Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W czwartek 28.02.2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W sesji uczestniczyli wszyscy radni i ponad połowa sołtysów oraz kilku mieszkańców. Wizyta mieszkańców już mówiła, iż tematy posiedzenia są dla nich ważne. Wśród tematów sesji dwa z nich wywołały najwięcej emocji.

Pierwszy istotny problem to: bezpieczeństwo mieszkańców. W tym temacie głos zabierali goście w osobach:

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,
Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach,
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Krakowie.

Przedstawiciele Policji podając różnorodne statystyki przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie naszej gminy podsumowali ją jako gminę bezpieczną w porównaniu z innymi gminami powiatu. Jednak radni, sołtysi i mieszkańcy apelowali w sprawie największej bolączki naszej gminy tzn. poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 79, która biegnie przez całą gminę i jest powodem największej ilości zdarzeń tragicznych w gminie. Mieszkańcy naszej gminy żądali wręcz od Policji pomocy w rozmowach z GDDKiA w sprawie budowy chodników na terenie naszej gminy. Radni, władze gminy już wielokrotnie rozmawiali w sprawie chodników z przedstawicielami GDDKiA (z dyrektorem GDDKiA p. Anną Reszczyk oraz kierownikiem Rejonu w Bochni p. Grażyną Stachnik). Spotkania miały miejsce w siedzibie GDDKiA w Krakowie, w Bochni, oraz bezpośrednio na drodze i w Urzędzie Gminy. Nasze rozmowy i deklaracje o udziale finansowym w budowie chodników niewiele dały. W dalszym ciągu są tylko deklaracje GDDKiA, że jak będą mieli więcej środków to rozważą budowę chodników w naszej gminie. Gmina na dzień dzisiejszy ma przygotowaną dokumentację na budowę chodników w miejscowościach Pobiednik, Złotniki od strony Igołomi do remizy w Złotnikach oraz od Złotnik (starego chodnika) do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Na budowę tych chodników zabezpieczona została kwota 300.000,00 w budżecie. Pozostałby jeszcze do zaprojektowania odcinek w Wawrzeńczycach Kolonii od przedszkola w stronę Nowego Brzeska. Projektowanie i uzgadnianie wszelkich warunków i pozwoleń na budowę chodników jest zadaniem trudnym i długotrwałym ale co nam z tego jeżeli jak na razie nic nie wskazuje, że zarządca drogi GDDKiA przystąpi do budowy jakiegokolwiek odcinka chodnika. Pozostają nam więc tylko chodniki na papierze!

Dyskusję zakończono wnioskiem aby zorganizować sesję nadzwyczajną z przedstawicielami Policji oraz GDDKiA w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się drogą krajową nr 79.
Drugim jeszcze bardziej emocjonującym tematem było rozpatrzenie wniosku
złożonego przez Pana Edwarda Ćwikłę w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany powiatu. Pan Paweł Król, radca prawny gminy zapoznał zebranych z procedurą, która wynika z rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944 z późn. zm.). Oto najważniejsze informacje z ww rozporządzenia:

Wniosek w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia oraz ustalania granic powiatów powinien zawierać informacje obejmujące:

1)  treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem,

2)  stanowisko wnioskodawcy określające, iż ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych,

3)  podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności i powierzchni terenu, którego wniosek dotyczy,

4)  określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany,

5)  określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym powiatów objętych proponowanymi zmianami, a w przypadku utworzenia powiatu - także tego powiatu,

6)  wyniki konsultacji z mieszkańcami uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się.

 

Do wniosku, należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  uchwałę wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

2)  uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie rad gmin, których dotyczy wniosek; wraz z wynikami konsultacji z mieszkańcami lub informacją o przyczynach ich braku oraz opinie odpowiednio rad powiatów lub rad miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacjami z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice województwa – opinie sejmików województwa,

3)  mapę topograficzną w skali 1:25.000 lub 1:50.000 z zaznaczeniem obecnych granic powiatów objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian,

4)  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin objętych wnioskiem uwzględniający wiodącą funkcję, infrastrukturę techniczną, społeczną, układ komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu,

5)  inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Po szerokiej dyskusji i przedstawieniu przebiegu procedury Rada Gminy postanowiła aby zespół w składzie: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz radca prawny przygotowali wszelkie praktyczne informacje na ten temat oraz informacje na temat kosztów społecznych zmiany powiatu. Tak aby za miesiąc możliwe byłoby przedstawienie tych informacji radnym, którzy zamierzają podjąć decyzję w formie uchwały  o sposobie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Za przyjęciem uchwały było 11 radnych, 3 się wstrzymało a jeden był przeciwko.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć