Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XXXIII sesja Rady Gminy.
Dnia 10 września br., po wakacyjnej przerwie, odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Na wstępie, zarówno Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, jak i Pan Józef Rysak – Wójt Gminy, złożyli podziękowania i gratulacje Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Igołomi, za zajęcie I miejsca na V Małopolskim Festiwalu Smaków, prezentując słynne „pieczone pierogi”.
Pan Wójt wręczył Paniom dyplom uznania, odczytał list gratulacyjny i przyznał Kołu nagrodę pieniężną.
Podziękowania skierowano również do Pani Joanny Murek – dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Z kolei p.J.Murek złożyła sprawozdanie z przebiegu V Festiwalu Smaków, zorganizowanego w dniach 29 i 30 sierpnia br. na Placu Wolnicy w Krakowie.
Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji. Rada Gminy zajęła się sprawą przystąpienia do projektu pn.”Azbest – stop!” , który ma na celu pozyskanie środków na transport i utylizację pokryć dachowych z eternitu, z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy. Do projektu tego przystąpiły gminy powiatu krakowskiego oraz Powiat Kraków. Nasza Rada również przystąpiła do tego projektu i zobowiązała się do przeznaczenia na ten cel środków z budżetu gminy w latach 2010 i 2011 (razem:5.378 zł.- co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych projektu).
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela nałożyła na samorządy obowiązek uzupełnienia nauczycielom wynagrodzeń, w przypadku gdy nie osiągnęli oni w danym roku średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zakreślając termin do końca roku kalendarzowego. Przeciwko takiemu uregulowaniu protestują rady gmin, tym bardziej, że termin 31.XII.jest nierealny do takiego wyliczenia.
Śladem innych rad, Rada Gminy opracowała apel do Rady Ministrów o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Rada podjęła też uchwałę, w której wskazała Szkolę Podstawową w Igołomi jako właściwą do prowadzenia i naliczania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Pobiedniku Małym.
W kolejnym punkcie sesji radni debatowali nad sprawą sprzedaży działki gminnej w Wawrzeńczycach o pow.0.0168 ha stanowiącej dojazd do 2-ch posesji mieszkańców, którzy wystąpili o kupno drogi. Zabranie wiejskie w Wawrzeńczycach pozytywnie zaopiniowało sprawę sprzedaży. Wprawdzie odmiennego zdania jest sąsiad przedmiotowej drogi, jednakże jego posesja całą szerokością przylega do drogi powiatowej, nadto posiada własny wjazd na działkę. W tej sytuacji Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działki.
Ponieważ i radni i mieszkańcy oczekują od Wójta Gminy wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez przeznaczenie większej ilości terenów na działki budowlane, pod działalność usługową i komercyjną, przygotowany został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Studium bowiem, stanowi podstawę do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego całej gminy lub tylko jej części. Generalnie, chcemy by tereny przy wszystkich drogach asfaltowych były terenami budowlanymi. Rada mając na względzie przyszły rozwój Gminy i potrzeby mieszkańców, podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium a także, wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ´a konto budżetu roku 2010 do kwoty 70.000 zł na opracowanie Studium.
Rada Gminy wprowadziła również zmiany w budżecie gminy na rok 2009 poprzez wprowadzenie kwoty 74.880 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Comenius” przez Szkołę Podstawowa w Dobranowicach., wprowadziła korektę środków na realizacje programu „Lepszy Start – Lepsza przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 2.250 zł), a także zwiększyła dochody budżetu o kwotę 15.900 zł w związku z organizowanym III Małopolskim Świętem Warzyw.
W końcowej części sesji radni pytali o bieżące sprawy takie jak: dożywianie dzieci, dokumentacja na III etap wodociągowania gminy , budowa chodników, rozstrzygniecie przetargu na II etap wodociągowania gminy i inne. Odpowiedzi udzielali Pan Wójt i Pan Zastępca Wójta.
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć