Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Spotkanie z sołtysami.

Dnia 1 października 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie władz gminy z sołtysami.
W pierwszym punkcie programu pan Józef Rysak – Wójt Gminy i pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy złożyli gratulacje panu Tadeuszowi Tacikowi – sołtysowi Pobiednika Małego, za zajęcie III miejsca w konkursie na „Najlepszego sołtysa w województwie małopolskim w roku 2007”. Organizatorem konkursu było Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 21 września br. w gminie Łużna koło Gorlic. Z naszej gminy do konkursu został zgłoszony pan Tadeusz Tacik.
Pan Wójt podziękował panu Tacikowi za dotychczasową współpracę i życzył sołtysowi dalszych osiągnięć w pracy społecznej. Do życzeń dołączyli się wszyscy sołtysi.
Następnie odbyła się dyskusja nad stanem bezpieczeństwa w gminie z udziałem dzielnicowych Komisariatu Policji ze Słomnik.
Stwierdza się, że policja jest mało widoczna w terenie. Szczególnie dotyczy to miejsc spotkań młodzieży, na placach gminnych, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego. Miejsca te stały się uciążliwe dla miejscowej ludności, stąd prośba o ich częstsze patrolowanie.
Problemem jest odległość Komisariatu od naszej gminy. Pan Wójt czyni starania w pozyskaniu obiektu po byłej siedzibie policji w Zofipolu, aby tam utworzyć posterunek Policji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Takim przykrym problemem jest dewastacja wiat przystankowych i niszczenie znaków drogowych. Chcemy aby dojeżdżający mieli godne warunki oczekiwania na autobusy. Gmina wydała duże środki na budowę nowych wiat przystankowych, a już po raz 6-ty rozbijane są szyby. Jest to specjalne szkło, drogie i trzeba szczególnie się starać, aby je rozbić. Dlatego takie akty wandalizmu należy potępić, a wspólny nasz interes jest w tym, by wskazać osoby, które bezmyślnie niszczą mienie społeczne.
Ważną sprawą jest również zaśmiecanie dróg ziemią i błotem przy wykonywaniu upraw polowych. Wyjeżdżające po opadach deszczu ciągniki i maszyny rolnicze z pól na drogi , często zostawiają błoto za kołami. Sprzątanie takich zanieczyszczeń jest obowiązkiem każdego, kto zaśmieca drogę. Dotyczy to również przypadków gdzie rolnicy nawracają na drodze. Takie postępowanie, które niszczy drogi nie może być tolerowane. Należy zwracać uwagę sąsiadom na tego typu postępki. Panowie dzielnicowi proszą aby wszelkie akty niszczenia naszego wspólnego dobra (droga, rów, wiata przystankowa) zgłaszać anonimowo na posterunek policji w Słomnikach.
W kolejnym punkcie programu spotkania Pan Wójt podziękował sołtysom za udział w II Małopolskim Świecie Warzyw, a szczególnie za przygotowanie i poświęcenie koszy z warzywami – symboli ciężkiej pracy naszych mieszkańców.
Pan Wójt podziękował też za wręczenie koszy z warzywami naszym gościom. Na 15 sołectw tylko 13 przygotowało kosze warzywne, apeluje do pozostałych sołectw aby w przyszłym roku również przyłączyli się do Święta Warzyw.
Każdego roku będzie też organizowany konkurs na estetyczną zagrodę. W tym roku zostały zgłoszone zagrody tylko z 6-ciu sołectw. Pan Wójt prosi sołtysów aby w przyszłości wszystkie sołectwa zgłaszały zagrody do konkursu, bo widzimy że w każdym zakątku naszej gminy są coraz piękniejsze domy i ogrody i jest się czym pochwalić.
Pani Katarzyna Ulicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zasady przyznawania zasiłków celowych, mieszkańcom, którzy tej pomocy potrzebują. Główne kryterium przyznania pomocy to dochód na mieszkańca – dla osoby samotnej jest to kwota 477 zł (netto) a dla rodzin kwota 351 zł na osobę w rodzinie. Zasiłki udzielane są w przypadkach: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie itp.
Decyzja o przyznaniu zasiłku poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
Wniosek o przyznanie zasiłku formie pieniężnej czy też w naturze (odzież, opał, żywność) składa sam zainteresowany. Jest tu rola dla sołtysa, radnego , sąsiada, którzy też są uprawnieni do zgłoszenia osób potrzebujących pomocy do GOPS.
Ostatnim zagadnieniem rozpatrywanym na spotkaniu była realizacja środków sołeckich przyznanych poszczególnym miejscowościom przez Radę Gminy na rok 2008. Skarbnik gminy przygotował wykaz nie zrealizowanych kwot przez poszczególne rady sołeckie. Pan Wójt poprosił sołtysów by w ślad za dyspozycją tych środków kontaktować się z odpowiednimi urzędnikami czy dana dyspozycja jest możliwa do realizacji, a także by nie czekać z ich wydaniem do końca roku. Urząd musi mieć czas na realizację takiego zadania, bo wolę rady sołeckiej akceptuje Komisja Budżetowa, potem trzeba szukać wykonawcy, materiałów itp. W przypadku, gdy nie zdąży się pieniędzy wydać, przechodzą one w nadwyżkę budżetową na rok 2009.
Obecnie należy składać zapotrzebowania do budżetu na rok 2009.


    
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007