Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju


Wojsko i władze Gminy dziękują rodzicom

W dniu 23.02.2010 r. na XXXVIII posiedzeniu Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wręczony został Państwu Rozalii i Józefowi Strzeleckim zam. Koźlica, Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”. Medal przyznany został przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których pięciu synów pełniło wzorową służbę wojskową. Odznaczenie w asyście Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawreńczyce wręczył Pan ppłk Krzysztof Kasza Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Kraków-Krowodrza.
Odznaczenie przyznane przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha ma szczególny wymiar podziękowania, które składa Wojsko rodzicom za synów zasilających szeregi armii i wzmacniających potencjał obronny naszego kraju.
Następnie Pan J. Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożył Państwu Strzeleckim w imieniu własnym jak i mieszkańców Gminy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pociechy z synów.
Po tak miłym akcencie Rada Gminy przystąpiła do obrad. Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki organizacjom pozarządowym (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach oraz Kółko Rolnicze w Odwiślu) na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W punkcie dotyczącym oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce głos zabrali: Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach oraz Pan Piotr Wojtak Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przedstawił informację nt. ogólnej wykrywalność przestępstw w tym przestępstw kryminalnych. Na terenie gminy w roku 2009 odnotowano 88 przestępstw, zanotowano spadek ilość kradzieży i kradzieży z włamaniem 13. Komisariat Policji wszczął 16 procedur dot. przemocy w rodzinie, rodziny w których dochodzi do przemocy objęte są Niebieska Kartą i rodziny takie raz w miesiącu odwiedza funkcjonariusz Policji. Komendant ponadto poinformował, że w związku z „psotami” w okresie Wielkanocnym w roku 2009, 14 osób zostało zatrzymanych i otrzymało zarzut uszkodzenia mienia. Wzorem lat ubiegłych w roku 2010 w okresie Wielkanocnym wzmożone będą patrole Policji na terenie gminy.
Statystyka dotycząca bezpieczeństwa na drogach w roku 2009 kształtowała się następująco: 21 wypadków, 62 kolizje, skutkiem zdarzeń drogowych śmierć poniosła 1 osoba a 29 osób zostało rannych.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach i podjęła uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury. Sprawozdania z działalności za rok 2009 złożyli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący stałych Komisji RG.
W punktach 5 i 6 porządku obrad podjęte zostały uchwały w sprawie kontynuowania realizacji projektu w ramach podziałania 7.1.1. POKL pod nazwą „Nowa Droga” aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy oraz uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań obciążających budżet lat 2011 i 2012 dotyczących wydatków związanych z realizacją w/w projektu. Rada Gminy negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie refundacji wydatków związanych z pobytem dziecka w żłobku samorządowym w Krakowie, a zamieszkałego na terenie gminy. Następnie W-ce Wójt przedstawił temat budzący kontrowersje, a dotyczący wysokości uzyskiwanych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST.
Rada udzieliła 50% bonifikaty od ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości oznaczonej nr ew. 330 o pow. 0.1010 ha położonej w miejscowości Dobranowice. Końcowym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności miedzy sesyjnej Wójta Gminy uzupełnione o bieżące działania Wójta. Na tym zakończono XXXVIII sesję Rady Gminy.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć