ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 października 2021

Uchwałą nr 1/08/2021 z dnia 30.08.2021r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Igołomi – Wawrzeńczycach na dzień 08.10.2021r. o godz. 10.00 zgodnie z regulaminem zwołał Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Zjazd odbył się w wyznaczonym terminie w budynku Remizy OSP Złotniki, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci (posiadający mandaty) oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych ze wszystkich dziewięciu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i zaproszeni goście: Z-ca Dowódcy JRG 4 w Krakowie – kpt. Marcin Orzechowski, Radny Powiatu Krakowskiego – Konrad Szymacha, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – Stefan Nawrot, Wójt Gminy – Józef Rysak, Z-ca Wójta – Henryk Jończyk.

Otwarcia Zjazdu, wprowadzenia i powitania przybyłych Gości Zaproszonych, Delegatów i Przedstawicieli dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Andrzej Knapik, wybrany następnie na Przewodniczącego Zjazdu. Sekretarzem Zjazdu została Beata Arcyz – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć wszystkich druhów, którzy odeszli z szeregów OSP w minionej pięcioletniej kadencji. Przewodniczący odczytał i podał pod głosowanie porządek obrad i regulamin zjazdu – przyjęty jednogłośnie przez delegatów. Powołano Komisje Zjazdowe: mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków.

Następnie Prezes ZOG złożył obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach. W referacie przedstawił dane organizacyjne, działalność statutową Zarządu i Prezydium w minionej kadencji, pracę społeczno wychowawczą, działalność kulturalną, krótko omówił sprawy odznaczeń i wyróżnień, złożył podziękowania członkom OSP i działaczom Związku, omówił pracę na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, udziału w akcjach ratowniczych, działalności prewencyjnej, szkoleniowej, przedstawił zestawienie najważniejszego sprzętu w jaki są wyposażone jednostki OSP na terenie gminy, na koniec poinformował o sprawach finansowo – gospodarczych. Nadmienił, że wiosną ubiegłego roku niespodziewanie dla wszystkich nadszedł najtrudniejszy w minionej kadencji okres, trwający do dziś, pandemia wirusa Sars-Cov 2. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Prezesowi ZOG ZOSP RP w Igołomi – Wawrzeńczycach Andrzejowi Knapikowi i Komendantowi Gminnemu OSP Konradowi Szterleji oraz Zarządom poszczególnych OSP pamiątkowe statuetki i dyplomy w podziękowaniu za działalność i ofiarną służbę w ostatniej kadencji. Z kolei Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik i Komendant Gminny OSP Konrad Szterleja wręczyli Wójtowi i Przewodniczącemu Rady bukiety kwiatów w podziękowaniu owocną współpracę i znaczne środki finansowe przeznaczone na straże w ostatnich latach.

Po odczytaniu protokołów z posiedzeń konstytuujących składy poszczególnych Komisji Zjazdowych, Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP Krzysztof Mietła odczytał sprawozdanie z działalności Komisji w ostatnich 5 latach.

Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce chroni 9 jednostek OSP, w tym dwie (OSP Wawrzeńczyce i OSP Złotniki) należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 274 czynnie działających członków OSP. Na terenie gminy funkcjonują dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie jednostki OSP dysponują: 15 samochodami bojowymi (z tego 2 – typu ciężkiego, 6 – średniego, 7 – lekkiego), 12 motopompami szlamowymi, 2 motopompami pływającymi NIAGARA i POSEJDON, 2 wysokowydajne motopompy Paulis Hartmann PH 2400, 14 piłami do drewna, 2 piłami do betonu i stali, 4 agregatami hydraulicznymi, 13 agregatami prądotwórczymi, 1 agregatem wysokociśnieniowym i 14 kpl. aparatów powietrznych.

Swe wystąpienia do strażaków skierowali goście zaproszeni w kolejności: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk,
Z-ca Dowódcy JRG 4 Marcin Orzechowski. We wszystkich wypowiedziach przewijały się podziękowania kierowane do wszystkich druhów za ofiarną służbę i udział we wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych, za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu imprez wiejskich, gminnych a także na szczeblu wojewódzkim, padały głosy uznania i pozytywne oceny działalności zarówno Zarządu Oddziału Gminnego jak i Zarządów poszczególnych OSP w ostatnich latach, pojawiły się komentarze o rozwoju jednostek, lepszym wyszkoleniu druhów i znacznie zwiększonym w ostatnich latach wyposażeniu OSP.

W sprawozdaniu złożonym przez Komisję Mandatową, jej Przewodniczący Maciej Skalski poinformował, że w Zjeździe uczestniczy 77 % ogólnej liczby Delegatów na Zjazd – tak więc obrady oraz podejmowane uchwały są prawomocne.

Po złożeniu sprawozdań z pracy Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pawła Adamusa oraz Komisji Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Roberta Kopcia, w odczytanych w kolejności 1 – 6 podjętych na Zjeździe uchwałach – kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zatwierdzono skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026.

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu Gminnego – Andrzej Knapik

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Maciej Skalski

Wiceprezes Zarządu Gminnego – Robert Kopeć

Komendant Gminny OSP – Konrad Szterleja

Sekretarz – Beata Arcyz

Skarbnik- Kazimierz Semper

Członek Prezydium Zarządu – Andrzej Micuda

Członek Prezydium Zarządu – Tomasz Wyszogrodzki

Członek Zarządu – Tomasz Giemza

Członek Zarządu – Henryk Bulanda

Członek Zarządu – Paweł Adamus

Członek Zarządu – Sylwester Luty

Członek Zarządu – Mariusz Migas

Członek Zarządu – Szymon Gawlikowski

Członek Zarządu – Jarosław Walczyk

Członek Zarządu – Michał Nowak

Członek Zarządu – Wojciech Guzik

Zatwierdzono również skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Mietła (przewodniczący), Tomasz Dziura (wiceprzewodniczący) Kamil Migas (sekretarz).

Przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie zostali wybrani: Kazimierz Semper.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie zostali wybrani: Andrzej Knapik, Konrad Szterleja, Robert Kopeć, Maciej Skalski.

Na koniec podsumowano obrady Zjazdu, Przewodniczący a zarazem nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego podkreślił, że przed nowo wybranym Zarządem trudny okres równie ciężkiej jak w minionej kadencji pracy i działalności związanej z dalszymi szkoleniami druhów, sukcesywną wymianą taboru samochodowego w jednostkach oraz remontami i modernizacją obiektów OSP i terenów bezpośrednio przyległych. Prezes podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział, po czym zamknął obrady. Zjazd zakończył się przygotowanym przez organizatorów uroczystym obiadem.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

 • Powiększ zdjęcie Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-25
Data publikacji:2021-10-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1013