w wysokości 10 zł/godzinę zarówno za udział w akcjach jak i szkoleniach pożarniczych. Uchwała ta obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
         Z kolei, Rada zajmowała się uchwaleniem tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy tj.nauczyciele uczący merytorycznie (pensum 18 godzin tygodniowo), nauczyciele prowadzący świetlicę (pensum 26 godzin ) i prowadzący bibliotekę szkolną (pensum 30 godzin) oraz uchwaliła Regulamin Wynagradzania Nauczycieli na rok 2009.
W/wymienione regulacje zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora Oświaty oraz Komisję Oświaty Rady Gminy. Ponadto, Regulamin Wynagradzania został uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli.
Następnie Rada uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy,
w roku 2009.Program ten określa zasady współpracy oraz formy współpracy tj.: powierzenie wykonania zadań publicznych, wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji itp. Obszary współpracy to: zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji, opieki wychowawczej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Finansowanie zadań może się odbywać w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2009.
         Program zawiera również zasady przeprowadzania konkursów ofert na zadanie publiczne, realizowane przez organizacje pozarządowe.
          Z kolei, Rada zajmowała się uchwaleniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2008 – 2013.
Strategia zawiera raport o stanie gminy, o jej urzędach, sołectwach, mieszkańcach. Opisuje środowisko przyrodnicze, infrastrukturę w gminie, placówki zdrowia, placówki oświatowe, pomoc publiczną, jednostki kultury, rolnictwo itp. identyfikuje też problemy społeczne jak bezrobocie, szczególnie ukryte w rolnictwie, patologie społeczne, starzenie się społeczeństwa, dysfunkcjonalność rodzin, problemy ze służbą zdrowia, a następnie wskazuje sposoby rozwiązywania tych problemów. Strategia ta została przez Radę przyjęta.
           Pani Katarzyna Ulicka - Kierownik GOPS otrzymała od Rady gminy upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, u nas realizowane jest przez GOPS, stąd konieczność udzielenia takiego upoważnienia – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.09.2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Z końcem roku kalendarzowego , Rada Gminy uchwala różne programy na rok 2009.
Takimi programami są: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obydwa programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
           Określone tam zostały zadania realizowane przez różne podmioty, począwszy od prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży. Zawierają też harmonogram finansowy na poszczególne zadania. Środki przeznaczone na realizację Programów pochodzą z opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Mieszczą się też tu środki na prowadzenie świetlic wiejskich, w tym świetlicy środowiskowej i wsparcia dziennego dla młodzieży szkolnej w Wawrzeńczycach, na działanie Orkiestry Dętej w Igołomi oraz na działalność klubów sportowych.
            Kolejny program uchwalony przez Radę to Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008 – 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zawiera on wykaz i opis lokali gminy, zasady i kryteria ich wynajmowania. Dodać należy, że stawki czynszu oraz opłat za media ustalane są odrębnymi uchwałami Rady Gminy. Obowiązkiem gminy, określonym w Programie, jest dbanie o stan techniczny budynków oraz przeprowadzanie bieżących remontów.
Program został opracowany i przyjęty przez Radę w wykonaniu art.21 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
             Rada Gminy wyraziła też zgodę na przyjęcie darowizny od Państwa Barbary i Józefa Kopeć działki ozn.nr 372/1 o pow.0.0721 ha położ.w Dobranowicach. Działka ta weszła w pas drogi gminnej nr 541.
Podjęte też zostały uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 r. Między innymi, upoważniono Wójta Gminy do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie w sprawie przeznaczenia kwoty 50.000 zł z budżetu 2009 r. na współfinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej w Wygnanowie – droga Nr 1269K Glewiec – Wawrzeńczyce ( w ramach t.zw.”inicjatyw samorządowych”).
           Przedstawione zostało radnym opracowanie na temat zakładania kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Wobec sprzecznych informacji posiadanych przez poszczególne osoby, temat ten będzie kontynuowany na kolejnej sesji.
W ramach interpelacji i wolnych wniosków radni pytali o problemy bieżące, które wystąpiły na rowach, drogach i przyczółkach. Dotyczy to w szczególności zanieczyszczenia dróg gminnych i powiatowych błotem wyciąganym przez rolników z pól oraz nie udrożnieniem wjazdów na posesje po odtworzeniu rowów przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Problemy te zostają przekazane strażnikowi gminnemu do wyegzekwowania porządku na drogach i rowach.

 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007