Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym programem pomocowym dla sektora-rolno spożywczego w historii Polski. Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. 

Budżet ten tworzą unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki podejmowanym działaniom na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Komitet Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) w dniu 24 lipca 2007 roku jednogłośnie zatwierdził Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dzięki pozyskanym środkom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć takich jak m.in. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej.
W ramach PROW 2007-2013 zdefiniowano 4 osie:
Oś.1 (gospodarcza) Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś.2 (środowiskowa) Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś.3 (społeczna) Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś.4 Leader

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce aplikowała o środki w ramach następujących osi

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

·         PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ; 

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 
Dzięki inwestycjom realizowanym w zakresie niniejszego działania udaje się odnowić zabytkową zabudowę charakterystyczną dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego, zmodernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, rynki itp.) oraz unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, placówki sportowe i rekreacyjne, jak również wspierać projekty związane z infrastrukturą turystyczna i promocją regionu.

Oś 4. Leader

  • WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU;

 Cel działania:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, w ramach środków przyznanych na realizację strategii.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4242