Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE W OKRESIE ZIMOWYM 2009/2010

Wykonawcy zajmujący się zimowym utrzymaniem dróg:

Droga krajowa nr 79 Sandomierz-Kraków:
POLDIM Spółka Akcyjna w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 627-85-50
tel. kom. 698-689-904


Drogi powiatowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
tel. (0-12) 655-22-30
tel. kom. 501-080-304 oraz 502-193-340


Drogi gminne:
KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna
ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice
tel. (0-12) 386-23-89

Kolejność zimowego utrzymania dróg:
Kolejność jest uzależniona od standardu zimowego utrzymania danej drogi.
Droga krajowa Sandomierz-Kraków znajduje się w III standardzie, co oznacza, że od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy – jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z drogami twardymi, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych i innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi – do 5 godzin, natomiast w przypadku śliskości pośniegowej do 6 godzin. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny, zaspy oraz warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych mogą zalegać do 6 godzin.
Drogi powiatowe:
- drogi Wawrzeńczyce – Proszowice oraz Igołomia – Koniusza:
jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana materiałem uszarstniającym na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, odcinkach o pochyleniu większym niż 4%, niebezpiecznych łukach poziomych. W przypadku wystąpienia lodowicy jezdnia posypana interwencyjnie na całej długości drogi – do 4 godzin.
- droga Brzostek-Tropiszów:
jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana materiałem uszarstniającym na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, odcinkach o pochyleniu większym niż 4%, niebezpiecznych łukach poziomych – do 6 godzin.
- drogi Rudno Górne-Wawrzeńczyce oraz Glewiec-Wawrzeńczyce:
jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana materiałem uszarstniającym na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – do 8 godzin.
Drogi gminne w zależności od klasy i kategorii znajdują się w IV, V bądź VI standardzie utrzymania.
- w IV standardzie jezdnia ma być odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Śnieg luźny, zaspy i gołoledź powinny być usunięte do 8 godzin, lodowica do 5 godzin,
- w V standardzie nawierzchnia jezdni powinna być odśnieżona na całej szerokości, a w miejscach zasp powinien być odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Ponadto jezdnia powinna być posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Śnieg luźny powinien być usunięty do 16 godzin a zaspy do 24 godzin,
- w IV i V standardzie dopuszcza się również przerwy w komunikacji do 8 godzin,
- w VI standardzie jezdnia może być zaśnieżona jednakże prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, a występujące zaspy winny zostać zlikwidowane do 48 godzin.

Chodniki:
Odśnieżanie chodników należy do właścicieli posesji do których przylega chodnik. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” przyjętego Uchwałą Rady Gminy – właściciele zobowiązani są do regularnego odśnieżania i utrzymania chodnika w czystości
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć