Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

W dniu 21.09.2010r odbyła się XLIV sesja Rada Gminy. Głównymi tematami sesji były przynależność gminy do komisariatu Policji, a także udział przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w kwestii obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych przez Unię i ubezpieczeń dobrowolnych  nie dotowanych.

W temacie reorganizacji i zmian dotyczących przynależności naszej gminy do komisariatu Policji w Krakowie na oś. Zgody zastępca komendanta Policji Pan Paweł Wojtak poinformował, że prace dotyczące reorganizacji od roku trwały na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji jednak z uwagi na duże koszty jakie musiały być zainwestowane w infrastrukturę, a także z uwagi na problemy dotyczące zarządzania komisariatami zaprzestano procesu reorganizacji. Na koleje 2 lata, a może dłużej nie planuje się zmian dotyczących reorganizacji Policji, a co za tym idzie gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nadal będzie należała do Komisariatu Policji w Słomnikach.

Pan Wójt zwrócił uwagę i podziękował Komendantowi Policji w Słomnikach oraz dzielnicowym za pomoc jaką okazali podczas powodzi jaka miała miejsce w miesiącach maj – czerwiec bieżącego roku. Na terenie gminy w najtrudniejszych momentach było 5 radiowozów Policji. Policjanci udzielali pomocy i służyli wsparciem podczas trudnych cywilnych sytuacji. Pan Wójt podziękował Komendantowi Policji Powiatowej oraz Komendantowi Policji w Słomnikach za dobrą współpracę.

Pan Marek Kowalik Komendant Policji w Słomnikach poinformował, że wsparcie ze strony samorządów dla komisariatu jest bardzo ważne gdyż w przeciwnym razie zakup samochodu byłby wręcz niemożliwy. Dla Komisariatu Policji w Słomnikach nie był planowany samochód ale w związku z wycofaniem się innej jednostki jest to możliwe. Pan Komendant poprosił radę o wsparcie finansowe na zakup samochodu w wysokości 10.000 zł.

Radni zwrócili uwagę na niedostateczną obecność funkcjonariuszy policji na terenie gminy. Sąsiedztwo aglomeracji Krakowa nie sprzyja mieszkańcom naszej gminy, często słyszy się o kradzieżach z włamaniem podczas gdy rolnicy są zajęci praca w gospodarstwie. W związku z powyższym radni zaproponowali utworzenie w budynku przejętym od Agencji Mienia Wojskowego w Zofipolu Posterunku Policji. Komendant Policji Powiatowej oraz Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach stwierdzili, że nie ma możliwości utworzenia Posterunku Policji w Zofipolu z wielu względów a między innymi nie dostatecznej ilości etatów funkcjonariuszy Policji w Komisariacie w Słomnikach. Komendanci w zamian zaproponowali po dostosowaniu pomieszczeń w budynku  w Zofipolu utworzenie punkt przyjęć czy też punktu stacjonowania funkcjonariuszy celem np. spisania zeznań. Najlepszy efekt prewencyjny jest wówczas gdy funkcjonariusze pracują w terenie.

Rada gminy przyznała kwotę 10 000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Słomnikach.

Temat ubezpieczenia upraw rolnych wynikł między innymi z zaistniałej sytuacji powodziowej jaka miała miejsce na terenie gminy w okresie od maja do września br. W wyniku intensywnych opadów deszczu rolnicy ponieśli bardzo duże straty  w uprawach rolnych co stanowi nie jednokrotnie podstawowe źródło ich utrzymania. Celem zaproszenia przedstawicieli firm ubezpieczeniowych  jest chęć pozyskania rzetelnych informacji na temat możliwości ubezpieczenia upraw rolnych od skutków następstw suszy, podtopienia, zalania upraw, gradobicia, ujemnych skutków przezimowania. Pan Józef Kokosiński przedstawiciel firmy PZU poinformował że z ubezpieczenie upraw korzysta tylko znikoma część rolników z terenu gminy. Ponadto poinformował, że indywidualnie na wniosek rolnika może ubezpieczyć każdą uprawę. Ubezpieczenie upraw można zakwalifikować do dwóch grup ubezpieczenia dobrowolne i ubezpieczenie dotowane ze środków Unii Europejskiej. Ubezpieczeniem dotowanym można objąć uprawy tylko od jednego ryzyka, np. powodzi, składka ubezpieczenia uzależniona jest od rodzaju ryzyka wartości uprawy, dotacji.

Pan Wójt poinformował że temat ubezpieczeń został przybliżony z uwagi na wytyczne dot. możliwości pozyskania przez poszkodowanych rolników zasiłku celowego z budżetu państwa.

W związku ze szkodami jakie powstały w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi w 2010r. Aby uzyskać pomoc finansową w wysokości 2 000 – gospodarstwo do 5 ha , 4 tyś powyżej 5 ha rolnik musi spełniać następujące warunki: straty w gospodarstwie wynoszą powyżej 30 % , została zawarta umowa ubezpieczająca obejmująca ochronę ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, oraz poświadczenie ubezpieczenia w KRUS przynajmniej 1 domownika pracującego w gospodarstwie rolnym. Nie objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem upraw rolnych skutkuje obniżeniem kwoty zasiłku celowego o 50%.

Ponadto Rada Gminy dokonała wielu zmian w budżecie gminy między innymi przyjęto kwotę

23 730 zł w ramach zwiększenia dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Dobrze słyszę, mówię, odbieram” Program realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym w Wawrzeńczycach, w ramach projektu przedszkolaki skorzystają z bezpłatnej pomocy – porady logopedy.

Rada podjęła decyzje o opracowaniu i wydaniu monografii Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce będzie to pierwsza publikacja dokumentująca historię naszej gminy. Publikacja będzie podręcznikiem dla uczniów Gminnych Centrów Edukacji, a dla mieszkańców czymś co pozwoli :ocalić od zapomnienia ”historyczne ważne zdarzenia jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.

W związku ze szkodami jakie spowodowały intensywne opady deszczu Rada Gminy zwiększyła wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 55 000 na bieżącą realizację  zadań melioracyjnych (odtworzenie rowów, odwodnienie zalanych posesji). Zwiększone zostały środki na remonty, bieżące utrzymanie dróg oraz na usuwanie skutków żywiołowych na kwotę 205 000zł.

Rozpatrzona została skarga złożona przez mieszkańca gminy do Wojewody Małopolskiego na Wójta Gminy w związku z brakiem odpowiedzi na pismo. Wojewoda Małopolski zgodnie z kompetencjami przekazał skargę do rozpatrzenia Radzie Gminy Igołomia Wawrzeńczyce. Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej złożonej skargi Komisja Drogowa uznała skargę za bezzasadną z uwagi na liczne pisma jakie otrzymywała strona od Wójta Gminy w temacie udrożnienia rowów, odwodnienia drogi, posesji. Rada Gminy po wysłuchaniu opinii Komisji Drogowej uznała skargę za bezzasadną.     

W temacie wolnych wniosków radni poruszyli temat realizowanych na terenie gminy prac związanych z odwadnianiem. Radni zaproponowali opracowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji rowów a następnie wypracowanie sposobu który pozwoli odtworzyć rowy które kiedyś istniały i nakazać właścicielom posesji dołożenie starań aby rowy i przepusty były drożne.

Na tym zakończono posiedzenie.  


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć