Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje, że trwa przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.
Aby nie stracić świadczenia rodzinnego za miesiąc wrzesień 2008 roku ostatecznie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30 września 2008 roku
Do otrzymania zasiłku rodzinnego uprawnione są osoby w rodzinach których dochody na jednego członka nie przekraczają 504 zł netto miesięcznie, a w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 583 zł netto miesięcznie. Aktualne druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach małżonków i pełnoletnich dzieci za 2007 rok (pobrane we właściwym Urzędzie Skarbowym), oraz decyzję ustalającą podatek rolny na rok 2007 (nakaz płatniczy), a w przypadku braku gospodarstwa stosowne zaświadczenie z Urzędu Gminy. Jeśli któryś z małżonków jest zameldowany poza terenem gminy Igołomia – Wawrzeńczyce musi dostarczyć w.w. zaświadczenia z Urzędu Gminy swojego stałego miejsca meldunku, oraz zaświadczenie z komórki wypłacającej świadczenie rodzinne, że nie składał tam wniosku o zasiłek rodzinny. Do wniosku należy dołączyć też ksero aktualnego dowodu osobistego. W przypadku zmieniającej się sytuacji w rodzinie w ośrodku pomocy społecznej zostanie ustalona dokładna sytuacja rodziny i wymagane będą odpowiednie do sytuacji rodzinnej dokumenty. Natomiast osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego zobowiązane są dostarczyć oprócz w.w. dokumentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby na którą świadczenie ma być wypłacane, dochód na osobę w przypadku tego świadczenia nie może przekraczać na osobę 583 zł netto. Kolejnym świadczeniem na jakie należy składać wnioski na nowy okres zasiłkowy to wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Druki na świadczenie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a wnioski wraz z załącznikami tj. zaświadczeniem o dochodach członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy : wzór zaświadczenie określa załącznik nr 2 do RMPiPS z dnia 28 lipca 2008 roku oraz zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych . Dochód progowy uprawniający do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego to 725 zł netto na osobę.
 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć