Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Załatw sprawę
Referat (12) 2874003, 2874007, 2874139 tel. wew.
USC i Ewidencja ludności 30
wniosek o wydanie dowodu osobistego  
podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały syna , córki (format pdf)  
Budownictwo i gospodarka komunalna 33
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody. (format pdf)  
Oświadczenie warunki przyłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej. (format pdf)  
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego / zjazdu z drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym
obiektu budowlanego / urządzenia * niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  (format pdf)
 
Wniosek o uzgodnienie wstępnego projektu podziału działki. (format.pdf)  
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 32 lub 39
 
 
Rolnictwo, Gospodarka Mieniem i Profilaktyka Przeciwalkoholowa 25
wniosek o usunięcie drzew (format pdf)  
wniosek o dotacje w ramach programu "ekodach" (usuwanie eternitu) (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla  budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o rezerwację numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego (format pdf)  
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości  (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
umowa dzierzawy - wzór  (format pdf)  
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (.pdf)  
Wniosek o wydanie zaświadczenia  o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (.pdf)  
Wniosek o wydanie  wypisu i wyrysu   z planu zagospodarowania przestrzennego (.pdf)  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia (.pdf)

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (.pdf)  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (.pdf)  
Podatek od środków transportu 27
zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.  
Podatek gruntowy 28
ulgi w podatkach dla osób fizycznych  
zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych.  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wrzesień 2007-sierpień 2008  
podanie o pomoc (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (format pdf):
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3
 
Kasa 36
konto bankowe gminy  


Wniosek o wydanie dowodu osobistego:
Wniosek składa się osobiście i dowód odbiera się osobiście.
Do wniosku proszę dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem
- odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport polski (do wglądu)

- od dnia 01.01.2010 wyrobienie dowodu nie podlega opłacie.

Wniosek można pobrać tutaj (format pdf)

(uwaga: wniosek musi być wydrukowany na jednej kartce- dwustronnie)

[do góry]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

 

 Tel.: 012-287-40-07, 287-40-03 w.25
Wymagane dokumenty: Wniosek powinien zawierać kopię aktualnej mapy geodezyjnej w skali 1:2000 lub wyrys z ewidencji gruntów, ewentualnie kopię aktualnej mapy w skali 1:1000, 1:500 z uwzględnieniem aktualnych podziałów geodezyjnych, a także kopię wypisu z rejestru gruntów z aktualnym numerem i powierzchnią działki (działek).
Uwagi:
Opinia zawiera informację określającą przeznaczenie terenu oraz możliwy sposób zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opłaty:
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
● za wypis: do 5 stron - 30,00 zł , powyżej 5 stron - 50,00 zł
● za wyrys od każdej strony formatu A4- 20, 00 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4).
Podstawa prawna:
1.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz.1635).
2.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
3.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003r. Nr 80, poz. 717).


[do góry]


Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości projekt podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - Tel.: 012-287-40-07, 287-40-03 w. 25.
Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Aktualny dokument potwierdzający prawo własności (np. odpis z ksiąg wieczystych/akt notarialny/ postanowienie sądu o nabyciu spadku).
2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (organ wydający: Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1 - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami).
3. Wstępny projekt podziału nieruchomości (w trzech egzemplarzach).
Uwaga:
Załatwianie podziału nieruchomości winno być poprzedzone uzgodnieniem możliwości obsługi komunikacyjnej działki wydanym przez właściwego Zarządcy Drogi:
- Gminnej lub wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce –
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57,
- Powiatowej - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków ul. Włościańska 4,
- Krajowej - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie
Kraków ul. Mogilska 25,
- Innej – stosownie do właściwości osób władających terenem.
Opłaty:
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Art. 2. ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (I piętro, pokój nr 2), 32-125 Wawrzeńczyce 57, Tel: 012 - 287-40-07, 287-40-03, w godzinach: pn. 8.00. – 16.00, wt. – pt. 7.00. – 15.00.
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie: Andrzej Knapik, tel. 012 - 287-40-07 w.33.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz. 1635).
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004r. Nr 261, poz.2603 tekst jednolity z późn. zm.).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.).


[do góry]

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  Tel.: 287-40-07, 287-40-03 w. 25.
Wymagane dokumenty:
1.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego na działce, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
2.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi (dotyczy usług oraz produkcji).
3.Rysunki (szkice) elewacji budynku, wraz z wymiarami.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wys. 17 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Podstawa prawna:
1.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz.1635).
2.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).
3.Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity).[do góry]

Wyprawka szkolna 2008
-wnioski do pobrania i złożenia ( termin do 8 września 2008r. włącznie) u dyrektora szkoły.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”
W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła:
- uchwała w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów
Program skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne do kwoty 70 zł
dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 130 zł
dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 150 zł
dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do kwoty 170 zł

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez Wójta Gminy (termin ustalony przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce to 8 września 2008r. dla szkół z terenu naszej gminy), właściwego dla siedziby szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Dyrektor szkoły (przedszkola) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz odpowiednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po otrzymaniu listy uczniów odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej (przedszkola), prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. W przypadku szkoły podstawowej (przedszkola) prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły podstawowej (przedszkola). Dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników przekazane na rachunek bankowy szkoły od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wniosek można pobrać tutaj (plik w formacie Word)

[do góry]


Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że do dnia 15 września 2008r należy składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/09 dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,- zł netto (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r Dz.U.nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin w ich codziennej egzystencji ale na pomoc uczniom w dostępie do edukacji (wyrównywanie szans edukacyjnych) dlatego stypendia realizowane będą w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców za zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, biletów miesięcznych itp. dlatego należy przedłożyć rachunki, faktury za ich zakup.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody:
1. Dla osób zatrudnionych – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z pobieranym zasiłkiem lub bez prawa do zasiłku),
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub oświadczenie o deklarowanych dochodach w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu,
4. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
5. Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej,
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnych lub o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego dla obojga małżonków (z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 207,-zł),
7. Postanowienie sądu w przypadku pobierania alimentów lub oświadczenie o wielkości alimentów potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
8. Oświadczenie o dochodach nie podlegająch opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można odbierać w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół – pokój nr 4 w budynku Urzędu Gminy lub dostępne są na stronie
www.igwa.pl 
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2008r w sekretariacie Urzędu Gminy.

wniosek o stypendium można pobrać tutaj (plik w formacie Word)

[do góry]


Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.
Podstawa prawna: Art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U z 2005 r. Nr 232, poz. 1969).
Wymagane dokumenty:
1) Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych (załączniki);

2) Kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu);
3) Kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu ( oryginał do wglądu)
4) Kserokopia umowy kupna-sprzedaży samochodu z potwierdzeniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym faktu zbycia pojazdu (oryginał do wglądu);
5) W przypadku sprzedaży pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, wycofania czasowego pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby w trakcie roku podatkowego, podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1.
6) W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1.
7) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (oryginał do wglądu).
Opłaty: nie ma
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 7-miu dni od dnia złożenia deklaracji
Komórka odpowiedzialna: Referat Budżetu i Finansów
Sposób załatwienia sprawy: wprowadzenie do ewidencji podatkowej
Dodatkowe informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje:
- przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
- przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca, następującego
po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Zobowiązanie podatkowe nie powstaje przy czasowej rejestracji środka transportowego.
Właściciel pojazdu zobowiązany jest do:
- złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji,
- złożenia deklaracji DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (sprzedaż pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wycofanie czasowe pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
- wpłacenia należnego podatku w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku: nr rachunku BS Proszowice O/Wawrzeńczyce 26 85970001 0050 0500 0130 0001 Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek płatny jest w dwóch ratach, gdzie I rata jest płatna w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, natomiast II rata do dnia 15 września roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności. Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, zatem o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Deklaracje DT-1 wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym tutejszego urzędu.

Nr telefonu: (12) 287 40 03 w. 27


[do góry]

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, w formie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60, zm.)
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności podatkowych,
2) opinia GOPS- u o sytuacji materialnej podatników i jego członków rodziny,
3) oświadczenie podatnika o stanie materialno - bytowym i jego członków rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. W tym kserokopie dokumentów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki.
Opłaty: brak
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, 2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowo-Księgowy
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ulgi w podatku rolnym:
 zwolnienie od podatku rolnego gruntów nabytych w drodze kupna lub wieczystego użytkowania na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 zakup i zainstalowanie
a) deszczowni
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
c) urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Kwota ulgi wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów poniesionych na inwestycję.
 ulga w podatku rolnym z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. 2 2006r Nr 136, poz.969- tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
Wymagane dokumenty:
- wniosek o zastosowanie ulgi
- kserokopia aktu notarialnego w przypadku ulgi z tytułu nabycia gruntu
- rachunki dokumentujące wydatki poniesione na inwestycje ( ulga inwestycyjna)
- zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej (ulga żołnierska)
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji
Jednostka odpowiedzialna: REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
Nr Tel 012 287 40 03,287 40 07, 287 41 39 w. 28

[do góry]


Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych.
Podstawa prawna:
1. Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. Nr 200, z poz. 1682 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,zm). 6. Uchwały Nr XXXII\272\2005 Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wymagane dokumenty:
Formularz:
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomościach, rolnego i leśnego według ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
Osoby fizyczne mają obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych zawierających niezbędne dane do wymiaru podatku. Należy składać w/w formularz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy lub uchwały Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce.
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Zawiadomienie o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków ze starostwa powiatowego w Krakowie.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3. Umowy dzierżawy nieruchomości Gminy.
Forma załatwienia sprawy:
1. Wprowadzenie do ewidencji podatników.
2. Decyzja ustalająca łączne zobowiązanie podatkowe.
Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowo- Księgowy.
Dodatkowe informacje:
1. Opodatkowaniu podatkiem:
- od nieruchomości - podlegają grunty, które nie są sklasyfikowane w ewidencji gruntu, jako użytki rolne, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- rolnym - podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza,
- leśnym - podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące: - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów, - posiadaczami samoistnymi, - użytkownikami wieczystymi, -posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub je
3. Obowiązek podatkowy: - powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub ich części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. - wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
4. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
5. Podatki są płatne przez: - osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej numer konta bankowego.
Nr rachunku bankowego UG Igołomia- Wawrzeńczyce
Bank Spółdzielczy Proszowice o\ Wawrzeńczyce
26 85970001 0050 0500 0130 0001
Informacje należy składać na dzienniku podawczym tutejszego urzędu.

Nr telefonu: (12) 287 40 03, 287 40 07, 287 41 39 w.28

[do góry]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2010 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
• w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 r.
W 2010 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rocznej, wyniesie 0,85 zł na litr.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
4 maja - 31 maja 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 52,poz.379).
Rozporządzenie RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 3.01.2007 r.
Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa -
www.minorol.gov.pl 
Wnioski należy składać: Urząd Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce na dzienniku podawczym

[do góry]

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57
Bank Spółdzielczy Proszowice o\ Wawrzeńczyce
26 85970001 0050 0500 0130 0001

W polu tytuł wpłaty należy wpisać: Opłata skarbowa od jakiej czynności.

[do góry]


24.07.2007
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje, że rozpoczął  przyjmowanie wniosków w sprawie ustalania uprawnień  do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej  na nowy okres zasiłkowy wrzesień 2007 – sierpień 2008. Aby nie stracić świadczenia za m-c wrzesień ostatecznie wniosek należy złożyć do 30 września 2007 roku.

Do otrzymania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, uprawnione są osoby,  w rodzinach których dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają 504 zł netto miesięcznie, a w przypadku wychowywania się  w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 583 zł netto miesięcznie.

Aktualne druki wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego są do pobrania w GOPS-ie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach małżonków za 2006 rok (pobrane z właściwego Urzędu Skarbowego), oraz decyzję ustalającą podatek rolny na rok 2006 (nakaz płatniczy), a w przypadku braku gospodarstwa stosowne zaświadczenie z Urzędu Gminy.

Jeśli któryś z małżonków jest zameldowany poza terenem naszej gminy musi dostarczyć w.w. zaświadczenia z Urzędu Gminy swojego miejsca stałego  meldunku, oraz zaświadczenie z komórki wypłacającej tam świadczenia rodzinne, iż nie składał tam wniosku o zasiłek rodzinny. W przypadku zmieniającej się sytuacji w rodzinie w gminnym ośrodku pomocy społecznej ustalona zostanie dokładna sytuacja rodziny i wymagane będą odpowiednie do sytuacji rodzinnej dokumenty.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego zobowiązane są dostarczyć oprócz wyżej wymienionych dokumentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, na którą świadczenie ma być wypłacane, dochód na osobę w przypadku tego świadczenia   nie może przekraczać na osobę  583 zł netto miesięcznie.

Kolejnym świadczeniem  na jakie należy składać wnioski na nowy okres zasiłkowy to zaliczka alimentacyjna. Druki na to świadczenie można pobrać w GOPS-ie, a wnioski wraz z załącznikami jak do zasiłku rodzinnego należy składać u właściwego komornika
Szczegółowych informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach.


[do strony głównej]


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć