Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Dnia 25.05.2010r. w Zespole Pałacowo-Parkowym PAN w Igołomi odbyła się XLI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Głównym punktem porządku był udział w sesji zaproszonych gości: Pana Józefa Krzyworzeki – Starosty Powiatu Krakowskiego, Pana Krzysztofa Karczewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Pani Wadny Kułaj -Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pana Jerzego Rogali-Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz pana Jarosława Gowina Posła na Sejm RP.
Pan Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podziękował w imieniu władz samorządu oraz mieszkańców Gminy za owocną współpracę, wspieranie zarówno przez pana Starostę, Przewodniczącego Rady Powiatu jak i członków zarządu zadań realizowanych w trybie inicjatyw samorządowych na ternie gminy a szczególnie zadań dotyczących budowy infrastruktury drogowej oraz okazanej pomocy przy uruchamianiu Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Pobiednik Mały.
Pan Wójt szczególnie podziękował za bardzo dobrą współpracę ze Starostą oraz powiatem w minionym tygodniu, gdzie Gmina stanęła w obliczu zagrażającej jej powodzi. Obfite opady deszczu spowodowały wiele strat w gospodarstwach rolnych w infrastrukturze drogowej, ale dzięki ofiarnej, heroicznej pracy strażaków ochotników nie tylko z terenu gminy, mieszkańców gminy oraz współpracy z powiatem gminie "udało" się ustrzec od najgorszego.
Pan Józef Rysak złożył również wyrazy wdzięczności, podziękowania na ręce pana Jarosława Gowina za zaangażowanie, wspieranie wszelkich inicjatyw realizowanych przez gminę. Dzięki wsparciu pana posła udało się to co praktycznie było nie możliwe, gmina dzięki wsparciu pana Jarosława Gowina pozyskała z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dofinansowanie w wysokości 500.000zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków -Sandomierz.
Przybyli goście ze swej strony również dziękowali za dobrą współpracę z władzami gminy Panem Wójtem, Radą zapewniając o dalszej współpracy.
Rada Gminy ponadto przyjęła plan odnowy miejscowości Zofipole- niezbędny do ubiegania się o środki pozabudżetowe z PROW. Rada udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy w sprawie realizacji zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg gminnych.
Na zakończenie sesji pan Józef Rysak Wójt Gminy wstępnie omówił działania przeciwpowodziowe prowadzone na terenie gminy w minionym tygodniu. Na wspomnienie minionego tygodnia gdzie gmina stanęła w obliczu zagrożenia powodzią nikt nie krył wzruszenia, zagrożonych powodzią było 400 gospodarstw, do ewentualnej ewakuacji planowano 1200 osób.
Podziękowania dla Wójta Gminy za prowadzoną akcję przeciwopowodziową, strażaków ochotników, mieszkańców składał ze łzami wzruszenia pan sołtys Władysław Marszałek.
Wójt Gminy poinformował, że podczas prowadzonej akcji przeciwpowodziowej przy umacnianiu wałów wiślanych codziennie pracowało około 400 osób, głównie strażacy ochotnicy z terenu gminy jak również łącznie 20 jednostek OSP z terenu gminy Koniusza oraz Kocmyrzów-Luborzyca. Do umacniania wałów zużyto 1500 ton kruszywa oraz 29.000 worków na piasek. Sytuacja na wałach wiślanych była bardzo trudna dużo gorsza niż w roku 1997 a to z uwagi na bardzo długą falę na wiśle i stagnowanie dużej ilości wody w między walu przez okres 3 dób. Wysoka woda w pewnym okresie na wiśle nie jest tak groźna jak jej długie stagnowanie ponieważ po 3 dobach wały są już tak namoknięte, że ulegają rozmywaniu.
Pan Józef Rysak poinformował, że takiego szczęścia jak nasza gmina, nie miała jego rodzinna miejscowość Słupiec gm. Szczucin, gdzie woda zalała 360 gospodarstw. Rolnicy stracili niejednokrotnie dorobek całego życia.
Na zakończenie sesji Rada powołała Komisję do spraw opracowania wniosków po akcji przeciwpowodziowej. Zadaniem Komisji będzie analiza, wypracowanie pewnych standardów jakie będą pomocne przy kolejnych akcjach.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć