Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
LEADER
1. Ogólne informacje
2.
Korona Północnego Krakowa
3.
LEADER + Schemat II

-kurs grafiki komputerowej
- zawody sportowe
- wsparcie doradcze w zakresie prawa


Kurs grafiki komputerowej-sposób na ciekawe wakacje.

W dniu 6-20.07.2007 miał miejsce kurs grafiki komputerowej dla młodzieży z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce realizowany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania „Pilotażowy Program Leader +”.
Mimo tego, iż właśnie rozpoczęły się wakacje to młodzi adepci sztuki grafiki komputerowej w komplecie stawiają się na zajęciach w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Z relacji uczestników szkolenia wynika, że program przygotowany przez wykładowców był bardzo ciekawy.


Zawody sportowe Korony Północnego Krakowa

15 czerwca 2007r. w Igołomi na stadionie sportowym „WIARUSY” odbył się kolejny turniej organizowany przez Stowarzyszenie Korony Północnego Krakowa - „Razem w przyszłość”. W turnieju brali udział gimnazjaliści z czterech gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca oraz gościnnie zaproszona Gmina Wielka Wieś. Zwycięską drużyną po raz kolejny okazała się drużyna z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
II miejsce wywalczyła Gmina Wielka Wieś,
III miejsce Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
IV miejsce Gmina Michałowice
Wybierano również najlepszego zawodnika na boisku – którym został Dariusz Kałkus z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, najlepszego bramkarza turnieju – okazał się nim Wojciech Habuda z Gminy Wielka Wieś oraz króla strzelców – którym ponownie został wybrany Adrian Ulicki z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Podziękowania należą się też zespołom czilliderek , które dzielnie dopingowały zawodników i umilały czas występami w przerwach pomiędzy meczami.
Nagrody uczestnikom turnieju sportowego wręczała Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – Pani Barbara Kawa oraz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak. Miło nam było gościć na stadionie sportowym opiekunów drużyn oraz przedstawicieli stowarzyszenia Pana Jarka Sadowskiego, Jerzego Kozika, Mariana Wójcika.


Uwaga! Wsparcie doradcze w zakresie prawa.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza mieszkańców Gmin: Michałowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce do korzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie prawa. Prawnik dyżuruje w każdy czwartek w godz.16-18 w Biurze Stowarzyszenia -Raciborowice 126 (budynek Gimnazjum). Działanie jest realizowane w ramach projektu „Korona Północnego Krakowa-razem w przyszłość”

LEADER +

W dniu 25 kwietnia w Bibicach zostało wznowione Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia stanowił kontynuację porządku przyjętego i częściowo zrealizowanego na zebraniu w dniu 23 marca 2007r.
Na początku Prezes Stowarzyszenia Pan Piotr Adamczuk przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Zarządu oraz przedstawił nowych członków stowarzyszenia, którzy zostali przyjęci w skład stowarzyszenia w dniu 22 marca na posiedzeniu zarządu. Poinformowano również, iż 13 kwietnia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, która opiewa na 750 tys. zł. brutto i umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej na następną kadencję. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa zarządu, którym został ponownie Piotr Adamczuk i członków zarządu w składzie: Barbara Kawa, Halina Wąsik, Jarosław Sadowski.
Spotkanie Zarządu miało również na celu przypomnienie opracowanych z udziałem mieszkańców w Schemacie I działań, które będą realizowane właśnie w ramach II schematu Leader +. Przedstawione zostały cele stowarzyszenia, którymi są:
- działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
- wspieranie udziału organizacji pozarządowych w promocji obszarów wiejskich,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli,
- tworzenie lokalnego społeczeństwa informatycznego,
- promowanie lokalnych produktów, w tym produktów produkcji rolnej,
- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
- promowanie samorządności terytorialnej, lokalnych inicjatyw mieszkańców, inicjatyw gospodarczych,
- wspieranie mieszkańców w aktywnym uczestnictwie w rozwoju obszarów wiejskich,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej w regionie ,
- ochrona i promocja środowiska naturalnego,
- promowanie rozwoju agroturystyki,
- wspieranie ochrony zabytkowych obiektów i ich otoczenia oraz dziedzictwa kulturowego.
Po omówieniu i przypomnieniu kierunków działań Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostało zakończone.
Ponowne spotkanie Członków Stowarzyszenia wraz z uczestnictwem Wójtów Gmin odbyło się 9 maja również w Bibicach. Ustalono, że w najbliższym czasie na terenie trzech gmin wchodzących w skład Małej Korony Północnego Krakowa (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice) odbywać się będą następujące zadania finansowane z programu LEADER+
1. W czerwcu planowane są turnieje sportowe dla młodzieży, I – turniej odbędzie się 01.06.2007r. w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, weźmie w nim udział młodzież gimnazjalna.
2. Kurs grafiki komputerowej dla mieszkańców w/w Gmin.
O następnych zadaniach będziemy informować na bieżąco.Na X Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie
  
W dniach 14-15 kwietnia 2007 roku, prezentowały się m.in. Lokalne Grupy Działania powstałe w ramach schematu I, projektu Leader+. Promowały reprezentowany region, jego walory turystyczne czy gospodarcze. Nasza Gmina jest członkiem w projekcie pn. „Korona Północnego Krakowa”. Tworzyło ją początkowo 7 gmin, a obecnie (w schemacie II) tylko 3: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca i Michałowie, tzw. „Mała Korona północnego Krakowa”. Giełdę odwiedziło wielu mieszczuchów i nie tylko! Materiały promocyjne naszej gminy zniknęły  już w sobotę! Członkiem Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” została Anna Sroga pracownik ds. funduszy unijnych, naszego urzędu gminy. Na realizację projektu w ramach schematu II na obszarze „Małej Korony” ma być wydatkowane 750.000PLN.
Na jakie zadania i co w naszej gminie będzie się działo?
Czytaj niebawem na naszych stronach.

[do góry]


Leader+
Projekt "KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA - Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006)" - Priorytetu 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - Działania 2.7 "Pilotażowy Program Leader+"

Informacja o projekcie
Finansowanie
Wkład Sekcji Orientacji EFOiGR (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) - do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu projektu; 20% - współfinansowanie z budżetu państwa.
Cele programu
Realizacja programu ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.
"Pilotażowy Program Leader+" sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk.
"Pilotażowy Program Leader+" wdrażany będzie w ramach dwóch, następujących po sobie schematów (Schemat I i Schemat II), z których pierwszy przygotowuje uruchomienie drugiego.

Szczegółowe cele programu dla Schematu I:
1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW);
2. wsparcie procesu tworzenia LGD;
3. promocja obszarów wiejskich;
4. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe cele programu dla Schematu II:
1. wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii;
2. promocja obszarów wiejskich;
3. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Opis programu
"Pilotażowy Program Leader+" ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Celem Schematu I jest tworzenie LGD oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie ZSROW.
W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.
W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.
Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.
ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I
i wdrażane w ramach Schematu II, określać będą kierunki rozwoju objętych nimi obszarów.
Strategie te powinny uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień:
1. zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;
2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
3. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;
4. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.
Wszelkie usługi, w szczególności szkoleniowe i doradcze, na rzecz beneficjentów ostatecznych działania będą świadczone bezpłatnie.
Schematy I i II wdrażane będą odrębnie. Przyjmowanie wniosków dla Schematu II rozpocznie się mniej więcej rok po zatwierdzeniu Programu.

Zakres pomocy
Schemat I:
1. działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju;
2. opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania w szczególności analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne;
3. pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem LGD.

Schemat II:
1. działalność operacyjna LGD;
2. promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich;
3. pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dotyczących strategii rozwoju obszarów wiejskich;
4. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich;
5. organizacja imprez promujących region w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę;
6. współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy LGD w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD.

Beneficjenci (projektodawcy)
Schemat I - gminy wiejskie i miejsko - wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.
Schemat II - LGD (Lokalne Grupy Działania).
Beneficjenci Ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)
Schemat I - Mieszkańcy obszarów wiejskich.
Schemat II - Mieszkańcy obszarów wiejskich.

[do góry]


KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA

Informacja o projekcie: "KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA-Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym"

Opis projektu
Projekt dotyczy przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 gmin, graniczących z północnym Krakowem, przy udziale i uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zachowanie własnej tożsamości, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach związanych z napływem nowych mieszkańców i "wielkomiejską" ekspansją, to zidentyfikowane problemy gmin podkrakowskich, które zawarły porozumienie mające na celu wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań na przyszłość.
Projekt zakłada zbadanie oczekiwań mieszkańców, co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz ekspercka analizę możliwości realizacji wykreowanych projektów. Dokument końcowy przygotowanej Zintegrowanej Strategii zostanie poddany szerokiej konsultacji społecznej za pomocą m.in. zbudowanej- w ramach projektu- bazy e-mailowej mieszkańców.
W trakcie realizacji projektu na zintegrowanym obszarze gmin realizujących projekt, będzie budowana Lokalna Grupa Działania.

Zasięg projektu
Projekt realizowany jest w województwie Małopolskim na terenie 7 gmin wiejskich, (Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowie, Kocmyrzów-Luborzyca), leżących na północ od Wisły i graniczących z północnym Krakowem. W przeciwieństwie do rejonów leżących po południowej stronie Krakowa od północy nie wykształcił się żaden znaczący ośrodek miejski. Miasta takie jak: Krzeszowice, Skała, Słomniki czy Proszowice, leżące w "drugim pierścieniu" Krakowa, nie zdołały zmienić kierunku "miejskiego" oddziaływania na gminy objęte projektem. Dlatego pozostają one w swym zasadniczo typowo wiejskim charakterze, a miasto, w kierunku, którego "ciążą" to stołeczno-królewski Kraków.

Uzasadnienie wyboru obszaru realizacji projektu i jego charakterystyka
Spójność krajobrazowo-przyrodnicza
Piękne, jurajskie krajobrazy, dolinki otoczone skałami wapiennymi, malownicze ostańce pośród żyznych pól- to właśnie powód, dla którego teren ten jest wybierany przez mieszkańców Krakowa na miejsce wypoczynku. Ulokowane tu obszary ochrony przyrody: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych i otulina Ojcowskiego Parku Narodowego nakładają wiele ograniczeń na rdzennych mieszkańców, ale jednocześnie są szansa rozwoju tego obszaru.

Spójność kulturowa
Należy podkreślić wyjątkowe znaczenie specyficznych i wyraźnie określonych cech kulturowo-etnograficznych tego regionu, jednego z najciekawszych pod tym względem
w Polsce. Podkrakowska wieś wykształciła bogate tradycje i obyczajowości. Tradycje te, tak silnie wplecione w ogólno narodową kulturę Polski, już od czasów Kolberga oraz młodopolskich inspiracji literacko artystycznych, są skarbem i dziedzictwem tego regionu, pieczołowicie przechowywanym przez jego mieszkańców.
Świadomie i ze wzrastająca potrzebą samookreślenia własnych tradycji, kultywowane są tutaj odwieczne zwyczaje (Pucheroki, kolędnicy, dożynki), a w uroczystościach rodch (np. weselach) praktykuje się i utrwala stare, miejscowe obyczaje i obrzędy. Tradycja jest dla mieszkańców ważnym czynnikiem integracji społecznej, zaś dla przyjezdnych atrakcją
i elementem lokalnego kolorytu. Dzisiaj mieszkańcy tego obszaru są dumni że nie zdołało ich wchłonąć w swe granice miasto, tak jak się to stało z innymi, nie tak dawno jeszcze podkrakowskimi wsiami: Bronowicami, Krowodrzą czy Mogiła, które są dziś dzielnicami Krakowa.
Spójność zachodzących zmian
Podkrakowskie Gminy były także tradycyjnym zapleczem warzywniczo-ogrodniczym dla Krakowa. Tu także nastąpiły znaczące zmiany. Dzięki innowacjom w agrotechnice, nowym odmianom roślin i mechanizacji, w ogrodnictwie i sadownictwie nastąpiła intensyfikacja produkcji nawet w niewielkich gospodarstwach. Jednakże historyczna struktura własności gruntów rolnych i typowe dla Galicji rozdrobnienie nie sprzyja np. poszerzaniu areałów produkcji rolnej na tym obszarze.
W przekroju ostatnich kilkunastu lat obserwuje się nowe zjawiska gospodarcze, społeczne i ogromne zmiany urbanistyczno przestrzenne. Rozwija się budownictwo indywidualne, napływają nowi mieszkańcy, lokują się firmy sektora usług i drobnej produkcji. Gminy się bogacą a ich mieszkańcy oczekują usług komunalnych na coraz wyższym poziomie. Rywalizują, więc między sobą w poszukiwaniu mitycznego inwestora "zewnętrznego", co na ogół - ze względu na położenie obszaru i uwarunkowania infrastrukturalne - nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Cele projektu
Cel ogólny
Lepsze poinformowanie mieszkańców, pobudzenie ich świadomości i aktywnego uczestnictwa w lokalnym rozwoju.

Cele szczegółowe:
1. Uaktywnienie mieszkańców obszaru objętego projektem- opracowanie mu partycypacji mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących obszaru ich zamieszkania.
2. Przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin graniczących z północnym Krakowem i jej szeroka konsultacja społeczna.
3. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania- reprezentacji mieszkańców i instytucji społecznych z obszaru realizacji projektu.
4. Promocja unikalnych walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru podkrakowskich gmin wiejskich.
Projekt realizowany będzie w okresie od listopada 2005 do kwietnia 2006. Obejmuje m.in. rozesłanie do wszystkich mieszkańców gmin ulotki informacyjnej zawierającej kwestionariusz ankiety oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń.
Jednocześnie w czasie trwania projektu prowadzone będą prace diagnostyczne: analiza dokumentów strategicznych gmin objętych projektem, szczegółowa analiza wyników ankiet i na podstawie wyników opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (strategii działania dla organizacji LGD). Przygotowane zostaną wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania i dalszego funkcjonowania LGD. Będą prowadzone również szczegółowe szkolenia dla osób deklarujących chęć zaangażowania się w prace LGD, osoby tę będą zapraszane imiennie.
Projekt zakłada zbadanie oczekiwań mieszkańców, co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz ekspercką analizę możliwości realizacji wykreowanych projektów. Dokument końcowy przygotowanej Zintegrowanej Strategii zostanie poddany szerokiej konsultacji społecznej za pomocą m.in. zbudowanej - w ramach projektu - bazy e-mailowej mieszkańców.
Dodatkowo rozpocznie się budowanie innowacyjnego, modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami.

[do góry]

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć