Zarządzanie kryzysowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. 
Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) jest organem pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. 
Powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr 12/2010 z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Członkami GZZK są pracownicy referatów Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu. 

Aktualny skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Igołomi-Wawrzeńczycach

- Przewodniczący Zespołu: Wójt Gminy - Józef Rysak
- Zastępca Przewodniczącego/Rzecznik prasowy Zespołu: Zastępca Wójta - Henryk Jończyk
- Sekretarz Zespołu: Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Katarzyna Dziwiszewska
- Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej: - Andrzej Knapik
- Stanowisko ds. dróg, pożarnictwa oraz gospodarki komunalnej: - Beata Arcyz
- Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska: - Tomasz Buczek
- Sekretarz Gminy: - Iwona Kubik
- Sekretariat UG: - Justyna Zielińska
- Konserwator UG: - Wiesław Siudmak
- Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej: - Anna Juszczyk
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: - Katarzyna Ulicka
- Zastępca Kierownika USC: - Grażyna Kaczor
- Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół: - Agnieszka Majka
- Komendant Gminny OSP: - Jan Dzięga

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ma siedzibę w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce. 
Telefony: (12) 287-40-03, 287-40-07, 287-41-39
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). 

Do zadań Zespołu Gminnego należy: 
- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 
- przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego; 
- podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej; 
- informowanie opinii publicznej o zagrożeniach; 
- opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja; 
- utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania; 
- zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań; 
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową; 
- dokumentowanie działań. 

Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania. Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie. 

Ważne telefony: 
W przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia, życia i mienia zgłoszenia alarmowe winny być każdorazowo kierowane, w zależności od potrzeb, pod ogólnodostępne całodobowe telefony alarmowe: 
- Jednolity numer alarmowy (z telefonu komórkowego): 112
- Straż Pożarna: 998
- Policja: 997 
- Pogotowie: 999
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego tel. 12 632 32 04
tel. kom: 604 443 543 
tel./fax: (12) 633-39-27
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19, tel. 12 616-83-00, fax. 12 616-83-09, email: km1@psp.krakow.pl
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Igołomi-Wawrzeńczycach: (12) 287-40-03, 287-40-07, 287-41-39
- Komisariat Policji w Słomnikach: (12) 388-2997
- Strażnik gminny: (12) 287-40-03, 287-40-07, 287-41-39

Telefony OSP Igołomia-Wawrzeńczyce 
- OSP Dobranowice: 600-441-328, 664-061-973
- OSP Igołomia -Zofipole: 530-500-612, 503-326-299
- OSP Pobiednik Mały: (12) 2873402
- OSP Rudno Górne: (12) 2874015, 12 2874275
- OSP Stręgoborzyce: 723-666-395, 791-191-006
- OSP Tropiszów: 606-178-258, 509-932-780
- OSP Wawrzeńczyce: (12) 287-45-66, 502-950-380
- OSP Złotniki: 600-443-980, 794-186-882
- OSP Żydów: 698-688-675, 12 2874017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9174