Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Spotkanie z sołtysami.
Dnia 1 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami.
Pierwszą poruszaną sprawą było bezpieczeństwo publiczne w Gminie. W temacie tym poproszeni zostali: pan Marek Kowalik – Komendant Komisariatu Policji w  Słomnikach oraz kierownik dzielnicowych. Obecny był również strażnik gminy pan
T. Makowski.
Rada i Wójt poświęcają wiele czasu sprawom bezpieczeństwa. Ostatnio zdarzały się włamania do domów, porachunki między klubami sportowymi, pojawiły się narkotyki, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecanie miejsc publicznych itp. Zostały ustalone co miesięczne spotkania Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z panem Komendantem celem wymiany informacji tego, co się dzieje w gminie w kwestii bezpieczeństwa. Będziemy prosić Policję, aby zmobilizowała siły na noc z soboty na niedzielę Wielkanocną, w związku z kultywowaną tradycją na naszym terenie, obecnie przekraczającą granice żartów i zabawy. Najbardziej zagrożone tereny to place pod kościołem w Wawrzeńczycach i Koło Ośrodka Zdrowia w Igołomi. Incydenty zdarzają się w każdej wsi, dlatego też będziemy prosić o patrolowanie całej gminy.
Pan Komendant oświadczył, że będą patrole, a wyciąganie sprzętu z cudzych podwórek będzie traktowane jak kradzież. Zauważył też, że drogi publiczne są zanieczyszczane błotem przez ciągniki wyjeżdżające z pól, w takiej sytuacji będą rolnicy karani. Policja będzie też współpracowała ze strażnikiem gminnym w sprawie odprowadzania szamb do rowów. Pan Komendant prosi by notować numery rejestracyjne pojazdów wywożących śmieci na nasz teren i zgłaszać każdorazowo na policję, zgłoszenie może być anonimowe.
Pan Wójt zatrudnił pracownika na umowę zlecenia celem pozbierania śmieci po rowach i drogach gminnych. Ponieważ zaczęły się pojawiać dzikie wysypiska śmieci, prosi się mieszkańców i sołtysów o powiadamianiu Urzędu Gminy lub strażnika gminy i wskazaniu osoby wywożącej śmieci. Właściciel działki jest zobowiązany do utrzymania działki w należytym stanie i to on będzie w pierwszej kolejności karany za zwałki śmieci.
Sołtysi zgłaszali też uwagi o sprzedaży i piciu piwa w sklepach i ich okolicach, o zasypanych rowach i innych. Ustalono, że miejsca te skontroluje strażnik gminny oraz policjant.
Strażnik najpierw upomina, daje termin na wykonanie zalecenia, a dopiero po bezskutecznym upływie terminu nakłada mandat.
Pan Przewodniczący Rady jest zdania, że działanie sołtysa nie może być ukryte. Sołtys ma zwracać mieszkańcowi oficjalnie uwagę i poinformować go, że w przyszłości będzie musiał powiadomić strażnika lub policję. Miał tez prośbę do sołtysów, by przypominali mieszkańcom o terminach płatności podatków. Co do zakazu spożywania alkoholu w sklepie i miejscach publicznych będzie przygotowana przez Urząd informacja i przesłana do sklepów i sołtysów, z prośbą o poinformowanie mieszkańców.
Pan Wójt przedstawił jakie inwestycje są kontynuowane albo planowane do wykonania w tym roku, poczynając od sali gimnastycznej w Igołomi.
Będziemy jeszcze występować z wnioskiem do programu MRPO o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i o fundusze na przedszkole, dobudowywane do sali. Czekamy na oficjalną odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w temacie współfinansowania budowy chodników ze Złotnik pod Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach. A najważniejsza rzecz, to przystępujemy do budowy II etapu wodociągów, w miejscowościach: Zofipole, Odwiśle, Koźlica i część Igołomi. Będziemy się starać o dofinansowanie inwestycji z programu PROW i z chwilą złożenia wniosku ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy. Gmina w ramach wpłaconej kwoty przez zainteresowanych mieszkańców wykona przyłącz ich gospodarstwa do wodociągu. Mieszkańcy ci podpiszą umowę i wpłacą pełną kwotę. Ustalono 2000 zł dla każdego gospodarstwa, w Odwiślu 1500 zł a w blokach wielorodzinnych po 1000 zł. Nie będziemy nikogo przymuszać, to jest dobra wola mieszkańca. Liczymy, że jesienią tego roku rozpoczniemy inwestycję.
Planuje się też przeprowadzenie kapitalnego remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach – koszt 1.500.000 zł, został złożony wniosek do funduszy unijnych o dofinansowanie w wys.500.000 zł. Remont będzie przeprowadzony jeżeli otrzymamy środki pomocowe.
Przeprowadzona też zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i tu ubiegamy się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (możliwość umorzenia do 30%).
Będzie remontowana droga powiatowa na Wygnanowie w ramach Inicjatyw samorządowych, gdzie gmina daje kwotę 50.000 zł a powiat 170.000 zł.
Planowane są prace przy Urzędzie Gminy i Przedszkolu – wymiana okien, urządzenie placu zabaw dla dzieci i parkingu przy Urzędzie.
Pan Andrzej Knapik przedstawił wykaz dróg zaplanowanych do remontu przez Komisję Drogową na rok 2009, a także ich kolejność realizacji w zależności od posiadanych środków. Są to drogi rolnicze do pół, drogi remontowane w ramach usuwania skutków podtopień oraz drogi utwardzane emulsją asfaltową.
Teraz rozpoczyna się „łatanie dziur „ w asfaltach. Otrzymaliśmy środki na drogę Dobranowice w kierunku Poborowic dł.800 mb z programu Marszałka t.zw.”nawarówka”. Będziemy też składać ponownie wniosek na drogę z Igołomi do Koźlicy – „schetynowka”.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że radni przyjęli zasadę, że drogi na stokach są naprawiane podwójnym nakropieniem, natomiast remonty dróg żużlowych są naprawiane grubym kamieniem.
Sołtysi zgłaszali wnioski i uwagi w temacie remontu dróg w ich sołectwach.
Z kolei pan Tomasz Buczek przestawił wykaz odtwarzania rowów melioracyjnych, przyjęty przez Komisje Rolnictwa na rok 2009, obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji do ogłoszenia przetargu.
Pan Buczek poinformował też o zakazie całkowitym uprawy maku i konopi. W miesiącach maj – czerwiec będzie przeprowadzona kontrola pól pod tym kierunkiem. Poinformował też sołtysów, że pracownik Małopolskiej Izby Rolniczej będzie bezpłatnie wypełniał wnioski o dopłaty do gospodarstw w Urzędzie Gminy, a także o dyżurach pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, którzy też wypełniają wnioski ale odpłatnie.
Wszystkie te informacje pan Buczek przekazał sołtysom na piśmie celem poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
Sekretarz Gminy przybliżyła zebranym przepisy nowej ustawy o funduszu sołeckim, który może utworzyć rada gminy na zadania, które zamierza realizować sołectwo. Zadanie takie musi służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zapisane w strategii rozwoju gminy. Środki na zadanie ustalane są wg ilości mieszkańców sołectwa i zależą od kondycji finansowej gminy. Gmina może odzyskać część wydanej kwoty w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa w wys.10% – 30% w roku następnym, w zależności od dochodów bieżących w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej krajowej.
Sołtysi wypowiedzieli się jednogłośnie, że wolą fundusz sołecki jaki nasza rada przyznaje im co roku, bowiem przeznaczają go na drobne zadania, bez konieczności opracowania dokumentacji, zezwoleń, rozliczeń itp.
Na wniosek Pana Wójta sołtysi wypowiadali się w sprawie wysokości ich diety, możliwości podwyżki i udziału w sesjach. Ustalono , że na najbliższej sesji Pan Wójt przedstawi Radzie wniosek o podniesienie sołtysom diety o 50 zł miesięcznie, jednakowo dla wszystkich.
Pani Grażyna Kaczor przedstawiła regulamin konkursu na najładniejszą zagrodę. Chcemy, by każde sołectwo wytypowało od siebie najładniejszą zagrodę na konkurs, którego rozstrzygnięcie zostanie podane na „III Małopolskim Święcie Warzyw”. Przyznawane są nagrody za zajęcie pierwszych miejsc i wywieszane są fotografie zgłoszonych zagród. W roku ubiegłym było tylko 7 zgłoszeń.
Na zakończenie Pan Wójt zapoznał sołtysów z decyzją radnych w sprawie wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych, głosy były różne, ale decyzja już została podjęta. Wyłączenia w godz.24:00 – 4;00 nastąpią zaraz po świętach.
Ustalono też kolejność miejscowości do kontroli szamb poczynając od Zofipola, Stręgoborzyc, Igołomi i Pobiednika Małego.
Pan Wójt i Pan Przewodniczący podziękowali sołtysom za przybycie i złożyli im najlepsze życzenia Świąteczne.
 

 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007