Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Remonty dróg w latach 2007-2012 przy udziale środków unijnych.
- Średnio 7 tys. zł przypadnie na 1 km drogi powiatowej z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 podczas gdy koszt wyremontowania takiego odcinka wynosi obecnie blisko 0,5 mln zł  wylicza Marek Wójcik, członek zespołu infrastruktury, rozwoju lokalnego i polityki regionalnej KWRiST. Na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi samorządowcy przypominają politykom o dramatycznej sytuacji dróg samorządowych.

Wszyscy politycy i rządzący, od wielu wielu lat przy okazji wszelkiego rodzaju kampanii wyborczych podkreślają konieczność budowania i modernizowania dróg. Mimo to od lat na drogi wydajemy najmniej w całej Unii Europejskiej i to pomimo wsparcia w ramach funduszy strukturalnych tłumaczy Wójcik. Poza tym środki unijne mocno wspierają jedynie 18,5 tys. km autostrad i dróg krajowych, a nie 360 tys. km dróg zarządzanych przez samorządy.

 Średnio rocznie na inwestycje drogowe w jednej gminie lub powiecie przypadnie ok. 100 tys. zł. Wystarczy, że jedna z tych gmin dostanie wsparcie na poziomie 1 mln zł, wówczas dziesięć następnych nie dostanie nic twierdzi Wójcik. Jego zdaniem liczby te świadczą o znacznym niedoszacowaniu unijnej alokacji na projekty drogowe realizowane przez gminy i powiaty.

Zarzutów i uwag samorządowców jest znacznie więcej. Najważniejsze z nich można znaleźć na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.

Samorządowcy domagają się m.in. powiązania systemu finansowania dróg z długością dróg zarządzanych przez daną jst, przywrócenia subwencji drogowej, 30 proc. udziału w podatku akcyzowym od paliw oraz odciążenia regionalnych programów operacyjnych poprzez przeniesienie zadań drogowych o charakterze ponadregionalnym do PO IiŚ.

Ważnym punktem listy postulatów jest konieczność zrekompensowania miastom na prawach powiatu ubytków spowodowanych nieuwzględnieniem w systemie kształtowania ich dochodów, nakładów na zarządzanie drogami krajowymi na ich obszarze. Źródłem sfinansowania tego zadania miałyby być środki ze zlikwidowanej w przyszłości, rezerwy w budżecie państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
Jak z tego tekstu łatwo wywnioskować, przy obecnej polityce remontu dróg w kraju, na drogi gminne środki wręcz będą znikome lub żadne!

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć