Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek


Dnia 21 kwietnia 2009 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy sesja poświęcona była ochronie przeciwpowodziowej gminy oraz udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2008 r.
W części pierwszej udział wzięli zaproszeni goście: Pan Wojciech Kozak -Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i pan Antoni Łach – Kierownik Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Pan Wójt stwierdził, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem. Zagrożenie mamy z dwóch stron – od rzeki Wisły i z lokalnych podtopień. 40% powierzchni gminy jest zagrożonych powodzią w razie przerwania wałów. W ostatnim czasie obserwujemy poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Rozpoczęło się koszenie wałów wiślanych, wykonano konserwację kanałów i rowów melioracji podstawowych oraz zmodernizowane zostały 3 przepompownie. Za to Pan Wójt dziękuje Zarządowi Melioracji.
Pan A. Łach poinformował, że nowe pompy w przepompowniach są niezawodne i bardzo wydajne. Przeprowadzone badania obwałowań wiślanych wykazały, że ich stan jest niezadowalający, ale nie grożą katastrofą budowlaną. Wały te wymagają remontu. Zaniedbania w konserwacji cieków są znaczne w całym województwie. Wielki problem stanowią zgody właścicieli, często stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany. W tym roku wały wiślane zostaną wykoszone - akcja t.zw. ”zielona praca”. Planują też przeprowadzić konserwację cieku Igołomskiego i dokończyć prace na Ropotku.
Pan Wojciech Kozak jest mniej sceptyczny. Są duże środki, także z funduszy pomocowych na konserwację wałów (40 milionów zł). Są zakupione specjalistyczne maszyny do koszenia trawy i zakrzywień. Zgłosi też w ministerstwie problem wywołany szczepieniem lisów przeciw wściekliźnie, bowiem właśnie lisy, które się nadmiernie rozmnożyły niszczą wały oraz wytępiły drobną zwierzynę łowną. Stosowane będą zabezpieczenia ekranowe odcinków wału, bo one się sprawdzają. Uważa, że do roku 2013 województwo w zakresie ochrony przeciwpowodziowej powinno wykonać większość prac.
Pan Marszałek przedstawił pokrótce programy unijne, które zostały już uruchomione, podał wysokości środków możliwych do pozyskania i zapewnił Pana Wójta, że w najbliższych dniach będzie uruchomiony program, który nas najbardziej interesuje, a mianowicie PROW – działanie dot. wodociągowania gminy.
Pan Wójt podziękował Panu Marszałkowi, że znalazł czas i po raz drugi w tej kadencji bierze udział w obradach Rady Gminy. Poinformował też, że bierzemy kredyt i przystępujemy do realizacji II etapu wodociągowania gminy, gdyż dłużej czekać nie możemy. Oczywiście, nie rezygnujemy z funduszy unijnych, czekamy na ogłoszenie naboru wniosków, i z chwilą złożenia wniosku ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy. W planach mamy kontynuowanie wodociągowania gminy z udziałem środków unijnych. Ograniczamy własne wydatki, reorganizujemy oświatę. Mamy dwa Centra Edukacji i chcemy w nich poprawić infrastrukturę. Budujemy drugą salę gimnastyczną i wczoraj został złożony wniosek do MRPO na to zadanie, ale poszerzone o budowę przedszkola w Igołomi i infrastrukturę towarzyszącą (chodnik, droga).
Nowo powołana jednostka – Centrum Kultury i Promocji złożyła wniosek o środki w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi.
Pan Wójt liczy na pomoc Pana Marszałka w składanych wnioskach i pożyczył Gościowi dobrego wyniku w wyborach do Europarlamentu.
Głównym punktem sesji było glosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. Pan Wójt podsumował rok 2008, wymienił zadania, które zrealizował. Zaplanowane dochody do budżetu na rok 2008 zostały zrealizowane w 102,07% natomiast wydatki w 92,95%.
Pan Wójt podziękował Panu Przewodniczącemu i Państwu radnym za współpracę.
Komisja Rewizyjna, która badała wykonanie budżetu za rok 2008 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania i wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o udzielenie absolutorium panu Józefowi Rysakowi – Wójtowi Gminy.
Z kolei Kolegium Orzekające RIO w Krakowie uchwałą Nr ZL.SO.I-423/42/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r., a uchwałą Nr ZL.SO.I-424/31/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowało przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 r.
W wyniku głosowania, przy jednym głosie wstrzymującym się, Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy w roku 2008.
W dalszej części sesji Rada Gminy podjęła uchwały związane z funkcjonowaniem oświaty: - w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobiedniku Małym, uczniowie uczęszczający do tej szkoły zostali przypisani do Szkoły Podstawowej w Igołomi, zgodnie zresztą z życzeniem rodziców dzieci, - oraz w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy.
Podjęta też została uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. Obecnie dieta dla sołtysów wynosi 250 zł i 300 zł (dla 4 dużych sołectw) miesięcznie.
Przyjęte też zostały zmiany w Statucie Gminy w części załącznika z wykazem jednostek organizacyjnych Gminy oraz wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy na rok 2009. Zmiany te to: wprowadzenie dochodów z wynajmu sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Wawrzeńczycach oraz wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 87.155,11 zł z programu Kapitał Ludzki na realizację zadania „Nowa Droga” prowadzonego przez GOPS.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć