Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
Inne
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Budżet gminy na rok 2007.

Budżet Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2007

- uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Nr VI/45/2007 z dnia 12.03.2007 r.

I. Dochody:

 1. Dochody własne gminy, m.in.: podatki i opłaty, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z usług, sprzedaż mienia i inne                                                             - 4.866.545,-zł ( 34,27%),
 2. Dotacje celowe i inne pozyskane dochody z zewnątrz            - 2.802.970,-zł ( 19,74%),
 3. Środki z Unii Europejskiej                                                          - 331.868,-zł (  2,34%),
 4. Subwencja ogólna:                                                                   - 6.198.963,-zł ( 43,65%),

a)      część oświatowa       - 4.430.640,- zł,

b)      część wyrównawcza - 1.714.843,- zł,

c)      część równoważąca  -      53.480,- zł,

Razem dochody:                                                                             - 14.200.346,-zł (100,00%).

II. Przychody:

1.      Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku  bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek           – 890.000,-zł.

Ogółem (poz. I + poz. II):                                                                                 - 15.090.346,-zł.

 

III. Wydatki:                                                                                                     - 14.190.346,-zł,

w tym (większe pozycje w budżecie):

 1. Rolnictwo (prace melioracyjne i budowa wodociągu)                                - 913.000,-zł,
 2. Transport (remonty i utrzymanie dróg)                                                       - 483.000,-zł,
 3. Mienie komunalne (koszty utrzymania, remonty obiektów komunalnych)- 228.500,-zł,
 4. Administracja (koszty utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocja, diety sołtysów)                                                                                          - 1.634.300,-zł,
 5. Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa (przede wszystkim koszty OSP)   - 196.250,-zł,
 6. Oświata i edukacja                                                                                    - 6.935.194,-zł,

z tego inwestycje: 604.000,-zł,

 1. Pomoc społeczna                                                                                      - 2.719.490,-zł,
 2. Gospodarka komunalna (w tym oświetlenie ulic 237.000,-zł )                   - 401.300,-zł,

IV. Rozchody:

 1. Spłata kredytu (kwota zadłużenia na 31.12.2006r. – 2.985.000,-zł)          – 900.000,-zł.

Ogółem (poz. III + poz. IV):                                                                            - 15.090.346,-zł.

ZESTAWIENIE

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI

W 2007 ROKU.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Kwota  /zł/

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

 

Budowa zbiornika wody w Dobranowicach

 

Budowa wodociągu gminnego

 

Zakup działki w Żydowie pod zbiorniki wyrównawcze

 

Zakup działki w Igołomi zajętej pod drogę gminną

 

Zakup działki w Pobiedniku W. pod komorę pomiarową

 

Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy

 

Budowa Domu Strażaka w Żydowie

 

Budowa garażu – OSP Rudno Górne

 

Budowa sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach

 

Budowa sali gimnast. w Igołomi (aktualizacja kosztorysu)

 

Partycypacja gminy w rozbudowie wysypiska

śmieci w Żębocinie

 

Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi

Pobiednik Wielki

 

 

15.000,-

 

850.000,-

 

10.000,-

 

5.000,-

 

3.000,-

 

5.000,-

 

20.000,-

 

10.000,-

 

599.000,-

 

5.000,-

 

 

72.200,-

 

 

50.000,-

                                                                Razem:

1.644.200,-

         W budżecie 2007 roku środki na inwestycje wodociągi i sale gimnastyczne        a także na drogi i chodniki zostały przeznaczone na dokończenie zadań realizowanych w roku ubiegłym oraz na przygotowanie dokumentacji pod nowe zadania, które planuje się realizować z udziałem środków unijnych.

Zadania w zakresie infrastruktury gminnej będą współfinansowane poprzez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowany termin składania wniosków  III kwartał 2007 r. a ich rozstrzygnięcie w 2008 r.

Przy obecnych dochodach, znacznych wydatkach bieżących i prawie 3 mln kredycie, gminy nie stać na realizację inwestycji ze środków własnych.