Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Dnia 26 maja 2009 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

W pierwszym punkcie radni wysłuchali sprawozdania pani Małgorzaty Zimny – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach z działalności Biblioteki i jej filii w 2008 r. Pani M. Zimny powiedziała m. innymi o ilości czytelników, zakupach książek , programów komputerowych, a także akcjach organizowanych w bibliotekach celem zachęcenia młodzieży i dzieci do czytania. W każdej bibliotece znajdują się też komputery, z których młodzież chętnie korzysta, gorzej jest z dostępem do Internetu.
Radnym zostało przesłane z materiałami na sesję sprawozdanie finansowe z działalności biblioteki za rok 2008 do zatwierdzenia, bowiem Rada Gminy jest organizatorem instytucji kultury, do której zalicza się też biblioteki.
Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą przedłożone jej roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki.
Celem zagospodarowania budynku Szkoły Podstawowej w Pobiedniku Małym od września br. został przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie budynku oraz części działki w bezpłatne użyczenie na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na cele statutowe tego Stowarzyszenia. Użyczenie to odbyłoby się bez przeprowadzania przetargu i na okres 15 lat.
Na posiedzenie Rady przybył pan Andrzej Wolski – Prezes Stowarzyszenia, który przybliżył zebranym jakie świadczą usługi na rzecz potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych, również umysłowo. Stowarzyszenie działa od 1992 r. w dziennych centrach aktywności. Realizują różne programy współfinansowane z PFRON -u , gdzie przygotowują młodzież niepełnosprawną do pracy i załatwiają im zatrudnienie. Otrzymują też pieniądze z dotacji od Urzędu Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego i Starostwa Powiatowego. W Pobiedniku chcą zająć się dziećmi niepełnosprawnymi, przyuczać je do pracy oraz ludźmi starszymi, którzy wymagają opieki. Docelowo będzie to dzienne centrum aktywności dla osób niepełnosprawnych umysłowo, gdzie będą prowadzone warsztaty terapii zajęciowej, oraz druga grupa dzienny ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ośrodek będzie czynny 8 godzin dziennie pod potrzeby mieszkańców, a rekrutacja osób będzie prowadzona przy pomocy GOPS. Budynek ma możliwości pomieszczenia dwóch grup po 20 – 25 osób.
Stowarzyszenie zatrudnia 50 osób. Jest obsługa pielęgniarska i prowadzą fizjoterapię dla osób, które są w ośrodku.
Pan Wójt wyjaśnił, że obiekt będzie nadal stanowił własność Gminy i będzie dalej służył społeczności lokalnej. Pozostaje boisko i plac zabaw dla mieszkańców oraz będzie możliwość korzystania z lokalu wyborczego i lokalu na zebrania wiejskie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie części nieruchomości ozn. nr 11 położ. w Pobiedniku Małym wraz z budynkiem na okres 15-tu lat.
Na posiedzenie Rady przybyli zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego w Krakowie: pan Krzysztof Karczewski – Przewodniczący Rady Powiatu oraz radni z naszego okręgu - pani Wanda Kułaj i pan Jerzy Rogala.
Pani W. Kułaj wyjaśniła, że w 2009 r. mają obcięte środki dla warsztatów terapii zajęciowej. Powiat wystąpił do PFRON o dodatkowe środki, które chcą przeznaczyć na utworzenie i wyposażenie ośrodka w Pobiedniku Małym. Pani W. Kułaj oświadczyła też, że obejmuje patronat nad tym przedsięwzięciem.
Co roku, Rada Gminy w planie pracy wprowadza punkt dotyczący współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie i zaprasza na sesję przedstawicieli Powiatu.
Pan Wójt przedstawił zadania wykonane w ramach inicjatyw samorządowych w roku ubiegłym – ponad kilometr drogi w Żydowie, w tym roku droga na Wygnanowie. W 2008 r. Powiat odtwarzał rowy i czyścił pobocza przy drogach powiatowych na kwotę 200.000 zł, za to jesteśmy wdzięczni i prosimy o kontynuowanie tych prac, bo jest jeszcze dużo do zrobienia.
Pan Wójt poprosił przedstawicieli powiatu o poparcie naszych starań w sprawie poprawy stanu technicznego wałów rzeki Wisły celem zabezpieczenia przed powodzią. Padła propozycja podjęcia stosowej rezolucji przez Radę Gminy w tym temacie, wówczas powiat zaprosi władze gminy na sesję rady powiatu, gdzie poprą naszą rezolucję.
Goście zapewnili, że nasza gmina jest traktowana wyjątkowo, bo pozostałe gminy w ramach inicjatyw samorządowych (modernizacja dróg powiatowych) mają współfimnansowanie zadań 50% : 50%, gdy tymczasem nasza gmina otrzymuje dużo wyższe dofinansowanie.
W sprawie profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez powiat krakowski wszelkie działania obejmują teren całego powiatu. Zadania te wykonują organizacje pozarządowe, które zostają wybrane w konkursie ofert. W konkursie mogą występować również stowarzyszenia z naszego terenu.
Powiat występuje z wnioskami o dofinansowanie zadań z funduszy pomocowych ale są to duże zadania o wartości kilkunastu milionów zł. Łatwiej im robić drogi większe, bo większa jest dotacja, wtedy też uwalniają swoje środki na mniejsze zadania. Mają w swoim zarządzie 680 km dróg i 90 mostów, które systematycznie remontują.
Radny z Tropiszowa pan M. Minor wystąpił o pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po dworze należącym do Skarbu Państwa. Jest to obiekt zabytkowy, który niszczeje i należy się nim zająć. (teren ogródków działkowych).
Dalszym punktem programu sesji był temat nowego prawa budowlanego.
Zaproszeni w tym temacie goście to: pan Janusz Żbik –Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie i pan Władysław Gwiazdowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Nowelizacja prawa budowlanego została uchwalona przez Sejm, jednak Prezydent przekazał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie obowiązująca ustawa jest bardzo uciążliwa dla inwestorów. Na przestrzeni ostatnich 4 lat ustawa była nowelizowana 30 razy. Procedura jest długotrwała i sprawami zajmuje się cały sztab ludzi. Jest 22 inspektorów powiatowych podległych wojewódzkiemu inspektorowi. Pozwolenia na budowę wydaje starosta powiatu. Do pana J.Żbika spływa 1300 spraw miesięcznie w trybie odwołań i skarg. Osobiście jest za tym, aby zalegalizować z mocy prawa coś, co stoi od kilku lat i nikomu nie przeszkadza (abolicja).
Nowy projekt prawa budowlanego zakłada, że nie ma w ogóle pozwoleń na budowę, są zgłoszenia. Jest zakres działań, gdzie nawet zgłoszenia są niepotrzebne ale wtedy musi być inspektor budowy. Przy większych budowach obowiązuje projekt i kierownik budowy. Natomiast inwestycje znacząco oddziaływujące na środowisko są zapisywane w rejestrze.
Teraz droga administracyjna zostaje zastąpiona drogą sądową – postępowania cywilne.
Pan W. Gwiazdowski zajmuje się całością spraw od momentu wydania pozwolenia na budowę aż do zakończenia budowy. Też maja ogrom spraw, a niektóre często banalne, ciągną się latami. Informuje, że jest uruchomiony stały dyżur inspektora, który udzieli wszelkich informacji o prawie budowlanym w pokoju 506 Kraków, al. Słowackiego 20 – tel.(012) 633-03-47 w godzinach urzędowania Powiatu Krakowskiego.
Pan J. Żbik zwraca uwagę jak ważny jest plan zagospodarowania przestrzennego, który uchwala Rada Gminy. Często inwestor ma problemy z nieprecyzyjnymi zapisami bądź przemilczeniami.
Na koniec zobowiązał się, że przyjedzie i zapozna radnych z nowego prawa budowlanego, gdy już ono będzie obowiązywało.
Pan Wójt podziękował Panom Inspektorom za przyjazd i czas nam poświęcony. Ponadto pan J. Żbik przedstawił w krótkich słowach swoją osobę oraz cele dla których startuje na posła do Parlamentu Europejskiego. Radni życzyli mu sukcesu.
Dużą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy funduszu sołeckiego. W naszej gminie od szeregu lat jest wprowadzany w budżecie, w formie rezerwy celowej fundusz dla wszystkich sołectw liczony wg liczby mieszkańców. Z tego funduszu sołtysi i rady sołeckie realizują drobne zadania na swoim terenie. W roku 2009 ukazała się ustawa, która daje gminom możliwość wydzielenia z budżetu gminy funduszu sołeckiego, liczonego wg wzoru do wys. około 19.000 zł. na zadania własne gminy, wpisane w strategię gminy dla poprawy życia mieszkańców, bądź też na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W zakreślonym terminie do 30 września, sołtys, rada sołecka lub 15 mieszkańców, przedkłada wniosek przegłosowany na zebraniu wiejskim na wykonanie określonego zadania, podając szacunkowy jego koszt na podstawie kosztorysu. Jeżeli Wójt zaakceptuje ten wniosek (spełnia wymogi), będzie on realizowany w kolejnym roku budżetowym i środki na to zadanie muszą zostać zapisane w budżecie gminy. Istnieje możliwość refundacji części kosztów 10 – 30% z budżetu państwa w kolejnym roku.
Ostatecznie, radni przyjęli, że w najbliższym roku pozostają na starych zasadach, najwyżej zwiększą kwotę na fundusz sołecki, natomiast nie będą wydzielać z budżetu gminy środków na fundusz sołecki w myśl nowej ustawy.
W kolejnej części sesji, podjęta została uchwała upoważniająca Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W ramach zmian w budżecie gminy wprowadzona została kwota 9.440 zł z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej, z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wawrzeńczycach.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007