Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i działania 6.2. schemat A-Odnowa centrum wsi, o ponad 168 mln zł wnioskowały gminy z Małopolski ze środków UE w 116 projektach z zakresu odnowy centrów wsi. Kwota dostępna w ramach naboru, to tylko - 28 187 200 zł zaspakaja zaledwie 1/5 potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawców.
Statystyka:
Ilość złożonych wniosków - 116
Kwota dostępna w ramach konkursu - 28 187 200 zł
Całkowita wartość projektów - 256 539 284 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE - 168 774 281 zł
"Fiszka" złożona przez Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce został oceniona pozytywnie! Jednak zbyt małe środki przeznaczone przez Marszałka na to działanie pozwoliło zaprosić tylko 25 gmin do złożenia pełnego wniosku. Nasz wniosek jest na liście rezerwowej ale bez szans na dofinansowanie w tym naborze. Do tego działania (6.2. schemat A, MRPO) gminy będą miały jeszcze jedną szansę za dwa lata.
Wyniki tych kilku naborów w ramach MRPO nasuwają jednak niepokojące spostrzeżenie. Na działania inwestycyjne na terenach wiejskich DUŻYCH pieniędzy nie ma!!!
Przykłady: na gospodarkę wodno-ściekową na wsiach pieniędzy było 7 razy mniej niż wnioskowały gminy, na odnowę centrum wsi gminy złożyły "fiszki na kwotę 5 razy większą niż możliwe środki dostępne w ramach programu. Obawiam się, że jeszcze większa konkurencja będzie w ramach działania 6.2. schemat B, do którego będą składać "fiszki" na inwestycje typu: sala gimnastyczna, szkoła, przedszkole, budynek publiczny, itp.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć