Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

CKiP w Igołomi- Wawrzeńczycach zaprasza od poniedziałku do piątku

Siedziba Centrum Kultury i Promocji -Wawrzeńczyce 160.

1.    Główne zadania proponowane do realizacji:

·      Rozeznanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska.

·      Nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, sportowymi, młodzieżowymi na terenie GMINY.

·      Podjęcie bliższej współpracy z probostwami, celem osiągnięcia korzystnych wpływów szczególne na dzieci i młodzież młodszą.

·      Pozyskanie ogółu społeczeństwa do aktywnego współtworzenia dóbr kultury oraz wartości chrześcijańskich.

·      Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

·      Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

·      Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej, propagowanie właściwych wzorców zachowań.

2.    Zadania szczegółowe:

·      Prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi (piątek 18.00-19.00,sobota17.00-18.00-podstawy tańca towarzyskiego)

·      hip-hop- taniec dla młodzieży poniedziałek godzina 15.00-16.00 instruktor

·      Prowadzenie stałej formy zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych w formie zajęć relaksacyjnych, zajęć świetlicowych, możliwości odrabiania lekcji, porady pedagogicznej dla rodziców wtorek, środa, czwartek od godz.11 do 19.00)

·      Organizowane indywidualnych form aktywności kulturalnej:

·     umuzykalnianie(kółko gitarowe- instruktor czwartki od godziny 16.30 do 17.30,  organy środa godzina 16 do 17.00- instruktor )

·     kółka plastyczne -instruktor czwartek 16.00-17.30 podział na grupy dzieci młodsze, młodzież)

·     kółko teatralne(wtorek-17.00-18-00)

·     świetlica dla dzieci zagrożonych zjawiskami patologicznymi (wtorek, czwartek)

świetlica dla młodzieży (piątek, sobota od godz.16.00 do 20.00)

·     kółko artystyczne( hafciarstwo- koronkarstwo, wyrób biżuterii- czwartek godz. 17.00 do 19.00)

·     zajęcia fitness i aerobik poniedziałek, czwartek od 18.00 do 19.00)

·     spotkania z kombatantami(pierwsza i trzecia niedziela miesiąca)

·      Organizowanie imprez turystycznych.

·      Organizowanie zbiorowych wyjazdów do teatru, filharmonii itp. (2 razy w miesiącu)

·      Prowadzenie projekcji video

·      Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi, artystami, ciekawymi ludźmi.

·      Organizowanie tematycznych wieczorów klubowych (dla seniorów, dla samotnych, dla młodzieży)

·      Aktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w zespołach artystycznych oraz sekcjach i kołach zainteresowań.

·      Prowadzenie nauki praktycznych umiejętności:

·     rzeźba, malarstwo, deku-page, haft,.

·      Tworzenie tematycznych klubów i kół zainteresowań:

·     klub szachowy,

·     klub kibica

GODZINY OTWARCIA CENTRUM KULTURY

PONIEDZIAŁEK - od godz. 8.00-19.00
WTOREK- 11.00 do 19.00

ŚRODA- od godz. 8:00 do godz. 19.00    
CZWARTEK  od godz11:00  do godz. 20:00

PIĄTEK-  8.00-20:00       
SOBOTA- świetlica 16.00 do 20.00

Stałe formy zajęć

aerobik, fitness-poniedziałki, czwartki 18.00-19.00
kółko artystyczne: koronkarstwo, hafciarstwo czwartek 17.00-19.00
zajęcia świetlicowe 2 razy w tygodniu piątek- 16.00-20.00, sobota 16.00-20.00 młodzież
zajęcia świetlicowe 2 razy w tygodniu wtorek- czwartek 16.00-18.00 dzieci zagrożone zjawiskami patologicznymi
zajęcia kółka teatralnego – wtorek 17.00-18.00
zajęcia gitarowe- czwartek 16.30- 17.30
zajęcia taneczne dla dzieci młodszych piątek 18-19.00, sobota 17.00-18.00
zajęcia taneczne hip-hop dla młodzieży poniedziałek15.00-16.00
warsztaty plastyczne czwartek 16.00-17.30      
kącik kulinarny (spotkania w pomieszczeniu KGW, porady kulinarne, warsztaty, kursy wizażu, porady z zakresu zdrowego trybu żywienia zajęcia- raz w miesiącu)

CENTRUM KULTURY POSIADA SALĘ KONFERENCYJNĄ Z WYPOSAŻENIEM DAJĄCĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI DO WYKORZYSTANIA W CELACH SZKOLENIOWYCH, INFORMACYJNYCH, PREZENTACYJNYCH.

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach prosi również o pomoc w kwestii gromadzenia i przekazywania eksponatów do pomieszczenia Izby Regionalnej ,, Ocalić od zapomnienia” narzędzia, dokumenty, pamiątki sztuki.


UWAGA!!!
Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-341/2/CKiP/2010 pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 330.000,- zł”.

Zamawiający (Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach) informuje, że z uwagi na błędnie zastosowany zapis pkt 21 „wzoru umowy” Zał. Nr 1 do SIWZ ZP-341/2/CKiP/2010 dokonuje zmian w ten sposób, że pkt 21 otrzymuje brzmienie: „21) Zabezpieczeniem kredytu będzie udzielenie poręczenia przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce.” Wzór umowy po zmianach (plik zip)


Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 330.000,- zł
Numer ogłoszenia: 250449 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160, 32-125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, tel. (12) 287 40 10, faks (12) 287 40 10.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl  www.igwa.pl/ckip.htm 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 330.000,- zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy złotówkowy w wysokości 330.000,- zł, jaki Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach zamierza zaciągnąć w 2010r. 2. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie realizowanej inwestycji pn. Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, która częściowo finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 3. Czas wykorzystania kredytu - do 30.11.2010r. 4. Spłata kapitału w roku 2011- w sposób określony w pkt. 11 i pkt. 12 ogólnych warunków umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. 5. Spłata kredytu nastąpi z refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie określone w pkt 2. 6. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych od kwoty kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych. 7. Oprocentowanie oparte o WIBOR 1M liczony jako średnia wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek + marża banku. 8. Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny kredytu, że liczba bazowa dni w roku wynosi 365. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez Wykonawcę (Kredytodawcę) pozostałych odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie udzielenie poręczenia przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności; lub licencję uprawniającą do wykonywania czynności bankowych;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - wzór formularza ofertowego jest załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP (wg Zał. Nr 3 do SIWZ); 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru. 4. Symulacja spłaty kredytu i odsetek dla kwoty 330.000,00 zł (średnia stopa WIBOR 1M (3,60) + marża banku), przy założeniach, że kredyt będzie uruchomiony w dniu 21.10.2010r. 5. Podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igwa.pl  www.igwa.pl/ckip.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57, pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57, sala konferencyjna..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ wraz z załącznikami do pobrania tutaj (plik zip)


Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach zostało powołane do życia na mocy Uchwały Rady Gminy z dnia 20.03.2009r.

Dzięki inicjatywie dyrektora CKiP odbyły się następujące imprezy promujące gminę na zewnątrz:
- jasełka, koncert kolęd i pastorałek dla seniorów z miejscowości Złotniki przygotowane
przez dzieci i młodzież z GCE w Igołomi i GCE w Wawrzeńczycach
- konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową
- podtrzymywanie tradycji - wyjazd z grupą kolędniczą Pasterze z Koźlicy na Przegląd Grup Kolędniczych do Zielonek udział w imprezie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
-III Gminne Forum Kobiet w miejscowości Tropiszów, współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach prezentacja multimedialna
- przygotowanie potraw wielkanocnych i prezentacja stołu wielkanocnego w miejscowości Dobranowice, reportaż do czasopisma ,,Nowa Gospodyni” z Warszawy
- przygotowanie potraw do degustacji przez KGW z Koźlicy oraz KGW z Żydowa promocja gminy w Racławicach na Dniu Chłopa
- udział w powiatowych dożynkach w Skale - udział w konkursie na stoisko promujące gminę oraz tradycyjny wieniec dożynkowy ( zdobycie wyróżnienia- 500 zł)
- trzy wyjazdy organizowane CKiP wspólnie z Centrum Informatycznym do miejscowości Vrbow na Słowacji (ciepłe źródła) w ramach czynnego wypoczynku
- pomoc w przygotowaniu III Małopolskiego Święta Warzyw:
- przeprowadzenie konkursów: plastycznego ,, Kolorowy Świat Warzyw”
- konkurs na estetyczną zagrodę
- pozyskiwanie sponsorów do nagród
 Plac Wolnica- promocja gminy podczas Festiwalu Smaku (zdobycie nagrody Gan Prix w półfinale w kategorii ,, Jak u mamy” za produkt pieczone pierogi igołomskie przez KGW
z Igołomi oraz I miejsca w finale Małopolskie Smaki przez KGW Igołomia
- pomoc w realizacji programu TVP Kraków ,, Smakowanie Małopolski”
- wywiad dla pani Katarzyny Pelc z radia promocja gminy objazd po najciekawszych miejscach w gminie
- współpraca z panem J. Kopaczkiem w sprawie promocji gminy oraz przystąpienia gminy do szlaku jagiellońskiego oprowadzenie gościa po miejsca mających historyczne znaczenie dla regionu i państwa
- prezentacja potraw bożonarodzeniowych na konkursie organizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Kraków -Plac Szczepański-przez KGW Odwiśle, KGW Dobranowice ( zdobycie nagrody przez KGW Odwiśle za prezentacje stołu
- wystawa i sprzedaż pierogów igołomskich na kiermaszu świątecznym- Rynek Krakowski- pozyskiwanie funduszy na stroje dla KGW Igołomia
- bożonarodzeniowego oraz potraw wigilijnych- kuchenka mikrofalowa)
- kiermasz bożonarodzeniowy w S.P Igołomia
- współpraca z pedagogami z terenu gminy
- współpracą z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej i Wsparcia Dziennego w Pobiedniku (pomoc w organizacji Pikniku Integracyjnego)
- prowadzenie świetlicy środowiskowej i wsparcia dziennego Wawrzeńczyce na czas modernizacji obiektu świetlica przeniesiona do miejscowości Żydów
- doradztwo zawodowe dla młodzieży- cykl porad, pomoc młodzieży z słabszymi wynikami w nauce
- trzy dyskoteki okolicznościowe z okazji: Andrzejek , Walentynek, 1-go dnia wiosny
- współudział w przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu: ,,Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich”, ,, Daleka podróż z terenów wiejskich do kariery”
- pozyskiwanie środków za wynajem sali
- pomoc dzieciom z z deficytami rozwojowymi: współpraca z fundacją Anny Dymnej ,, Mam marzenia”
- przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z naszej gminy
- współpraca z ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek w Igołomi
- zdobywanie funduszy udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe- pozyskanie kwoty 2000 na zakup nagród rzeczowych w Powiatowym konkursie szopek
- organizacja Powiatowego konkursu szopek ,, Moje Betlejem”
- współpracą z nauczycielami- przeprowadzenie konkursu ,,Świat malowany tęczą” zdobycie wyróżnień za prace ,,Moja mała ojczyzna” prace będą wystawione w CKiP
- współpraca z mediatorem w sprawie ugody po incydencie między młodzieżą z Igołomi i Wawrzeńczyc
- współpraca z LOK
- zorganizowanie turnieju o puchar wójta gminy Igołomia- Wawrzeńczyce (rozgrywki tenisa stołowego, bilard)
- zorganizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych w Wawrzeńczycach ,, Ferie bez nudy”
- doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy: Żydów stół do tenisa, gry dydaktyczne, artykuły papiernicze dla dzieci i młodzieży)
 Wygnanów,: siatka do gry w piłkę siatkową, piłki)
 Wawrzeńczyce kije do bilarda, rakietki, filmy edukacyjne (z cyklu: jak zapobiegać uzależnieniom, profilaktyczne: pierwsza pomoc, kariera zawodowa)
 pozyskiwanie funduszy na działalność KGW, pomoc w rejestracji stowarzyszeń


Wizyta redaktorów TVP Kraków w naszej gminie.
To za przyczyną ,,igołomskich pierogów pieczonych”, a może bardziej, „sprawczyń” czyli KGW w Igołomi, które zdobyło nagrodę Grand Prix na Placu Wolnica w V Małopolskim Festiwalu Smaku, zrobiło się głośno nie tylko w gminie, ale w całym województwie. Jury w składzie Robert Makłowicz, Zbigniew Kurleto i Joanna Mazurkus jednogłośnie orzekli, że to jest wyśmienity produkt. Panie zdobyły nagrodę w kategorii ,,Jak u mamy”. Redaktorzy pani Anna Cieślak i Pan Jacek Przybylski realizujący dla potrzeb telewizji takie programy publicystyczne jak; – „Rola”, „Domator” „Pokolenie UE”. Obecnie „Prowincjonalia” i „Smakowanie Małopolski” postanowili nagrać z finalistkami program. Pan Rafał Jędrzejczyk – aktor, którego można spotkać w Piwnicy po Baranami w Krakowie wspólnie z panią Zuzanną Stawinogą przygotowali jeszcze raz od samego początku pierogi igołomskie pieczone. Gościła całą ekipę w swoich skromnych progach i wspaniale wyposażonej kuchni pani przewodnicząca KGW z Igołomi Ewa Paluch. Pierogi udały się jak zwykle. Cały sekret tych ,,kulinarnych dzieł sztuki” tkwi w cieście z którego wypiekane są pierogi, farsz też dodawał smaku i pikanterii . Dla gminy to powód do dumy i pomysł na danie regionalne, a może certyfikat i jak zasugerowali zgromadzeni goście dalsza droga do sławy może w Brukseli. Na Placu Wolnica pierogi rozeszły się w błyskawicznym tempie i w ilości 2500. Panie z KGW zasugerowały ekipie telewizyjnej, żeby po drodze do Oświęcimia odwiedzili jeszcze jedną miejscowość w naszej gminie gdzie znajduje się skansen. Pani Joanna Murek udała się tym razem do domu pani Marii Matusiak. Właścicielka zaskoczona a zarazem szczęśliwa, że ktoś docenił jej pasję i trud włożony w przygotowanie chałupy na miarę muzeum zgodziła się na wywiad do telewizji. Profesjonaliści od dźwięku, światła, rejestracji zarejestrowali na taśmie filmowej każdy zakątek skansenu. Pani Marysia pięknie bez wcześniejszego przygotowania opowiedziała o historii domu w którym postanowiła złożyć zbiory. Stwierdziła też ,że dobrze jej się żyje w ciszy z dala od Placu Mariackiego, poznała tu wielu wartościowych, pracowitych ludzi, współpracuje z KGW Dobranowice, a nawet jest członkinią tego koła. Po wielogodzinnej pracy nad następnym odcinkiem ,,Smakowanie Małopolski” redaktorzy i ekipa pracująca nad reportażem wrócili spełnieni ze spotkania z cząstką naszej gminy.
Przygotowała Joanna Murek


Przetarg na remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...


Centrum Kultury i Promocji
Na ostatniej sesji 26 lutego 2009 r. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej, która ma działać w obszarze szeroko pojętej kultury i promocji. Instytucja ta także przez społeczeństwo od bardzo dawna była oczekiwana. Jej siedzibą będzie Dom Ludowy w Wawrzeńczycach. Natomiast obszarem działania będzie cała gmina, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic działających na terenie poszczególnych miejscowości. Do jej zadań między innymi należeć będzie:
1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, kultywowanie tradycji i zwyczajów,
4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5. współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej,
prowadzenie działań związanych z promocją Gminy, poprzez:
1. działalność wydawniczą,
2. popularyzację Gminy i jej walorów w sieci Internetowej,
3. organizowanie targów, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
4. udział w imprezach upowszechniających Gminę i region w Polsce i świecie,
5. współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie działań promocyjnych.

Jednostka pod względem organizacyjnym rozwinie swe struktury wówczas gdy budynek będzie wyremontowany. Do 31 marca Centrum Kultury i Promocji będzie składać wniosek o dofinansowanie generalnego remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 3-Odnowa centrum wsi. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, to inwestycja byłaby realizowana już w tym roku. Na czas organizowania jednostki (publikacja statutu, uzyskanie NIP-u, regonu, numery identyfikacyjnego producenta oraz złożenie wniosku o dotację) osobą pełniąca obowiązki dyrektora CKiP będzie Pani Joanna Murek. Za 3 miesiące będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
 

   
 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć