Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XXXII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Na wniosek Wójta Gminy na dzień 11 sierpnia 2009 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy do realizacji projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania ze środków unijnych na lata 2009 – 2011 wynosi 672 176 zł. (w roku 2009 wydatkowana zostanie kwota 155 981 zł.). Program realizowany będzie w obu gimnazjach na terenie gminy. Projektem objętych będzie 362 uczniów. Przewidywane są między innymi zajęcia dodatkowe z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i chemii, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, wycieczki jedno i kilkudniowe. W naszych gimnazjach będą funkcjonować Szkolne Ośrodki Kariery prowadzące aktywne doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców. Liczymy, że te ogromne środki finansowe umożliwią naszym uczniom na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości, a szkołom na dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych w klasach trzecich gimnazjum.
Rada przyjęła limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 tj. na zadanie „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą”. Na realizację tego zadania Urząd Gminy występuje o środki unijne z Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z Działanie 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich. Planowany okres realizacji: lata 2007 – 2011, wartość zadania: 6 849 000 zł. Rozbudowa GCE w Igołomi ma na celu zwiększenie dostępności uczniów i mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przedszkolnej i edukacyjnej. Pełny wniosek o dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł wraz ze wspomnianą wyżej uchwałą, Urząd Gminy musi złożyć do końca sierpnia 2009 r. Na ogłoszenie wyników oceny złożonych wniosków, będziemy musieli poczekać aż do kwietnia 2010 roku. Niestety tak długo trwać będzie procedura, która składa się z oceny formalnej, oceny merytorycznej i oceny strategicznej.
Dokonane zostały zmiany w budżecie gminy na 2009 r. poprzez wprowadzenie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63 600 zł., które to środki Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolniczych.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne obciążenie działki nr 870/1 w Igołomi (centrum) na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 870/2 służebnością przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6 mb.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć