Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Rozbudowa budynku sali sportowej o zaplecze przedszkola z rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i elektryczną i przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i kanaliza

24 stycznia 2018

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

17 stycznia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nr sprawy: GK.271.1.2018

Ogłoszenie w BZP nr 506868-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

 

Czytaj więcej o: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Zapytanie ofertowe

4 stycznia 2018

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełny / kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Przetargi

 

Znak: GCE.271.7.2017 Igołomia, dn. 27.12.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”, nr sprawy: GCE.271.7.2017

czytaj dalej...


 

Ogłoszenie nr 634182-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”
Numer referencyjny: GCE.271.7.2017

SIWZ z załącznikami


 

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi” – nr sprawy: GCE.271.6.2017

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, w imieniu której działa: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający bierze pod uwagę rozdzielenie grupy na kilka wyjazdów w związku z niemożliwym pod względem technicznym przeprowadzeniem wizyt w laboratoriach CNK w Warszawie : biologicznym, robotycznym oraz fizycznym w jednym dniu. Zajęcia w w/w odbywają się tylko 2 razy dziennie i jednocześnie może w nich wziąć udział maksymalnie 17 osób.

- W odpowiedzi Zamawiający informuje:


 

Nr sprawy: GCE.271.6.2017
8.12.2017r.

„Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi (GCE) tj. ze Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi.

Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ.

SIWZ z załącznikami


 

Wawrzeńczyce, dn. 07.12.2017r. Znak: GK.271.8.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja


 Znak: GCE.271.5.2017 Igołomia, dn. 05.12.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

Informacja


Znak: GK.271.8.2017                                                         
Wawrzeńczyce, dnia 04.12.2017r.

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” – postępowanie nr GK.271.8.2017.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Odpowiedzi na pytania 


Sprawa znak: GCE.271.5.2017
Igołomia, 04.12.2017 r

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi” – nr sprawy: GCE.271.5.2017

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, w imieniu której działa: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania


Znak: GCE.271.5.2017
01.12.2017r.
Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienia pn. „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi” – nr sprawy: GCE.271.5.2017

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, w imieniu której działa: Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Odpowiedzi na pytania


 

Nr sprawy: GCE.271.5.2017
Ogłoszenie nr 621909-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi (GCE) tj. ze Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 będący integralną częścią 

SIWZ z załącznikami


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nr sprawy: GK.271.8.2017
Ogłoszenie w BZP nr 619452-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”.
Zakres robot budowlanych: 1) izolacja ścian fundamentowych, 2) docieplenie ścian budynku, 3) izolacja stropu, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) montaż instalacji magazynowania i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 6) montaż układu zarządzania systemem ogrzewania budynku, 7) montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacją i podłączeniem do instalacji eNN 023/04V. 

SIWZ z załącznikami


 

 Znak: GCE.271.4.2017 Igołomia, dn. 09.10.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

informacjaGCE.271.4.2017
29.09.2017r.
Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z opieką uczniów z zespołu szkół Gminne Centrum Edukacji w Igołomi w roku szkolnym od 16 października 2017r. (jednak nie wcześniej niż po zakończenie niniejszego postępowania i zawarciu umowy) do 30 czerwca 2018r. po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem jednego autobusu. 

SIWZ


 

25.09.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

informacja


 

20.09.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO”

informacja


 

19.09.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja


 

GCE.271.3.2017
15.09.2017
Gminne Centrum Edukacji w Igołomi: „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z opieką uczniów z zespołu szkół Gminne Centrum Edukacji w Igołomi w roku szkolnym od 2 października 2017r. (jednak nie wcześniej niż dochowanie terminów wynikających z ustawy Pzp) do 30 czerwca 2019r. po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem jednego autobusu. 2. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia winien dysponować jednym (1) autobusem o ilości miejsc siedzących dla dzieci szkolny min. 50 oraz jedno (1) miejsce dla opiekuna. 3. Kursy odbywać się będą w poniedziałki, wtorki, środy w dni nauki szkolnej po wyznaczonej trasie: Igołomia (szkoła) – Odwiśle (świetlica)- Igołomia (Centrum)- Koźlica (świetlica) – Igołomia (Centrum) – Zofipole– Pobiednik Wielki (Brzostek) - Pobiednik Wielki (skład) – Pobiednik Wielki (bloki) – Pobiednik Mały (szkoła) – Pobiednik Mały (Morgi) – przez Pobiednik Mały (szkoła) - przez Pobiednik Wielki – Tropiszów - Igołomia (szkoła). 4. Długość planowanego jednego przewozu wynosi ok. 35 km w godzinach 16.00 – 17.00, Maksymalna ilość odwozów: 240 w całym okresie trwania umowy. 5

Czytaj dalej... (plik zip)


 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi:

Przetarg nr GCE.271.2.2017
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej... (plik zip)


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, NIP 6821642228

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Igołomia 252, 32-125 Wawrzeńczyce 

reprezentowane przez: Dorotę Ryńcę - Ropek - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi

Zamówienie pn.  DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do dwóch placówek oświatowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. do Szkoły Podstawowej w Igołomi oraz Gimnazjum w Igołomi. Zadanie jest objęte projektem: Ćwiczę umysł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem odrębnych części: 

Czytaj dalej...

SIWZ z załącznikami


 

Wawrzeńczyce, dn. 07.08.2017r.

Znak: GK.271.7.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„1. Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach od drogi powiatowej w kierunku „Międzygórza” 600037K (dz. nr 867/1) w Stręgoborzycach km 0+000–0+600;

2. Remont drogi gminnej Igołomia „Luborzyczka” w kier. Góry Złotnickiej 600012K (dz. nr 1095) w Igołomi w km 0+000–0+720.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Czytaj dalej...


 

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 1. Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach od drogi powiatowej w kierunku Międzygórza 600037K (dz. nr 867/1) w Stręgoborzycach km 0+000–0+600; 2. Remont drogi gminnej Igołomia Luborzyczka w kier. Góry Złotnickiej 600012K (dz. nr 1095) w Igołomi w km 0+000–0+720.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.07.2017r. o godzinie 11:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 440.000,00 zł brutto.

Informacja


 

Ogłoszenie nr 549572-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Ogłoszenie

Załączniki


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- drogi gminnej w Wawrzeńczycach „Hektary” – dz. nr ewid. 2509,
- drogi gminnej w Złotnikach „Góra Złotnicka” – dz. nr ewid. 915,
- drogi gminnej w Wawrzeńczycach „Błonie” – dz. nr ewid.2582,
- drogi gminnej w Dobranowicach „Nowowawrzeńczyce” – dz. nr ewid. 539”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.07.2017r. o godzinie 11:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 247.600,00 zł brutto.

informacja


 

Ogłoszenie nr 537514-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - drogi gminnej w Wawrzeńczycach Hektary – dz. nr ewid. 2509, - drogi gminnej w Złotnikach Góra Złotnicka– dz. nr ewid. 915, - drogi gminnej w Wawrzeńczycach Błonie – dz. nr ewid.2582, - drogi gminnej w Dobranowicach Nowowawrzeńczyce – dz. nr ewid. 539
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie

Załączniki


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

Informacja


 

 

 

Uwaga

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” – postępowanie nr GK.271.4.2017.

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły zapytania  o treści (cyt.):

Czytaj dalej...


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów-część , Igołomia „Luborzyczka”, Wawrzeńczyce–część, Stręgoborzyce, Żydów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2017r. o godzinie 11:30.

Czytaj dalej...


 

UWAGA !!!
14.04.2017r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr GK.271.3.2017 ogłoszonego w dniu 24.03.2017r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów-część, Igołomia „Luborzyczka”, Wawrzeńczyce-część, Stregoborzyce, Żydów”

Zamawiający (Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce) informuje, że do przedmiotowego zamówienia wpłynęło zapytanie  o treści (cyt.):
„Zwracamy się prośbą o udzielenie informacji umożliwiającej oferentom jednolity sposób wyceny przyłączy wyszczególnionych w Wykazie stanowiącym Załącznik Nr 16 do SIWZ w stosunku do całkowitej ilości przyłączy ujętych przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ w zakresie prac związanych z przywróceniem posesji - działki do stanu pierwotnego”

Uwaga

Ogłoszenie

Wykaz


 

6.04.2017

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA W/W ZADANIE ZOSTAŁO PRZEKAZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII EUROPEJSKIEJ DNIA 06.04.2017 R. W CELU JEGO PUBLIKACJI.
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ART. 42 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ, DZ. U Z 2015 R, POZ. 2164, Z PÓŹN.ZM) ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIONI  NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ Z DNIEM PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ.

11.04.2017

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów-część, Igołomia „Luborzyczka”, Wawrzeńczyce-część, Stręgoborzyce, Żydów” – postępowanie nr GK.271.3.2017.

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły zapytania  o treści (cyt.):

Informacja


 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 10 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.03.2017r. o godzinie 11:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500.000,00 zł brutto.

Informacja 


 

Ogłoszenie nr 51347 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Wawrzeńczyce: Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów-część , Igołomia „Luborzyczka”, Wawrzeńczyce–część, Stręgoborzyce, Żydów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ, załączniki,opisy i rysunki (na stronie BIP)


 

 

Ogłoszenie nr 42131 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Wawrzeńczyce: Modernizacja 10 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

16.02.2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU USŁUG SPOŁECZNYCH W POBIEDNIKU MAŁYM”.

Unieważnienie


 

 10.02.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.02.2017r. o godzinie 11:30.

Informacja


 

07.02.2017

GK.271.1.2017
Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU USŁUG SPOŁECZNYCH W POBIEDNIKU MAŁYM” – postępowanie nr GK.271.1.2017.

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły zapytania  o treści (cyt.):

Odpowiedź


 

03.02.2017

Ogłoszenie nr 19864 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: postępowania przetargowego nr GK.271.1.2017 ogłoszonego w dniu 16.01.2017r. pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”

Numer: 15756-2017

II ogłoszenie o zmianie

Informacja o zmianie terminu


 

UWAGA!!!
27.01.2017r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr GK.271.1.2017 ogłoszonego w dniu 16.01.2017r. pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym”
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że zmieniono załącznik nr 8 do w SIWZ  w postępowaniu nr GK.271.1.2017 dot. „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” w którym usunięto następujące pomyłkowo powtórzone pozycje:

„1.1.37 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategorii III-obmiar 28,83 m3”;
„1.1.41 KNNRS 4/1412/1 (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3.0 m, z pomocą żurawia- obmiar -2,00 szt”;
„1.6.4.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m 3, grunt kategorii III – obmiar 5296,00 m3”;
„1.6.5.2 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych – obmiar 45,30 m3”.
    Usunięte pozycje przedmiaru robót nie są przedmiotem wyceny.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 06.02.2017r. do godz. 11:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2017r. godz. 11:30.
Powyższe zmiany Zamawiający zamieszcza na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.igwa.pl wraz z aktualną „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” i aktualnym przedmiarem robót (Zał. Nr 8 do SIWZ GK.271.1.2017).

Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty zgodnie z powyższą zmianą.
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ. 

Ogłoszenie o zmianie

Załączniki


 

Ogłoszenie nr 8894 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

Wawrzeńczyce: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU USŁUG SPOŁECZNYCH W POBIEDNIKU MAŁYM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

 

8.09.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa 7  urn wyborczych wraz z 7 pokrowcami dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa


 

26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wawrzeńczyce: 1.Remont drogi gminnej nr 600082K Żydów w kier. przed Żydowie (dz. nr 332/3, 331) w Żydowie w km 0+000-0+430,2. Remont drogi gminnej nr 600070K Złotniki Pastwiska w kier. południowym do wału wiślanego (dz. nr 938/2, 947/5) w Złotnikach w km 0+000-1+930 ,3.Remont drogi gminnej nr 600064K w Wawrzeńczycach - Pompownia I (dz. nr 1235/4) w Wawrzeńczycach w km 0+000-0+650.
Numer ogłoszenia: 158849 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

11.07.2016

Wawrzeńczyce: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych - na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 129111 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

15.06.2016

Ogloszenie o zamówieniu
1.Modernizacja drogi gminnej w Koźlicy - dz. nr ewid. 430, 2.Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym - dz. nr ewid. 277/2 i 277/3, 3. Modernizacja drogi gminnej w Złotnikach dz. nr ewid. 949/2 i 957/2, 4. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach - dz. nr ewid. 2585/5, 5.Modernizacja drogi gminnej w Dobranowicach - dz. nr ewid. 552 i 553, 6.Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym - dz. nr ewid. 519/2
Numer ogłoszenia: 88011 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami 


 

09.06.2016r.
Postępowanie nr GK.271.3.2016
Wawrzeńczyce: Prace budowlano-remontowe zagospodarowania placu manewrowego przy budynku remizy OSP Stręgoborzyce. Termomodernizacja budynku remizy OSP Stręgoborzyce
Numer ogłoszenia: 77819 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

8.06.2016

Dotyczy zadania pn. „Remont kapitalny odcinka drogi gminnej, wewnętrznej, na działce nr 640/25 w Igołomi” – postępowanie nr ZP.271.2.2016.

Informacja

Zał nr 9 aktualny

6.06.2016

Wawrzeńczyce: Remont kapitalny odcinka drogi gminnej, wewnętrznej, na działce nr 640/25 w Igołomi.
Numer ogłoszenia: 70793 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

8.04.2016

Wawrzeńczyce: 1.Modernizacja drogi gminnej 600023K Pobiednik Wielki AWRSP dz. nr 398/2 i dz. nr 400/1 w Pobiedniku Wielkim, 2. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 439 w Koźlicy,3.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 333/2 w Żydowie,4. Modernizacja drogi gminnej 600080K Żydów Sklep-Wawrzeńczyce Hektary dz. nr 338/3 w Żydowie,5. Modernizacja drogi gminnej 600051K Wawrzeńczyce Hektary Wawrzeńczyce Podgaje dz. nr 2515/2 w Wawrzeńczycach,6. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 302/20 w Wawrzeńczycach,7. Modernizacja drogi gminnej 600062K Wawrzeńczyce I Wygon-Błonia dz. nr 2563/2 w Wawrzeńczycach Numer ogłoszenia: 36395 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami


 

21.01.2016

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce,

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów, Igołomia, Wawrzeńczyce, Żydów, Stręgoborzyce – Projekt wykonawczy”

Zapytanie

załączniki 1-3


 

04.01.2016r. 
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A 
X PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 


Czytaj dalej...


 

16.11.2015r.
Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ pn. "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce", nr sprawy: GK.271.8.2015 

Czytaj dalej...


 

10.11.2015r.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
Numer ogłoszenia: 304112 - 2015

Czytaj dalej...

SIWZ wraz z  załącznikami


 

30.07.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


18.06.2015r.
Postępowanie Nr GK.271.7.2015
pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz (i odwóz) dzieci szkolnych wraz z opieką do i z dwóch zespołów szkół na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach i w ramach tych przewozów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobranowicach i Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach, z wykorzystaniem dwóch autobusów.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
20.05.2015r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce” Nr sprawy: GK.271.3.2015
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) pytań od Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póŸn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania.
I pytania o treści (cyt.):

Ogłoszenie

Pytania

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
18.05.2015r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr GK.271.6.2015 ogłoszonego w dniu 14.05.2015r. pn.
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2”.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w SIWZ nr postępowania GK.271.6.2015 w rozdz. IV „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w przedmiarze robót (Zał. Nr 9 do SIWZ GK.271.6.2015) – dotyczącym „Modernizacji drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr ewid. 440/2” nastąpiła omyłka pisarska dotycząca długości modernizowanego odcinka – wskazano długość "0,480 km", winna być długość „0,380 km”.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


14.05.2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu pn.
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2”.

Postępowanie nr: GK.271.6.2015
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- droga gminna w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859 dł. 0,570 km,
- droga gminna w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525 dł. 0,260 km,
- droga gminna w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1 dł. 0,230 km,
- droga gminna w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510 dł. 0,400 km,
- droga gminna w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23 dł. 0,250 km,
- droga gminna w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904 dł. 0,270 km,
- droga gminna w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2 dł. 0,480 km.
2. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze – profilowanie, korytowanie, wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, wykonanie nawierzchni jezdni z żużla wielkopiecowego.
3. Przedmiot zamówienia określa szczegółowo przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!
Znak: GK.271.5.2015 Wawrzeńczyce, dnia 13.05.2015r.
Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej” – postępowanie nr GK.271.5.2015.

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły zapytania o treści (cyt.):

Ogłoszenie

Odpowiedzi

Przedmiar


30.04.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
postępowanie Nr GK.271.5.2015 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej”

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


30.04.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr postępowania GK.271.4.2015
Zamówienie pn. "Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3"

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


21.04.2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu Nr sprawy: GK.271.3.2015
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


23.03.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


10.03.2015r.
UWAGA: Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. ""Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia–Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi"" – postępowanie nr ZP.271.2.2015. Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce informuje), że w dniach 03-04.03.2015r. wpłynęły zapytania do SIWZ ZP.271.2.2015 o treści (cyt.):

Odpowiedź


03.03.2015r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-10
Data publikacji:2015-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:52585