Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XXXIV Sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Dnia 27 października 2009 r. odbyła się sesja Rady Gminy.
Jednym z pierwszych punktów przyjętego porządku obrad była sprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie. W temacie tym udział wzięli zaproszeni goście: p. Mariusz Gurda – zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach i p. Tomasz Makowski – strażnik gminy.
Pan M. Gurda poinformował, że dla igołomskiej części gminy powołany został nowy dzielnicowy – sierżant Mariusz Włodarczyk. Wszelkie potrzeby należy zgłaszać do dyżurnego Komisariatu w Słomnikach. Stan osobowy Komisariatu nie zmienił się, natomiast poprawił się tabor samochodowy . Obecnie dysponują czterema samochodami, o nie najlepszej jakości. Przedstawił też stan bezpieczeństwa opracowany za okres I-go półrocza. Jest on na podobnym poziomie jak w 2008 r. Było prowadzonych 49 postępowań w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa, w tym: kradzież mienia – 4, włamania – 6, bójki -3, nietrzeźwi kierujący – 4, przemoc w rodzinie -4, zaległe alimenty - 6, nieumyślne spowodowanie śmierci – 4.
Pan Komendant prosi zebranych o przekazanie informacji mieszkańcom, by zwracali uwagę na obcych ludzi, ich samochody, gdy mają podejrzenia niech zapiszą numer rejestracyjny. W ostatnim czasie została zlikwidowana grupa przestępcza, która okradała sklepy na terenie podległym Komisariatowi.
Obsada Komisariatu liczy 39 osób, praca 3-zmianowa. W bieżącym roku zatrzymali 83 osoby, konwojowali do różnych instytucji 120 osób, zatrzymali 39 praw jazdy, skierowali 239 wniosków do sądów grodzkich, wykonali ponad 2 tysiące przesłuchań dla innych instytucji, a także interweniowali w1471 przypadkach. Wypadkami drogowymi się nie zajmują, zadanie to prowadzi Komenda Powiatowa.
Pan M. Gurda podziękował władzom gminy za pomoc rzeczową dla Policji i prosi o pomoc w zakupie radiowozu w 2010 r.
Pan T. Makowski przedstawił problemy związane z zanieczyszczaniem dróg gminnych błotem wywożonym z pól na kołach pojazdów. .Jeśli nie zatrzyma kogoś na gorącym uczynku, to później praktycznie wykroczenie takie jest nie do udowodnienia.
W następnym punkcie programu sesji przedstawiona została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
Pani A, Majka – Kierownik GZEAS oświadczyła, że obowiązek przedstawienia takiej informacji Radzie Gminy wynika ze zmienionych w tym roku przepisów ustawy o systemie oświaty. Nadzór dydaktyczny nad szkołami i innymi placówkami oświaty pełni Kuratorium Oświaty, natomiast rada jako organ założycielski, ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki funkcjonowania obiektów szkolnych i ich wyposażenia do realizacji programów nauczania.
W szkołach podstawowych uczyło się ogółem 578 dzieci łącznie z dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne tzw. klasa „0”, a gimnazjach 292 uczniów.
Stan techniczny obiektów jest dobry. Co roku znaczne nakłady finansowe przeznaczane są na budowę i remont bazy lokalowej. W Szkołach w Igołomi i Wawrzeńczycach został zainstalowany monitoring. Zatrudnieni nauczyciele (100,26 etatów) posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, nadto doskonalą się sukcesywnie.
Uczniom świadczona jest różnego rodzaju pomoc: w roku szkolnym 2008/2009 496 uczniów korzystało z dowożenia do szkół, dowożone są też dzieci do szkół i placówek specjalnych w Krakowie. Stypendium otrzymało 151 uczniów, a zasiłek szkolny 6 uczniów. 161 uczniów korzystało z dożywiania, 60 uczniów skorzystało z rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Przedstawione też zostały wyniki sprawdzianów w klasach 6-tych oraz z ukończenia gimnazjów. Nasze szkoły w porównaniu z wynikami w powiecie i województwie osiągnęły wyniki niższe .
Z kolei Dyrektorzy Centrów Edukacji oraz Kierownicy Szkół Podstawowych odpowiadali na pytania radnych, przedstawiali realizowane przez szkoły programy i projekty wyrównawcze, które mają na celu podciągnięcie poziomu wiedzy u uczniów. Okazało się , że lepiej radzi sobie młodzież w szkołach wiodących, a słabsze wyniki osiągnęli uczniowie małych szkół.
Na sesje przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Proszowicach: p. Józef Banach – Prezes Zarządu, pani Anna Tomasik – członek Zarządu oraz dyrektor Oddziału Banku w Wawrzeńczycach – pan Władysław Kusinski.
Pan J. Banach przedstawił historię Banku, jego kondycję finansową, (153.236.000 zł na koniec czerwca), a także wynik finansowy za III kwartały br – 1.772.000 zł netto. Pan Prezes oświadczył, że podatki gruntowe będą przyjmowane tak jak było, t.zn. urzędnik banku wypełni rolnikom blankiet płatniczy.
Bank wspomaga co roku stowarzyszenia działające na terenie, takie jak kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne i za to zostały złożone podziękowania przez Pana Wójta i pana W. Więka.
Z kolei pan Andrzej Knapik – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w UG przedstawił wykaz zrealizowanych zadań z działów ”transport” i „rolnictwo”.
- zrealizowanych zostało 8 odcinków dróg gminnych, / nakropione emulsją asfaltową/ wytypowanych przez Komisję Drogową w miejscowościach: Wygnanów, Stręgoborzyce,, Żydów, Pobiednik Mały, Zofipole, Igołomia za parkiem, Igołomia – Luborzyczka i Tropiszów – Zakopane. Wykonawca Firma „ANA”.
- droga w Dobranowicach t.zw.”nawarówka” dofinansowana z budżetu Marszałka w wys.40% - wykonawca Firma „POLDIM”.
- w ramach usuwania skutków podtopień - gdzie dofinansowanie wynosi 80%:
- I transza – osuwisko skarpy Stara Wieś i Hektary w Wawrzeńczycach – wykonawca F.”KOMBUD”.
- II transza: Stręgoborzyce od zbiornika, Zofipole – Pobiednik Wielki i Pobiednik Wielki – Pobiednik Mały Morgi – wykonawca „BUDOSTAL”.
Ponadto, wiosną wykonana została droga w Dobranowicach przez F.”ANA” dł.1460mb w ramach szkód powodziowych, dofinansowanie z FOGR w wys.70.000 zł.
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – dofinansowanie 50% :wykonawca F.”KOMBUD”: Odwiśle, błotniki , Zofipole.
Prowadzone są też doraźne remonty dróg ze środków własnych.
Pan A.Knapik poinformował też o drodze wykonanej przez Starostwo Powiatowe na Wygnanowie, przy udziale środków gminy w wys.50.000 zł w ramach inicjatyw samorządowych .
Reasumując na drogi i chodniki otrzymaliśmy z zewnątrz około 700.000 zł.
„ dział rolnictwo”:
1/ ogrodzenie i utwardzenie placu przy zbiorniku w Żydowie,
2/ odmulenie rowów przez „SKR Drwinia” na kwotę z przetargu:54.930 zł , są to rowy w miejscowościach: Pobiednik Wielki, Igołomia – Luborzyczka, Odwiśle, Złotniki, Dobranowice i przyczółki w Pobiedniku Małym.

Następnie, Rada Gminy debatowała nad projektami uchwał wprowadzających zmiany w budżecie gminy w 2009 r.. Wszystkie zmiany uprzednio pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetowa Rady Gminy. Między innymi:
- wprowadzona została kwota 8.000 zł na remont punktu wydawania posiłków w Szkole w Tropiszowie,
- zmniejszono wysokość kredytu i wprowadzono do budżetu wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu, dotację na budowę chodnika, dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych. Pozyskane środki zostały przeznaczone na drogi , na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a zakup nieruchomości zabudowanej (po policji) w Zofipolu oraz na gospodarkę komunalną i straże pożarne.
Rada dokonała zmian w dziedzinie prognozy kwoty długu publicznego na lata 2009 – 2023 oraz przyjęła do realizacji w latach 2009 – 2010 inwestycję „Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach, z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji Gminy”, zabezpieczając z kredytu środki w wys.1.500.000 zł.
Pan Wójt poinformował radnych, że wniosek o dofinansowanie remontu Domu Ludowego ze środków unijnych został rozpatrzony pozytywnie i przyznano gminie na to zadanie kwotę 500.000 zł.
W kolejnej części sesji omówione zostały uchybienia w złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych i sposoby usunięcia tych uchybień.
Została też powołana doraźna Komisja Urbanistyczna Rady Gminy do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W skład Komisji radni wybrali 6 osób spośród siebie. Komisja będzie pracować wspólnie z firmą wybraną w celu wykonania zadania zmiany Studium.
Informacja o możliwości zgłaszania zmian do Studium zagospodarowania przestrzennego została przekazana mieszkańcom poprzez sołtysów oraz zamieszczona została na stronie internetowej, w IGWie i Dzienniku Polskim.
Jednym z punktów posiedzenia było podsumowanie „III Małopolskiego Święta Warzyw”. Podsumowania dokonał pan Henryk Jończyk – Zastępca Wójta Gminy. Budżet imprezy zamknął się kwotą 61.140.48 zł – największy wydatek to „gwiazda wieczoru” – 20.000 zł. W kosztach imprezy partycypowali: współorganizator , sponsorzy strategiczni, wesołe miasteczko, wystawcy, którzy łącznie wpłacili kwotę:32.474,20 zł.
Okazuje się, że „Święto Warzyw” nabrało rangi, coraz więcej przyjeżdża znamienitych gości i stanowi dobrą wizytówkę naszej gminy.
Anna Słodkowska.

 
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć