ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP ZA ROK 2013r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi-Wawrzeńczycach w dniu 19.12.2013r.

w Ochotniczych Strażach Pożarnych w okresie od 25 stycznia do 01 marca 2014r. odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2013. Przypomnijmy, że w gminie działa 9 OSP w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz funkcjonuje ustalony w roku ubiegłym w oparciu o wyszkolenie druhów i wyposażenie jednostek przez KMPSP w Krakowie podział OSP na tzw. "wiodące" mogące podejmować samodzielnie działania ratowniczo-gaśnicze (Wawrzeńczyce, Złotniki, Tropiszów) i tzw. "wspierające" mogące podejmować działania pomocnicze. 
Zarządy poszczególnych OSP złożyły sprawozdania z działalności za rok ubiegły i przedstawiły plany pracy na rok 2014. Wszystkie Zarządy OSP w głosowaniach jawnych uzyskały absolutorium. Zarządy w 8 jednostkach pozostały w niezmienionych składach, wyjątkiem jest OSP Igołomia - Zofipole, gdzie w miejsce ustępującego Prezesa Zarządu OSP Aleksandra Jelenia wybrano na posiedzeniu Henryka Bulandę. Z kolei zmarłego w ubiegłym roku wieloletniego W-ce Prezesa i Naczelnika OSP Franciszka Lachę zastąpił Maciej Strzelecki, a funkcję Z-cy Naczelnika powierzono Pawłowi Adamusowi. Dotychczasowy Prezes Aleksander Jeleń otrzymał od Wójta Gminy i Prezesa ZOG ZOSP pamiątkową statuetkę i okolicznościowy dyplom w uznaniu rzetelnej, wieloletniej służby i osiągnięć jakie w latach Jego zarządzania były udziałem Jednostki Igołomia - Zofipole. W zebraniach sprawozdawczych tradycyjnie wzięli udział: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP - Prezes Andrzej Knapik, Komendant Gminny Jan Dzięga i Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego Stanisław Wilkosz. W kilku zebraniach na zaproszenie Zarządów OSP uczestniczył ponadto Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk. Poza tym w zebraniach OSP należących do KSRG uczestniczyli: bryg. Janusz Chawiński Dowódca JRG 4 (OSP Wawrzeńczyce, OSP Tropiszów), mł. bryg. Marek Drąg Z-ca Dowódcy JRG 4 (OSP Złotniki, OSP Rudno Górne), a także oddelegowany przez Komendanta Miejskiego PSP asp. Maciej Błachut (OSP Igołomia - Zofipole). Na wielu zebraniach obecni byli również Radni i Sołtysi z miejscowości, w których mają swe siedziby OSP. Należy też wspomnieć o czynnym udziale przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich., współpracujących ze strażakami w zdecydowanej większości jednostek. W zebraniu OSP Tropiszów wzięli udział ponadto: W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Kusiński, Przewodniczący Gminnego Koła PO Konrad Szymacha i Prezes Gminnego Koła PSL Andrzej Gurda.
W trakcie zebrań dokonywano oceny działalności statutowej, działań na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia, bezinteresownej pomocy świadczonej dla dobra mieszkańców gminy. Nawiązywano do działań ratowniczych prowadzonych w okresie powodzi i podtopień jakie nawiedziły teren gminy w maju i czerwcu 2013r. Analizowano wyniki kontroli przeprowadzonych przez oficerów KW i KM PSP w Krakowie w roku ubiegłym. Ocena działalności poszczególnych OSP podsumowująca okres sprawozdawczy obejmowała zarówno sukcesy i pozytywne aspekty działań, jak i niedociągnięcia i uchybienia w funkcjonowaniu jednostek. Dla Zarządu Oddziału Gminnego OSP i Władz Gminy zebrania sprawozdawcze są wskazówką do kształtowania i ukierunkowywania działalności stowarzyszeń, stąd też regularna obecność na zebraniach członków Prezydium ZOG ZOSP, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
W 2013 roku wszystkie wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością statutową Ochotniczych Straży Pożarnych zamknęły się wartością 269 tys. zł. Są tu koszty bieżącego utrzymania jednostek i zapewnienia gotowości bojowej OSP zgodnie z obowiązującymi przepisami, składki na ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych OC, NW, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, zakup paliwa i części do samochodów, koszt napraw bieżących, przeglądów i badań technicznych, opłaty za ogrzewanie części bojowych w budynkach strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, koszty badań lekarskich i psychologicznych kierowców. Wydatki obejmują także ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych (przypomnijmy, że druhowie zrezygnowali dobrowolnie z ekwiwalentów za udział w szkoleniach). Są to również wydatki inwestycyjne i remontowe w ramach programu "Małopolskie Remizy" (w roku ubiegłym wykonano instalację gazową i c.o. w budynku OSP Wawrzeńczyce z podziałem na część bojową i użytkową. Jak wynika ze złożonych podczas zebrań sprawozdań, strażacy ochotnicy z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce brali udział w roku 2013 łącznie w ponad 160 akcjach ratowniczych. Działania ratownicze dotyczyły nie tylko pożarów (najczęściej wypalanych traw - powyżej 25 akcji), ale w znacznej mierze wypadków i kolizji na drodze krajowej (ponad 55 akcji), a przede wszystkim miejscowych zagrożeń, wśród których przeważały liczne wypompowywania wody, ale zdarzały się pojedyncze wyjazdy do zabezpieczenia dachów, cięcia drzew i gałęzi (ponad 80 akcji). 
Strażacy tradycyjnie już pomagali w organizacji i zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy: piknik Stowarzyszenia Chrześcijańskiego "Ognisko" w Pobiedniku Małym, uroczystości kościelne Wielkiego Tygodnia i Bożego Ciała w parafiach Wawrzeńczyce, Igołomia, Dobranowice. Oczywiście najliczniej druhowie zostali wydelegowani do przygotowania i zabezpieczania największej corocznej imprezy masowej Małopolskiego Święta Warzyw na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim. Delegacje i poczty sztandarowe OSP reprezentowały gminę także podczas IX dnia pielgrzyma strażaków i ich rodzin w Sanktuarium w Hebdowie oraz podczas uroczystego spotkania opłatkowego strażaków województwa małopolskiego w Krakowie z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza, Prezesa ZOG ZOSP Waldemara Pawlaka oraz władz krajowych i wojewódzkich PSP. 
Najważniejsze obecnie zadania Zarządu Oddziału Gminnego i Zarządów OSP to sukcesywna i rozsądna wymiana taboru samochodowego oraz uzupełniania braków w wyszkoleniach druhów (dwuczęściowe szkolenie podstawowe, szkolenia dowódców i naczelników). Wymogi szkoleniowe w stosunku do strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych są wysokie, wytyczne Komendanta Głównego PSP w Warszawie szczegółowo określają ilości godzin szkoleń teoretycznych i zajęć praktycznych, prowadzonych na terenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Krakowie. Podstawowym problemem mocno podkreślanym przez druhów na wszystkich zebraniach jest brak czasu na wielodniowe szkolenia rozłożone na kilka tygodni. Osoby należące do OSP to przecież ochotnicy, utrzymujący siebie i rodziny z pracy w gospodarstwach rolnych, a często zatrudnione w zakładach pracy poza granicami gminy. 
Zebrania sprawozdawcze OSP są też okazją do wspólnych spotkań ze starszymi (wspierającymi i honorowymi) druhami, a także młodzieżą (MDP). Warto nadmienić, że zebrania przebiegły w miłej atmosferze, gospodarze zadbali o właściwy wystrój sal oraz smaczny poczęstunek, w przygotowaniu którego najczęściej pomagały panie z KGW. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3781