Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Dnia 24 marca 2009 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Jednym z pierwszych punktów programu była ocena funkcjonowania służby zdrowia. W tym temacie przybyli zaproszeni goście: pan dr Tadeusz Augustyn – Dyrektor ds. lecznictwa SP ZOZ w Proszowicach, pani dr Barbara Szałkowicz – Dziób – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi i pani dr Hanna Jastrząb – kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach.
Pan Wójt zapewnił, że zrobi wszystko by zabezpieczyć mieszkańcom dobrą opiekę zdrowotną. Obecnie największy problem to kolejki do lekarza, oczekiwania wielogodzinne i limity przyjęć pacjentów. Podstawową opiekę zdrowotną dla naszej gminy organizuje SP ZOZ w Proszowicach. Gmina wyremontowała dwa budynki, które przekazała w bezpłatne użyczenie Szpitalowi pod Ośrodki Zdrowia. Obsadę lekarzy i pielęgniarek zabezpiecza właśnie Dyrekcja Szpitala. Na dziś opiekę zdrowotną świadczą jednoosobowo Kierowniczki Ośrodków Zdrowia. Panie Doktor robią wszystko by zadowolić pacjentów, przyjmują po kilkadziesiąt osób dziennie. W tym roku pani dr Szałkowicz przyjęła 3.000 pacjentów. Podobną liczbę pacjentów przyjęła pani dr Jastrząb.
Pan Dyrektor T. Augustyn wyjaśnił, że podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona w Ośrodkach Zdrowia w godz.8:00 do 18;00. Po godz.18:00 t.zw. nocna wyjazdowa i stacjonarna opieka całodobowa świadczona jest przez Szpital w Proszowicach. Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów to dostęp do nich zapewnia tylko Szpital. Jest problem z lekarzami, szczególnie z pediatrami w całym kraju. Zostały zlikwidowane średnie szkoły pielęgniarskie i pielęgniarek też brakuje.
Ustalono, że od 1 kwietnia br w OZ w Igołomi będzie dodatkowo zatrudniony lekarz na umowę zlecenia 2 razy w tygodniu po 3 godziny natomiast braki osobowe w Wawrzeńczycach zostaną uzupełnione na jesieni.
Na sesje przybyła delegacja rodziców dzieci klas obecnych „ 0” w Wawrzeńczycach, by przedstawić prośbę o nie łączenie klas, w których łącznie uczy się 31 dzieci . Tematu takiego nie było w porządku obrad, zresztą zadanie to należy do kompetencji Wójta Gminy.
Pan Henryk Jończyk – Zastępca Wójta zreferował przebieg procesu likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobiedniku Małym, od zebrań z rodzicami począwszy, poprzez podjęcie uchwały intencyjnej, aż po uzyskanie pozytywnej opinii od Małopolskiego Kuratora Oświaty. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobiedniku Małym.
W związku ze zmianą przepisów ustawy t.zw. Karty Nauczyciela, Rada Gminy uchwaliła nowy Regulamin Wynagradzania Nauczycieli na czas nieokreślony. Jak każdy regulamin określa on składniki wynagrodzenia oraz dodatki przysługujące nauczycielom oraz zasady ich obliczania i przyznawania. Został on uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty.
Następnie, Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu na II etap wodociągowania gminy i remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach.
Urząd Gminy przygotowuje wnioski do funduszy unijnych o środki na II etap wodociągowania gminy oraz na remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. W składanych wnioskach trzeba wykazać zabezpieczone środki własne. Dlatego też, postanowiono zaciągnąć kredyt na te zadania w roku 2009 – 1.100.000 zł i w r.2010 - 5.400.000 zł.
Wodociągi - rozpoczęcie inwestycji to ogłoszenie o przetargu na jej wykonanie.
Inwestycje możemy rozpocząć w miesiącach wrzesień – październik nie czekając na dofinansowanie. Szanse na pozyskanie środków są duże. Cala kwota na to działanie to 4 miliony złotych, nie więcej niż 70% kosztów zadania.
Będziemy też składać wniosek na dofinansowanie sali gimnastycznej w Igołomi i budowę przedszkola.
Z kolei Skarbnik Gminy zreferował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie gminy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej (73.820 zł)
oraz podziałem wolnych środków (534.000 zł). Rada Gminy przyjęła zmiany w budżecie, a wolne środki podzieliła m. innymi na budowę dróg, gospodarkę gruntami, na straże pożarne, na wymianę okien w UG i Przedszkolu w Wawrzeńczycach oraz urządzenie parkingu pod Urzędem.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji i finansowania w roku 2009 – 2010 przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach inwestycji pod nazwą „Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach” z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji. Po raz pierwszy inwestorem nie będzie Urząd Gminy lecz inna jednostka organizacyjna, a gmina będzie przekazywała jedynie dotacje na wykonanie zadania.
Wprowadzone też zostały zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009; dołożono środków na kluby sportowe, na dożywianie dzieci i wypoczynek letni młodzieży z rodzin objętych pomocą GOPS.
Przyjęte też zostało porozumienie z Gminą Kraków w sprawie prowadzenia izby wytrzeźwień, gdzie będą kierowani mieszkańcy w miarę potrzeb.
Po raz kolejny Rada zajmowała się skargą pana Mariana Ćwikły z Odwiśla na Wójta Gminy dot. odwodnienia drogi gminnej w Odwiślu. Wobec braku ekspertyzy wykonanego odwodnienia, Rada odłożyła rozpoznanie skargi do czasu otrzymania wyżej wspomnianej ekspertyzy.
Kolejna sesja planowana jest na dzień 21 kwietnia, z udziałem pana W. Kozaka – Wicemarszałka Małopolski.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć