Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

19 września 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie robocze w sprawie przygotowania projektu programu "Bezpieczny Powiat Krakowski" zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie.


W spotkaniu, które otworzył starosta krakowski Józefa Krzyworzeka, a prowadził dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji oraz Biura Rozwoju i Funduszy Strukturalnych w Starostwie Powiatowym w Krakowie a także Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Krakowie.

Spotkanie było etapem przygotowawczym do kontynuacji programu, który wygaśnie z końcem roku 2007. Podczas spotkania dyrektor Marian Paszcza omówił założenia programu: czas realizacji, cele, zagadnienia, propozycje tematów oraz realizatorów. Wśród proponowanych celów głównych programu dyr. Paszcza wymienił wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu krakowskiego oraz wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób przebywających na jego terenie. Ma być to osiągane poprzez realizację programów kierunkowych tj.:
1.Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych użytkowników dróg.
3.Program poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
4.Program poprawy bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej.

Według propozycji dyrektora powyższe działania mają koordynować: Starosta Krakowski, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krakowskiego w przypadku udziału w programie. Starosta Krakowski koordynuje realizację programu przy pomocy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (koordynacja, realizacja planu finansowego) oraz Dyrektora Wydziału Edukacji (udział placówek oświatowych w realizacji programu.

Wśród realizatorów programu dyrektor M. Paszcza wymienił: Komendę Powiatową Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz powiatowe placówki oświatowe ( szkoły, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Natomiast pożądanymi realizatorami programu powinni być:
- Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej
- Przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja,
- Organizacje pozarządowe
- Kościoły i związki wyznaniowe
- media w tym gminne

Dyrektor Paszcza stwierdził także, że warunkami osiągnięcia założonych celów musi być:
- Uzyskanie maksymalnego stopnia akceptacji programu przez organy powiatu.
- Udział w realizacji jak największej liczby podmiotów powiatowych (w tym szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji).
- Współpraca z władzami gmin
- Pozyskanie do współpracy jednostek gminnych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów ośrodków pomocy społecznej).
- Wspieranie rodziny w spełnianiu jej odpowiedzialnej roli edukacyjnej i wychowawczej, wzmacnianie jej roli.
- Wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i innych specjalistów zatrudnionych w jednostkach powiatowych i gminnych.
- Współpraca z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.
- Skuteczna promocja podejmowanych działań w lokalnych społecznościach i na zewnątrz.
- Wprowadzanie innowacyjnych metod działania

Do oczekiwanych efektów programu prowadzący spotkanie zaliczył:
- Zmniejszenie ilości wykroczeń i przestępstw
(dotychczas nie zgłaszanych)
- Stworzenie mapy zdarzeń drogowych i podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych miejscach
lub tworzenie mapy zdarzeń drogowych na bieżąco w celu umożliwienia takich działań w przyszłości
- Zmniejszenie średniego czasu oczekiwania na pomoc (PSP, policja, pogotowie).

Jeśli chodzi o harmonogram czasowy, do 1 października 2007 r. ma trwać przedłożenie pisemnych wniosków do programu przez realizatorów. W drugiej dekadzie października odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami realizatorów programu i gminami oraz prezentacja założeń do programu na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
Ostateczna redakcja programu została tym samym wyznaczona na 5 listopada. Dzień później wyznaczono termin przedłożenia projektu Zarządowi Powiatu, po czym nastąpi przedłożenie projektu uchwały na listopadową sesję Rady Powiatu w Krakowie.

Szczegóły:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie,
(012) 633-39-27 lub 634-42-66 wew. 518, 519

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007