Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
XXXVII sesja Rady Gminy

Dnia 26.01.2010 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy. W pierwszym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach w sprawie zakupu średniego samochodu pożarniczego. Radni Gminy wysłuchali wystąpienia Prezesa OSP Pana A. Kasprzyka z dużym zrozumieniem. Wiele argumentów przemawiało za przychyleniem się do prośby OSP i zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 450.000zł. Ostatecznie jednak Rada Gminy kierując się dobrem gminy i koniecznością realizacji rozpoczętych już inwestycji min. budową chodników nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP.
Następnie Rada Gminy uchwaliła Plan Pracy Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2010. W kolejnym punkcie porządku obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 50.000zł. w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Krakowie celem wykonania nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Żydów dł. 750m., oraz Stręgoborzyce „Wynanów” dł. 300m. Zadania w/w będą realizowane w ramach inicjatyw samorządowych. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy: 1) przeznaczono kwotę w wys. 66.919 zł. w ramach grantu przyznanego szkole podstawowej w Dobranowicach przez FRSE – Agencji Narodowej Sokrates z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz przeznaczono kwotę 1.378zł. na realizację projektu ze środków „Funduszu Partnerstwa dla środowiska” dla Sz. P. w Igołomi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Ścieżka dydaktyczna w zespole pałacowo-parkowym w Igołomi”, 2) pozyskane środki za wynajem sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach.
Rada Gminy rozpatrzyła ponadto skargę Pana M. Ćwikły na Wójta Gminy w sprawie nie dostosowania się do wymogów prawa budowlanego przy wykonaniu odwodnienia drogi w miejscowości Odwiśle i niezasadnego wydania kwoty 28.000zł. Radni po wysłuchaniu negatywnej opinii Komisji Drogowej w powyższej sprawie oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej a także zapoznaniu się z ekspertyzą dot. prawidłowości wykonanych robót budowlanych na drodze gminnej w Odwiślu opracowaną przez osobę uprawnioną dnia 30.10.2009 r. uznali skargę pana M. Ćwikły za bezzasadną.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007