Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownik socjalny.

1.Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

2.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera,
2) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
7) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

Warunki pracy i płacy

- wynagrodzenie za pracę ustalone zostanie stosownie do kwalifikacji zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach,
- miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach,
- pierwsza umowa o pracę na czas określony,
- zatrudnienie od dnia 1 września 2008 roku

Wymagane dokumenty
- CV,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie, odbyte szkolenia i kursy,
- oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 roku do godziny 16.00

Aplikacje, które wpłyną po wyżej zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć