Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony igwa.pl


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej igwa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej igwa.pl

Telefon: +48 122874003
E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
Adres korespondencyjny: Wawrzeńczyce 57 32-125 Wawrzeńczyce

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-02

Strona igwa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Strona internetowa igwa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • publikowane  zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


Ułatwienia na stronie 

Strona igwa.pl:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny  przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UG.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Henryk Jończyk 
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl 
Telefon: 12 2874003

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:

 • Wawrzeńczyce 57
 • Wawrzeńczyce  160 (wodociągi)

częściowo spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.)
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wyznaczył Pana Henryka Jończyka – Zastępcę Wójta Gminy na Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespół w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

 Do zadań Koordynatora oraz Zespołu  do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce –
Pan Henryk Jończyk

adres do korespondencji: 32-125 Wawrzeńczyce nr 57.
telefon: 122874003 2874007 wew. 40
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.


 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-08
Data publikacji:2015-08-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9790