Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
UWAGA !
Od dnia 19 lutego 2010 r. obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące załatwiania spraw paszportowych.

1. W razie zmiany danych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć lub
numer PESEL), jego posiadacz jest obowiązany wystąpić o wymianę dokumentu niezwłocznie,
a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian, tj. sporządzenia aktu małżeństwa,
doręczenia decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych.
W przypadku nie wystąpienia o wymianę paszportu w powyższym terminie, dokument utraci
ważność po upływie 60 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
2. Dokumenty paszportowe wydawane dzieciom w wieku do lat 5 będą ważne tylko przez l rok.
Dziecko w tym wieku nie będzie musiało być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie
paszportu tymczasowego. Jeżeli zaś rodzice wystąpią o paszport biometryczny, obecność dziecka
będzie obowiązkowa.
3. Osoby małoletnie (do ukończenia 18 roku życia) oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nie
muszą być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego. Odbioru dokumentu dla takiej osoby
dokona rodzic lub opiekun prawny.
4. Nie będzie już możliwości wydania dokumentu paszportowego z pominięciem właściwości
miejscowej. O ten dokument należy wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce stałego
pobytu, a w razie jego braku do wojewody właściwego ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu.
Osoby nigdy nie posiadające miejsca stałego pobytu w kraju winny składać wniosek paszportowy
u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.
5. W sytuacjach nagłych związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, po uprzednim
udokumentowaniu tego faktu, będzie można uzyskać w trybie pilnym wyłącznie paszport
tymczasowy.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007