Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
CO Z TYM STUDIUM??

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą opracowanego nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Dokument ten jest opracowywany w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Wójt sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Studium sporządza się dla obszaru całej gminy - w jej granicach administracyjnych. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Nie jest podstawą do wydawania jakichkolwiek decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwoleń na budowę. Jest podstawą do wszczęcie procedury i wykonania nowego planu miejscowego lub zmian punktowych w planie miejscowym. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy.
Rozpoczęcie prac nad studium poprzedziła Uchwała nr XXXIII/284/2009 Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce z dnia 10 września 2009 o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
W dniach 16 października 2009 do 13 listopada 2009 roku mieszkańcy gminy mogli składać wnioski dotyczące uwzględnienia przyszłych zmian studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Do tutejszego organu właściciele nieruchomości wnieśli ponad 560 uwag. Informacje przekazano firmie, która na zlecenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce została upoważniona do opracowania projektu studium.
W dniu 18 marca 2010 roku Komisja Urbanistyczna Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce została zapoznana z projektem studium i przyjętymi w nim rozwiązaniami. Przedłożony projekt Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Teraz projekt zostanie przekazany do zaopiniowania m.in. przez wojewodę, zarząd województwa, starostę powiatowego, władze gmin sąsiednich, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień oraz uwzględnieniu uwag projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie podany do publicznego wglądu na okres 30 dni. W tym czasie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami.
Przewidujemy, że wyłożenie nastąpi na przełomie maja i czerwca po uzyskaniu opinii od organów wymienionych poniżej. Oczywiście o terminie wyłożenia mieszkańcy zostaną powiadomieni m.in. poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronach www gminy oraz informację roześlemy przez sołtysów w formie tradycyjnych „kartek”.
Jeżeli cała opisana wyżej procedura będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem, to nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie uchwalone pod koniec roku.
Po uchwaleniu, Wójt przedstawi Wojewodzie Małopolskiemu uchwałę o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych - w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć