Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Dnia 31 marca 2010 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Igołomi odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Sesja Rady Gminy miała uroczysty charakter z uwagi na obecność zaproszonych gości pana Wojciecha Kozaka Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, pana Bogusława Borowskiego Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz pana Antoniego Łach Kierownika Inspektoratu Rejonowego MZMiUW w Krakowie.

Pan Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego przekazał bardzo dobrą wiadomość dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy a mianowicie decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30.03.2010 r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000.000zł. na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą.

Gmina o w/w środki występowała w ramach konkursu dla działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa MRPO na lata 2007-2013. Wartość w/w inwestycji to 6.686.578zł. Następnie pana W. Kozak poinformował, że w ramach programu wsparcia finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego w modernizacji dróg gminnych przez Województwo Małopolskie Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 96.000zł. na realizację remontu drogi w miejscowości Igołomia-Koźlica dł. 2200m. ponadto gmina może aplikować o środki w ramach programu „ Małopolskie remizy”.

Pan Józef Rysak Wójt Gminy, Pan Stefan Nawrot Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w imieniu mieszkańców Gminy jak również własnym złożyli na ręce Pana Wojciecha Kozaka podziękowania za wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Gminę za bardzo dobrą owocną współpracę. Pan Wójt życzył również wytrwałości, siły satysfakcji w dalszym pełnieniu służby publicznej.

W temacie ochrony i infrastruktury przeciwpowodziowej głos zabrał pan Bogusław Borowski Dyrektor MZMiUW w Krakowie  oraz pan Antoni Łach.

Temat ochrony przeciwpowodziowej jest dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ważny, istotny  z uwagi na duże zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Wisły. Obwałowania chroniące teren gminy przed powodzią mają długość 16km. od południowej strony rzeki Wisły oraz 3 km. od strony zachodniej potoku Kościelnickiego.  

Pan B. Borowski w swej wypowiedzi zachęcał do współpracy Gminy z MZMiUW między innymi w temacie współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej celem modernizacji wałów wiślanych na terenie gminy. Jeśli Gmina wyrazi wolę dofinansowania  to istnieje realna szansa modernizacji wałów wiślanych oraz potoku Kościelnickiego na terenie Gminy o dł. 3km. Modernizacja wałów planowana jest do realizacji aż do roku 2013.                           Pan B. Borowski poinformował, że zadania z zakresu melioracji będą realizowane w gminach które wyrażą wolę współpracy min. wolę dofinansowania realizacji zadań. Na terenie Gminy w roku bieżącym zrealizowane zostanie zadanie w zakresie koszenia wałów wiślanych. Kończąc swoją wypowiedź pan B. Borowski zapewnił o woli współpracy.

Pan J. Rysak Wójt Gminy oraz Pan S. Nawrot Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożyli podziękowania panu B. Borowskiemu życząc dobrej, owocnej współpracy.

Na XXXIX sesji Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy, ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące min. zabezpieczenia zobowiązań gminy weksel in blanco. Zabezpieczenia wekslem in blanko dotyczyły zabezpieczenia właściwego wykonania zadania na które Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.130.706 zł. z PROW, zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, komorami pomiarowymi dla miejscowości Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Igołomia, oraz zabezpieczenie wekslem in blanko zobowiązanie wynikające z zawieranych w roku 2010 umów kredytowych.     

Podjęte zostały uchwały w sprawie Planów odnowy miejscowości Igołomia, Odwiśle. Plany w/w miejscowości są niezbędną częścią dokumentacji do aplikowania o środki na realizowane zadania a planuje się wybudowanie w najbliższym czasie placów zabaw w w/w miejscowościach. Rada wyraziła zgodę na rozłożenie na raty płatności przypadającej od GS „Samopomoc Chłopska” z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste działki o numerze ew. 320/2 położonej w miejscowości Wawrzeńczyce.

W punkcie 8 porządku obrad Rada podjęła szereg zmian w budżecie gminy dotyczących min. likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co jest wymogiem ustawowym - środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną z Urzędu Marszałkowskiego będą wpływały bezpośrednio do budżetu gminy, ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w miejscowości Pobiednik Mały. Nadmienić należy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach zaprasza wszystkich chętnych w wieku emerytalnym do zgłaszania się chętnych osobiście bądź telefonicznie celem skorzystania z pomocy Dziennego Domu Pobytu. Nabór trwać będzie do dnia 30 kwietnia br. więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie internetowej  GOPS.

Rada Gminy wprowadziła do budżetu gminy środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dofinansowanie budowy chodników w miejscowości Wawrzeńczyce. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów po przetargu jednak nie więcej niż 643.700zł.

W końcowych punktach porządku obrad Rada podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce o współpracę z zakresu opieki społecznej dotyczącą organizacji i prowadzenia placówki wsparcia dziennego oraz organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej. Na tym zakończono XXXIX sesję Rady.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć