Załatw sprawę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe wzory deklaracji podatkowych 2019r.

8 października 2019

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

1 lipca 2019

Informacja Wójta gminy

24 czerwca 2019

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00

Czytaj więcej o: Informacja Wójta gminy

Podatek od śr transportowych na rok 2019

17 stycznia 2019
Przejdź do - Nowy druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019r.

Nowy druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019r.

17 stycznia 2019

Załatw sprawę

Referat (12) 2874003, 2874007, 2874139 tel. wew.
USC i Ewidencja ludności 30
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

karta usługi (plik pdf)

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

karta usługi (plik pdf)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi ("ślub konkordatowy")

karta usługi (plik pdf)

Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)

karta usługi (plik pdf)

Odtworzenie Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

karta usługi (plik pdf)

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w Akcie Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wymeldowanie z pobytu stałego

karta usługi (plik pdf)
formularz

wzór pełnomocnictwa

Uzupełnienie Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wydanie odpisu z Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zmiana imion i nazwisk

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporzadzenie Aktu Urodzenia)

karta usługi (plik pdf)
Dowody osobiste

karta usługi (plik pdf)
wniosek 
(uwaga: wniosek musi być wydrukowany na jednej kartce- dwustronnie)
Realizacja wniosków składanych do CEIDG

karta usługi (plik pdf)

podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały syna, córki (format pdf)  
Budownictwo i gospodarka komunalna 33
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody. (format pdf)  
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego / zjazdu z drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o dokonanie odbioru zjazdu  (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym
obiektu budowlanego / urządzenia * niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  (format pdf)
 
Wniosek o uzgodnienie wstępnego projektu podziału działki. (format.pdf)  
Oświadczenie o wykonaniu przyłącza, bez zajmowania pasa drogi gminnej  
Wniosek o wydanie zaświadczenia (brak kanalizacji) (plik doc)   
 Wniosek o odbiór techniczny umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia / przyłącza  
Rolnictwo, Gospodarka Mieniem i Profilaktyka Przeciwalkoholowa 25
Podział nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

Rozgraniczenie nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Dzierżawa gruntów gminnych

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Udostępnienie terenu (z wyjątkiem dróg i rowów)

karta usługi (plik pdf)

wniosek

wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla  budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości  (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
umowa dzierzawy - wzór  (format pdf)  
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziałunieruchomości (format pdf)  
Wniosek o wydanie zaświadczenia  o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (format pdf)  
Wniosek o wydanie  wypisu i wyrysu   z planu zagospodarowaniaprzestrzennego (format pdf)  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia (format pdf)

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresieodbierania odpadów komunalnych (format pdf)  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(format pdf)  

Informacja na temat funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (format pdf)

 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
 WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia   na sprzedaż napojów alkoholowych  
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć  
 OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok  
Podatek od środków transportu 27
Podatek od środków transportowych w 2018r.  
Podatek gruntowy 28
ulgi w podatkach dla osób fizycznych  
zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych.  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29
podanie o pomoc (format pdf)  
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego  
konto bankowe gminy  

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57

Nr 26 85970001 0050 0500 0130 0001


Bank Spółdzielczy Proszowice o Wawrzeńczyce
W polu tytuł wpłaty należy wpisać:

Opłata skarbowa .......(od jakiej czynności) 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20786