Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Gminne Centrum Informacji


Regulamin GCI Godziny otwarcia:
poniedziałek  8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00

Uwaga!
Gminne Centrum Informacji przeniesione do budynku Urzędu Gminy
(pomieszczenie obok sali konferencyjnej)

Zadania GCI

1. Pomoc bezrobotnym:
· w poszukiwaniu pracy,
· przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.
2. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
· przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności
· udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać Nr NIP, Regon itd.
· udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w internecie).
3. Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet:
· udzielanie informacji dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy)
· udzielanie informacji edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet)
· poszukiwanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
· inne informacje (kredyty, banki, oprocentowanie, kursy walut, adresy urzędów, 
4. Usługi w zakresie umieszczanie informacji w sieci (e-mail, strony www, fax)
· tworzenie i aktualizacja stron www dla urzędów, instytucji, firm..
· obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili).
· umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących takie usługi np. - kupię sprzedam, wynajmę pokój, szukam pracy itd.
5. Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:
· korzystania z internetu,
· redagowania pism, 
· drukowania, skanowania, obróbki graficznej.
· udostępniania programów komputerowych: 
6. Usługi dla małych firm (np. pomoc przy wypełnianiu raportów i deklaracji do ZUS-u oraz przesyłaniu ich przez Internet).
7. Działalność reklamowa, promocyjna i wydawnicza, informacyjna.
8. Współpraca ze szkołami (lekcje obsługi sprzętu komputerowego, skanera, ksero, fax-u, nauka korzystania z internetu, obsługa poczty elektronicznej, szukanie potrzebnych informacji w internecie).
9. Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy:
· promocja gminy: 
· społeczna działalność dobroczynna, działania socjalne na rzecz dzieci, opieka socjalna, 
· edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. 
· wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego.
· inne działania wymienione w ustawie „Samorząd gminny”.
10. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji itp. 
12. Pośrednictwo w zakupie książek, podręczników szkolnych i innych publikacji w księgarniach interentowych.


Regulamin Gminnego Centrum Informacji

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z usług przez Klientów Gminnego Centrum Informacji (zwanego dalej GCI). Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
2. Powstanie GCI zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przyznanych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz środków własnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
3. GCI zarządzane jest przez Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Uwagi dotyczące Funkcjonowania GCI należy kierować do Wójta Gminy osobiście lub za pośrednictwem Kierownika GCI. 
4. GCI jest miejscem o charakterze publicznym, ogólnodostępnym dla mieszkańców Gminy.
5. GCI świadczy swoje usługi bezpłatnie, do celów związanych bezpośrednio z szeroko rozumianymi aktywnymi formami poszukiwania pracy. 
6. Pierwszeństwo korzystania z usług GCI posiadają osoby bezrobotne i absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
7. Ze stanowisk komputerowych GCI może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego zainstalowanego na nim oraz sieci internetowej. Osoba nie posiadająca tych umiejętności ma obowiązek zgłosić się do obsługi GCI celem uzyskania pomocy w ich zdobyciu. 
8. Klient, który zamierza skorzystać z usług GCI powinien każdorazowo posiadać i okazać dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka itp.).
9. Po wejściu na teren Klient jest obowiązany zgłosić się do obsługi w celu przydzielenia stanowiska komputerowego lub udostępnienia innego urządzenia będącego na wyposażeniu GCI. 
10. Każdy użytkownik GCI jest obowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania obsługi o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach. 
11. W przypadku potrzeby skorzystania z drukarki, skanera, faksu, kserokopiarki, stacji dysków lub nagrywarki CD, Klient jest obowiązany do uzgodnienia i ustalenia tych działań z obsługa GCI. 
12. W GCI zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych, instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, usuwania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie na stanowiskach komputerowych. 
13. Klient jest zobowiązany do korzystania z sieci wewnętrznej GCI oraz z Internetu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (społecznymi, moralnymi i technicznymi). 
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu (zalanie, rozbicie itp.) przez Klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody. 
15. Wszelkie próby włamań lub nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Klienta odpowiedzialności za poniesione szkody. 
16. GCI nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez Klienta na twardym dysku komputerów GCI. 
17. GCI nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę. 
18. Obsługa GCI może w uzasadnionych wypadkach odmówić Klientowi możliwości skorzystania z usług GCI np.: osobom w stanie nietrzeźwym, osobom zakłócającym spokój. 
19. Na terenie GCI zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, używania wulgarnych słów, hałasowania i przeszkadzania innym Klientom. Spożywanie posiłków i napojów bezalkoholowych może odbywać się tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. 
20. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Klient może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.

                                                     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć