Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Sprawozdanie z II spotkania sołtysów z Wójtem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

W dniu 7 kwietnia 2010r. odbyło się w Urzędzie Gminy II co kwartalne spotkanie sołtysów gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Wójtem Gminy.
W spotkaniu udział wzięli Pan Wadim Dyba Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, Pan Mariusz Gurda Z-ca Komendanta Policji w Słomnikach.
Pan Wadim Dyba poinformował, że w związku z zapisami ustawy bezpieczne państwo opracowywana jest przez Komendy Powiatowe oraz Komedy Wojewódzkie wstępna reorganizacja struktur funkcjonowania Policji. Komendant Wojewódzki w ramach reorganizacji nie ma zamiaru likwidować Komisariatów, ale przy okazji reorganizacji jeśli gmina wyrazi taką wolę będzie mogła zmienić przynależność. Pan Stefan Nawrot w swojej wypowiedzi stwierdził, że reorganizacja struktur Policji jest bardzo trudna ale ma nadzieję, że zostaną wypracowane dobre rozwiązania. Ponadto zaznaczył, że oczekiwania mieszkańców gminy dotyczą poprawy dostępności funkcjonariuszy Policji, mieszkańcy chcą, aby Policja była blisko wówczas będą się czuli bezpieczni. Mówiąc o bliskości Policji chodzi głównie o to aby poszczególny mieszkaniec wiedział, że w przypadku jakiegoś zdarzenia czy wypadku czas dojazdu funkcjonariuszy policji będzie wynosił np. 15min.
Pan J. Rysak Wójt Gminy podziękował Komendantom za dobrą, owocną współpracę. Pomoc Policji była szczególnie widoczna przy okazji zabezpieczeń imprez organizowanych przez Gminę czy chociażby przy okazji Świąt Wielkiej Nocy gdy skuteczność Policji była wysoka. Odnośnie przynależności gminy do Komisariatu Policji w Nowej Hucie to biorąc pod uwagę dostępność środkami komunikacji publicznej jest to zasadne. Z-ce Komendanta Policji w Słomnikach pokrótce przedstawił wykrywalność przestępstw na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2009. (więcej informacji na stronie www.igwa.pl zakładka Policja).
Na posiedzeniu poruszony został problem handlu narkotykami na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. (Telefony na które można zgłaszać informacje dotyczące handlu narkotykami wśród nieletnich 6157123, 6157092). Handel narkotykami na terenie gminy będzie podlegał monitorowaniu ze strony funkcjonariuszy Policji.
W temacie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie Pan T. Buczek Inspektor Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Agencji Restrukturyzacji oraz doradcy z Izby Rolniczej. Koszt wypełnienia wniosku wynosi 25zł.+2 zł. za każdą działkę (dyżury w środy i piątki w sali konferencyjnej UG).
Pani Joanna Murek Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji zabrała głos w temacie informacji na temat konkursu pn „Estetyczna zagroda” który zostanie rozstrzygnięty przy okazji IV Małopolskiego Święta Warzyw (więcej informacji na stronach CKiP).
Pan J. Rysak Wójt Gminy w temacie inwestycji przedstawił informację jakie zadania będą realizowane w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2010.
1) dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi oraz kontynuacja realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz sale gimnastyczną wraz z infrastrukturą”. Na realizację w/w zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - w dniu 30.03.2010 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000.000zł. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dnia 1.09.2010 r. przy okazji oddania od użytkowania sali gimnastycznej przy GCE
w Igołomi odbędzie się małopolska inauguracja roku szkolnego. Uroczystość tę
zaszczyci swoją obecnością ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
2) Kontynuowana będzie budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i komorami pomiarowymi w miejscowościach Zofipole, Koźlica, Odwiśle. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3130.706 zł. z PROW działanie „podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Całkowity koszt zadania 5.666.500,35zł.
3) Trwają prace remontowe w budynku Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Promocji. Koszt zadania 500.000zł. dofinansowanie 55% kwoty wynikłej z kosztorysu.
4) Z inicjatywy Pana S. Nawrota Przewodniczącego Rady, przy dużej pomocy ze strony posła Jarosława Gowina Dyrekcja GDDKiA w Warszawie wyraziła wolę współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce (od Urzędu Gminy w kierunku Nowego Brzeska do pana Mączki). Kwota współfinansowania wynosi 643.000zł. jednak nie więcej niż 50% kosztów po przetargu
5) Zrealizowany zostanie remont drogi powiatowej w miejscowości Żydów (750m), Wygnanów 300m. Koszt zadania 50.000zł. zadanie jest dofinansowane ze środków powiatu w kwocie 170.000zł.
6) W ramach remontów dróg znoszonych podczas powodzi w latach 2008-2009 MSWiA przekazało dotację w wysokości 200.000zł. Remontowi podlegać będzie droga:
- w miejscowości Złotniki „Góra Złotnicka” podwójne utwardzenie emulsją asfaltową
- w miejscowości Igołomia „Raciborek” podwójne utwardzenie emulsją asfaltową
- w miejscowości Dobranowice w kierunku zachodnim „za górą świstak” –
nawierzchnia żużlowa
7) Remont drogi Igołomia-Koźlica (2km. 200m. droga w Igołomi za Kościołem od Regenta do Koźlicy wraz z przebudową chodnika i odwodnienia od centrum w Igołomi w kierunku kościoła) Koszt zadania wg. kosztorysu inwestorskiego 570.000zł. dofinansowanie w wysokości 96.000zł. w ramach wsparcia finansowego JST w modernizacji dróg gminnych przez Województwa Małopolskie
8) Złożony został wniosek na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (pół uprawnych) do Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie wynosi około 50%.
9) Zrealizowane zostanie łatanie dziur jeśli tylko pozwolą na to warunki pogodowe temperatura w nocy +10stpni Celsjusza.
10) Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Tropiszów (działki nauczycielskie) kwota 23.000zł.
11) Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźlica (etap III) kwota 15.000zł.
12) Środki w kwocie 10.000zł. zostały przeznaczone na budowę garażu dla OSP Rudno Górne.
13) Przyznane zostały środki dla OSP Wawrzeńczyce na rozbudowę garażu OSP
w kwocie 15.000zł.
Pan H. Jończyk W-ce Wójt przedstawił informację nt. możliwości pozyskania dofinansowania realizacji małych projektów z Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Lokalna Grupa działania dysponuje kwotą 13 mln. zł. na różnego typu zadania ujęte w strategii LGD. Strategia zawiera 4 typy przedsięwzięć: środki na odnowę i rozwój wsi składają się: 7 dużych wniosków po 500.000zł., 11 wniosków po 100.000zł., 14 wniosków po 80.000zł. są ponadto środki dla rolników na różnicowanie gospodarstw.
W ramach odnowy i rozwoju wsi planowany jest do złożenia wniosek na budowę stref rekreacyjno-sportowych w następujących miejscowościach:
Pobiednik Mały – na działce koło szkoły boisko trawiaste, plac zabaw
Tropiszów- boisko poliuretanowe, boisko trawiaste
Koźlica – boisko trawiaste
Złotniki- boisko trawiaste, plac zabaw
Dobranowice - boisko trawiaste
Rudno Górne - boisko poliuretanowe, plac zabaw
Ponadto złożone zostały 2 wnioski do osi 4 Leader w ramach PROW 29007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju złożono dwa wnioski;
1) wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach na projekt „Smaki korony- targi produktów lokalnych Korona Północnego Krakowa organizowane podczas IV Małopolskiego Święta Warzyw. Wartość projektu 35.830zł. wnioskowane dofinansowanie 25.000zł.
2) wniosek Kółka Rolniczego w Odwiślu na projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu” Wartość zadania 40.245zł., dofinansowanie 25.000zł.

W końcowych punktach obrad pani K. Ulicka Kierownik GOPS w Igołomi-Wawrzeńczycach poinformowała, że do końca miesiąca kwietnia trwa nabór osób starszych do Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Pobiednik Mały. Pobytu w DDP jest nieodpłatny,
Pan H. Jończyk poinformował, ż na terenie gminy wśród młodzieży gimnazjalnej prowadzona jest akcja dodatkowych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom z grupy C. Szczepienia planowane są w miesiącu maju br. Koszt szczepienia 120zł. ( 80 zł. kosztów szczepionki pokrywa gmina, 40zł. rodzic).


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć