Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Modernizacja przepompowni melioracyjnych
gmina Igołomia-Wawrzeńczyce


12.05.2008r. zostały oddane do użytku po modernizacji trzy przepompownie mieszczące się na terenie naszej gminy. Są to budowle które w czasie wystąpienia podniesionych poziomów wody na rzece Wiśle przepompowują wody opadowe spływające potokami, zapobiegając tym samym wystąpienia podtopień na terenach położonych w południowej części gminy. Obiekty te były wybudowane z początkiem lat siedemdziesiątych i nieraz przyczyniły się do uchronienia gospodarstw oraz pól uprawnych przed zalaniem. Pracowały prawie w niezmienionej formie od lat siedemdziesiątych do ubiegłego roku tj. 2007, kiedy to zostały podjęte prace modernizacyjne
i remontowe. W ramach modernizacji zostały wymienione energochłonne i nie ekologiczne pompy na nowe całkowicie zatapialne bezobsługowe i przyjazne środowisku, sterowanie nimi może odbywać się w sposób ręczny oraz automatyczny, otworzone zostały zbiorniki gromadzące wodę oraz odpływy. W latach wcześniejszych został wykonany remont budynków, zapewniając bezpieczeństwo pracy obsługi. Zainstalowane urządzenia sterownicze zapewniają ochronę nawet w czasie braku obsługi, monitorują poziom wody w zbiorniku przed przepompowniami i w razie wystąpienia podniesienia wody włączają pompy informując tym samym zarządcę, którym jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Przepompownia Nr 3 mieszcząca się w miejscowości Koźlica do której napływają wody potoku Pobiednickiego oraz częściowo Tropiszowskiego została wyposażona w cztery pompy
o wydajności większej od działających do tej pory o 240 %. Ta zmiana podyktowana była obserwacjami, w latach poprzednich, poprzednie pompy nie dawały rady z ilością napływającej wody i dochodziło w rejonie przepompowni do lokalnych podtopień. Zwiększona została również moc przepompowywania wody przepompowni Nr 1 na potoku Ropotek, która to została zwiększona o 40 %. Z takim samym wydatkiem jaki miała została zmodernizowana Przepompownia Nr 2 w Wawrzeńczycach, gdzie odpompowywane są wody potoków Tropiszowskiego
i Igołomskiego. Nadmienić należy, że wszystkie trzy obiekty połączone są siecią kanałów zapewniających ewentualny przepływ wody pomiędzy nimi.
Całkowity koszt modernizacji tych obiektów wniósł prawie 11 mln zł. Inwestorem był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych mieszczący się w Krakowie ul. Szlak 73. Zadanie to było realizowane w ramach Sektorowego Planu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
Finansowanie: - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- Budżet Państwa
W roku bieżącym Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeprowadza czyszczenie potoków i kanałów doprowadzających wodę do wyremontowanych przepompowni, tak aby woda mogła spłynąć do przepompowni aby urządzenia tam zainstalowane służyły mieszkańcom
i uprawom polowym chroniąc je od „wielkiej wody”.
Woda jako czynnik który warunkuje o wysokości i jakości plonów przyczynia się też do strat
w nich występujących po gwałtownych opadach. Wykorzystywanie wody z rowów i potoków melioracyjnych jest upowszechnione na terenie naszej gminy do nawodnień upraw. Wiąże się to
z budową różnego rodzaju zastawek oraz tam. Zwracamy się zatem z prośbą do ludzi którzy wykorzystują wodę w ten sposób, aby po zakończeniu podlewania udrożnili przepływ wody
w cieku z którego ją pobierają. Pozostawione w rowach zastawki przy większych opadach powodują pod piętrzenie wody co przyczynia się do powstawania lokalnych zalewisk. Apelujemy także do wszystkich tych którzy rowy traktują jak składowiska odpadów oraz urządzenia niepotrzebne bo są tzw. „suche lata”, aby przemyśleli swoje postępowanie bo przecież o potrzebie drożności rowów przekonujemy się dopiero gdy występują długotrwałe lub intensywne opady.

   

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć