Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Dnia 9 maja 2007 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wawrzeńczycach odbyła się IX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Głównym tematem sesji  było pozyskiwanie środków pomocowych do realizacji inwestycji gminnych.

Na posiedzenie Rady przybył zaproszony   pan Wojciech Kozak – Marszałek Województwa Małopolskiego, do którego zakresu działania należą sprawy rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska a także ochrona zdrowia. 

W temacie pozyskiwania środków finansowych zabrał głos pan Henryk Jończyk – Zastępca Wójta Gminy, który w sposób przystępny przedstawił zebranym  możliwości ubiegania się o dotacje z różnych źródeł, przedstawił też fundusze unijne, w których Gmina zamierza aplikować. Wykład swój pan Wójt uzupełnił prezentacją w wersji elektronicznej.

Pan Marszałek zapoznał się z  charakterystyką naszej gminy, jej atutami  i potrzebami. Ze swej strony Pan Marszałek zadeklarował współpracę oraz pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na wodociągowanie gminy.  Widzi pilną potrzebę umocnienia wałów wiślanych i podejmie działania w tym kierunku., poczynając od zorganizowania spotkania z panem Dyrektorem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na terenie naszej gminy.  Zobowiązał się też popierać wystąpienia gminy w sprawie budowy chodników przy drodze krajowej Kraków- Sandomierz  oraz  pomóc przy pozyskaniu dotacji do budowy Sali gimnastycznej w Igołomi.

W obradach sesji uczestniczyli tez przedstawiciele biura poselskiego posła na Sejm RP pana Jacka Krupy, który nie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu z powodu ważnych obrad sejmowych.

W kolejnym punkcie programu sesji radni gminy zaopiniowali  projekt opracowanej przez  Zespół do spraw Strategicznego Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Strategii Rozwoju Gminy na lata 2006 – 2010, a także nanieśli poprawki.

Pozostałe punkty programu to: zmiany w budżecie gminy  dot.programu „EKO-DACH’, zabezpieczenia środków na dowóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008. oraz przynależność Gminy do pogotowia ratunkowego

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć