Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

24 października 2007 r. o godz. 9.30 w sali 100 w Starostwie Powiatowym w Krakowie (al. Słowackiego 20, Kraków) rozpocznie się XI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja dotycząca infrastruktury, dróg i mienia Powiatu Krakowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 12,5 m2 znajdującego się w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Węgrzcach w drodze przetargu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 7 lat Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach lokalu stanowiącego własność Powiatu Krakowskiego, znajdującego się w budynku gospodarczo-warsztatowym położonym w Czernichowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/90/07 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie w 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z tytułu nieuregulowania należności przez Pana Stanisława Kagańca za zajęcie pasa drogowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2006-2010 i uchwalenia Części B Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2007-2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia w Powiecie Krakowskim na lata 2007-2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Krakowskim na lata 2007-2013.
17. Sprawy bieżące
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad.

Protokół z X zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie udostępnia się w pokoju 103 - I piętro.

Rz.P Łukasz Salwarowski
www.powiat.krakow.pl


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć