Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury i Promocji
,, Najpiękniejsza zagroda i posesja wiejska”

15 lipca 2010r. Komisja w składzie: mgr Joanna Murek- dyrektor CKiP
mgr Grażyna Kaczor- kierownik USC
Danuta Jordan- sołtys Odwiśla
mgr inż. Tomasz Buczek- Ispektor
dokonała rozstrzygnięcia konkursu na estetyczną zagrodę i posesję wiejską w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. W ocenie komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
1.Zagroda wiejska
 powiązania wyglądu obiektu z tradycją, kulturą regionu
 stan i estetyka budynków (elewacja, dachy itp.),
 ogólny ład i porządek całego obejścia, w tym ogrodzenia, bramy, furtki,
 ozdobne nasadzenia w obrębie zagrody np. kompozycje kwiatowe, rabaty, ukwiecenie, ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy itp.,
 właściwe gromadzenie ścieków bytowych ( posiadanie zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej)
 prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych ( posiadanie pojemnika na odpady, sortowanie odpadów, posiadana umowa z zakładem wywożącym odpady),
 stan i wyposażenie budynków i urządzeń służących do produkcji rolnej
 wyposażenie gospodarstwa w specjalnie przygotowane składowiska obornika, gromadzenie gnojownicy, kompostowanie odpadów
 wydzielone miejsce na maszyny, wybiegi dla drobiu
maksymalna ilość punktów 90

2. Kategoria posesja
 ogólny ład i porządek całego obejścia w tym opłotowanie, mała architektura i inne niekonwencjonalne rozwiązania,
 stan i estetyka budynków (elewacja, dach itp.),
 nasadzenia ozdobne w obrębie posesji: kompozycje kwiatowe, rabaty, ukwiecenie, ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy,
 właściwe gromadzenie ścieków bytowych
 prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych (posiadanie kubła, sortowanie odpadów, podpisana umowa z zakładem wywożącym odpady).
maksymalna ilość punktów-50.
Do 30 czerwca napłynęło 12 zgłoszeń: 6 na estetyczną zagrodę oraz 6 na posesję wiejską. Kryteria konkursu w tej kategorii tworzą wysokie wymagania wobec uczestników. Posesja musi być obecną bądź dawną zagrodą wiejską oraz miejscem zamieszkania i pracy. Wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody: mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno- wypoczynkowej przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego. Funkcje gospodarcze zagrody winny mieć charakter rozwojowy i oddziałujący na wieś. Od właścicieli oczekuje się zaangażowania w sprawy wsi i przyjęcia odpowiedzialności za utrzymanie przyległych terenów publicznych. Łączne spełnienie tak określonych wymagań jest niezwykle trudne, a ważne jest, aby nagradzane gospodarstwa w jak najszerszym wymiarze, jako przykład dla innych, reprezentowały zakładane właściwości wzorcowe.

Oto lista nagrodzonych:
W kategorii zagroda:
1. miejsce- Wiesław i Urszula Kukuła-Tropiszów
2. miejsce- Beata Łada-Odwiśle
3.miejsce- Elżbieta Bilińska- Rudno Górne

W kategorii posesja wiejska:
1. miejsce Karolina Gruszczak- Wawrzeńczyce
2. miejsce Halina Serkis-Odwiśle
3. miejsce Teresa Knapik- Wawrzeńczyce
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w organizowanym konkursie a laureatom gratulujemy osiągniętych wynikowi zapraszamy do odebrania nagród na IV Małopolskie Święto Warzyw

Organizator Konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Joanna Murek

     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć