Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Nasz wniosek obejmujący budowę sieci wodociągowej w Miejscowościach Złotnik i Wawrzeńczyce złożony do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został odrzucony.

W dniu 14 marca 2008 roku zakończono nabór kart projektów (preselekcja) w ramach konkursu nr 2/2008/7.1 dla Działania 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach naboru złożonych zostało 93 karty projektów na łączną kwotę 515 089 058 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej. Na dofinansowanie Działania 7.1 przeznaczono kwotę: 72 230 000 PLN, czyli złożone wnioski ponad siedmiokrotnie przekroczyły dostępną pulę środków.

W dniu 15 kwietnia 2008 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 294/08 i zakwalifikował 23 projekty do złożenia pełnej dokumentacji celem ich oceny. Z tych 23 projektów odrzuconych zostanie jeszcze około 8 projektów, ponieważ tylko na tyle wniosków jest środków unijnych. Daje to obraz jak dużo jest środków do zdobycia przez gminy albo dokładniej mówiąc jak mało ich jest jeżeli tylko 16% składanych projektów ma szansę otrzymać dofinansowanie. 

Niestety nasz wniosek także został odrzucony ponieważ nie wpisuje się w założenia MRPO, a mówiąc dokładniej, Województwo Małopolskie nie chce finansować projektów dotyczących wodociągowania. Nasz wniosek obejmował budowę urządzeń do gromadzenia i przechowywania wody oraz budowę sieci wodociągowej. Opiewał na kwotę 7 mln zł. Koszty kwalifikowane projektu wynosiły: 3.235.000,00 zł. Wnioskowaliśmy tylko o kwotę 2.264.000,00 bo tylko takie koszty były uznane przez instytucję oceniająca projekt. Poniżej cytuję uzasadnienie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego dotyczące odrzucenia naszego wniosku na etapie preselekcji:

"Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 budowa sieci wodociągowej możliwa jest wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnej. W związku z tym, że zakres rzeczowy całego projektu obejmuje m.in. budowę 21,79 km sieci wodociągowej (mimo tego, że koszty budowy wodociągu wykazane zostały jako koszty w 100% własne gminy), a z wyjaśnienia przedstawionego w piśmie wynika że sieć wodociągowa nie jest zabezpieczona przez sieć kanalizacyjną, projekt nie wpisuje się w rodzaje projektów przewidzianych do realizacji w ramach MRPO i zostaje odrzucony."

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć