Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Jednogłośne absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

W dniu 27.04.2010r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce. Głównym punktem porządku obrad było udzielnie absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009. W początkowych punktach porządku obrad Rada zapoznała się z pozytywnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Pan J. Rysak Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy, stałym Komisjom Rady, pracownikom Urzędu Gminy za dobrą, owocną współpracę, dzięki której udało się rozpocząć, realizować wiele priorytetowych zadań dla gminy między innymi budowa sali gimnastycznej przy GCE w Igołomi, budowa II etapu wodociągu na terenie gminy, remont budynku Domu Ludowego, remonty dróg, budowa chodników i inne. W roku 2009 po raz pierwszy udało się nam pozyskać środki z Unii Europejskiej. Dochody roku 2009 zostały zrealizowane w wysokości ponad 100%, wydatki budżetu wyniosły 19.300.000zł.
W roku 2009 na inwestycje została przeznaczona kwot 5,5 mln zł. i nie ma na terenie gminy miejscowości w której nie byłyby realizowane jakieś zadania.
Z początkiem roku 2009 zostało powołane Centrum Kultury i Promocji na dzień dzisiejszy prace przy remoncie budynku ( Dom Ludowy) z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji są już w 50% zrealizowane. Ne remonty wszystkich dróg na terenie gminy została wydatkowana kwota 1.870.000zł. dofinansowanie z zewnątrz w wysokości 760.000zł. Na gospodarkę wodną w tym na utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 60.000zł. W roku 2009 zaprzestano prowadzenia szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym, a w budynku szkoły zostały otworzone Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych od 1.01.2009 r. na które gmina nie wydatkuje środków własnych, ponadto w części budynku planowane jest otworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych. W roku 2009 w użytkowanie wieczyste dodana został działka o pow. 7,5 ara pod zabudowę pawilonem handlowo-usługowym „Lewiatan” – obecnie inwestor jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ponadto nabyty został budynek będący własnością Agencji Mienia Wojskowego w miejscowości Zofipole po cenie preferencyjnej.
Przewodniczący Rady podsumowując rok 2009 ale i okres 3 letniej współpracy zwrócił uwagę, że tak wiele zadań udało się zrealizować dzięki sporom ale sporom merytorycznym, rzetelnej i dobrej współpracy. Podsumowując rok 2009 Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jednogłośnie pozytywnie udzieliła Panu Józefowi Rysakowi Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
W dalszych punktach Rada przyjęła sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, sprawozdania z działalności Bibliotek za rok 2009, oraz sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2009. Ponadto w zmianach w budżecie gminy na rok 2010 wprowadzone zostały środki w wysokości 1700.000zł. będące refundacją poniesionych przez Gminę wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi z MAPO (budowa sali gimnastycznej), Rada dokonała również korekty prognozy kwoty długu.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć