Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XXXII Sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

W dniu 23 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy.
Obrady rozpoczęły się miłym akcentem tj. wręczeniem dyplomu i przyznaniem nagrody od Wójta i Przewodniczącego Rady dla Koła Gospodyń Wiejskich w Igołomi za udział i zdobycie pierwszego miejsca w półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku na Placu Wolnica w Krakowie. Nasze Panie zwyciężyły w kategorii „Jak u mamy” za produkt pod nazwą „pieczone pierogi igołomskie”. Gratulujemy Paniom i życzymy dalszych sukcesów.
Rada Gminy podjęła rezolucję w sprawie modernizacji wałów przeciwpowodziowych, której treści wnioskuje się do Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa, Starosty Krakowskiego i Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie o podjęcie skutecznych działań w celu poprawy stanu technicznego wałów na rzece Wiśle i wałach cofkowych potoku Kościelnickiego.
Rada podjęła uchwały:
- w sprawie zmiany wynagrodzenia nauczycieli
- udzielenia i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, kierowników szkół i przedszkoli
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Kraków na uczęszczanie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego w Krakowie
- zmiany budżecie gminy na 2009 r. polegające na wprowadzeniu do dochodów środków z tytułu zbytego prawa użytkowania wieczystego w Igołomi, zwrotu gminie podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Po stronie wydatków przeznaczono środki na budowę chodników przy drodze krajowej od Złotnik do Wawrzeńczyc, na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy, zabezpieczono udział własny gminy na remont Domu Strażaka w Igołomi (współ finansowany w 50% przez Urząd Marszałkowski)
Rada Gminy wyraziła zgodę na obciążenie służebnością działkę nr 870/1 w Igołomi, nie wyraziła zgody na udzielenie bonifikaty od ceny dla nieruchomości tj. działki nr ewid. 330 położonej w Dobranowicach. Podjęta została uchwała na sprzedaż działki oznaczonej nr ewidencyjnym 392/26 położonej w Tropiszowie.
W sprawozdaniu między sesyjnym wójt gminy poinformował Radę Gminy:
- prowadzone są rozmowy z Wojewodą Małopolskim i gminami sąsiednimi w sprawie kompleksowej budowy wodociągów i kanalizacji w ramach PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
- gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. na remont budynku OSP w Igołomi (wymiana pokrycia dachowego o okien)
- ogłoszony został przetarg na budowę chodników przy drodze krajowej od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach
- rozstrzygnięty został przetarg na użytkowanie wieczyste działki gminnej nr 870/2 o powierzchni 0,0751 ha w Igołomi. Nabywcą została Firma LEWIATAN Market spółka z o.o., która zaoferowała cenę 1 043 100 zł. brutto.
- rozstrzygnięty został przetarg na remonty dróg gminnych utrwalanych emulsją asfaltową w miejscowościach: Wygnanów (50 mb), Stręgoborzyce (152 mb), Żydów (750 mb), Pobiednik Mały (300 mb), Zofipole (500 mb), Odwiśle (550 mb), Igołomia (630 mb), Tropiszów (280 mb) za kwotę 215 912 zł.
- podpisano umowę z firmą POLDIM na budowę drogi asfaltowej w Dobranowicach za kwotę 228 000 zł.(droga współfinansowana w 40% z Urzędem Marszałkowskim).
- ogłoszono przetarg na odmulanie rowów melioracyjnych oraz udrażnianie przepustów w miejscowościach: Pobiednik Wielki (770 mb), Tropiszów (1420mb), Igołomia (390 mb), Odwiśle (450 mb), Dobranowice (915 mb)
- zlecono wymianę okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Tropiszowie.
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć