Gmina sprzedaje działki

III kwartalne spotkanie z sołtysami


W dniu 1 lipca 2015 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się trzecie kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Rozpoczynając spotkanie Pan J. Rysak złożył serdeczne podziękowania Panu Sołtysowi Edwardowi Kasprzykowi za 20 letnią służbę na rzecz mieszkańców sołectwa Wawrzeńczyce I. Pan wójt złożył życzenia dalszych sukcesów, pomyślności w realizacji kolejnych planów i zamierzeń. Życzył życzliwości i wyrozumiałości ze strony mieszkańców. Pan wójt zwrócił uwagę na to, że sprawowanie funkcji sołtysa przez okres 20 lat oraz pełnienie funkcji radnego przez ponad 3 kadencje to ogromne wyróżnienie, satysfakcja ale zarazem wielkie zobowiązanie wobec mieszkańców. To sołtys jest najbliżej ludzi, najlepiej zna ich potrzeby. Dzięki współpracy z sołtysem i zarazem radnym zrealizowano na terenie sołectwa Wawrzeńczyce wiele znaczących inwestycji: min. rozbudowa GCE o gimnazjum, budowa sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, chodniki wzdłuż drogi krajowej, wiele kilometrów dróg asfaltowych, Gminne Centrum Kultury, zmodernizowano budynek Ośrodka Zdrowia, wybudowano parking przy szkole, zrealizowano budowę wodociągu, wybudowano place zabaw.
Pan E. Kasprzyk ze wzruszeniem dziękował za pamięć, wyróżnienie. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na to jak ważną rolę odgrywa zgoda i brak podziału na: nasze, wasze, my, wy. Ostatnie lata są dowodem na to jak wiele można zrobić dla dobra wszystkich przy zgodzie i braku podziałów.
W temacie bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan M. Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach który przedstawił statystykę zdarzeń za I półrocze 2015r.
W I półroczu odnotowano: 2 włamania, 1 kradzież mienia, 3 pożary, wydano 31 mandatów drogowych, 19 mandatów porządkowych, podjęto 190 interwencji na trenie gminy.
Pan M. Kowalik poinformował, że 3 pożary jakie miały miejsce na trenie gminy nie wynikały z działań grupy przestępczej. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone i dlatego uspokajam, że nie było to działanie grupy przestępczej. W miesiącach letnich prowadzone będą kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Komendant zwrócił uwagę na konsekwencje dla osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy policji prowadzącej pojazd pod wpływem alkoholu. Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu. Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
W temacie gospodarki odpadami komunalnymi głos zabrał Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy, który poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych od dnia 1.07.2015r. usługę tę na terenie naszej gminy prowadzić będzie nadal firma EKOM. Stawki oraz terminy wywozu odpadów na najbliższe półrocze 2015 roku oraz na rok 2016 nie ulegają zmianie. Koszt wywozu odpadów za 1 miesiąc jest jednak wyższy niż dwa lata temu w związku z czym w roku 2017 Rada Gminy podejmie decyzję w zakresie wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych. Na koleje okresy każdy mieszkaniec otrzyma druk wpłaty z tym, że zmienia się numer rachunku bankowego. Każdy mieszkaniec będzie miał indywidualny rachunek na który należy wpłacać opłaty za śmieci. Obecnie segregacja odbywała się do 3 worków żółtego, niebieskiego i zielonego teraz dostarczony zostanie 4 worek – czarny na popiół ale tylko z budynku mieszkalnego. Ponadto zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywała w 2 soboty w miesiącu w okresie kwiecień-listopad oraz w 1 sobotę w miesiącu w okresie grudzień-marzec.
Następnie w temacie realizacji inwestycji w gminie w roku bieżącym głos zabrał Pan J. Rysak Wójt Gminy. Głównym wyzwaniem dla gminy na najbliższe lata jest: - kontynuacja budowy wodociągów. W kwietniu b.r. oddany został kolejny etap wodociągowania. Powstały dwa zbiorniki do gromadzenia wody o łącznej pojemności 800m3, pompownia, 3,5 km sieci wodociągowej, 27 przyłączy. Ostatni IV etap obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 59 km oraz 590 przyłączy do budynków mieszkalnych. Szacunkowy koszt około 10 mln zł. Czas realizacji uzależniony będzie od pozyskania przez gminę dofinansowania w programowaniu unijnym w latach 2014 – 2020.

Wykaz inwestycji 2015 rok:
- kanalizacja gminy - wykonywana jest dokumentacja projektowa dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki i część Tropiszowa. Realizacja zadania będzie uzależniona od środków w ramach ZIT - Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
- modernizacja przedszkola w Wawrzeńczycach
- przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia-Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi".
- budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal wraz z siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej przy GCE w Igołomi.
- modernizacja obiektu Klubu Sportowego Wawrzynianka

Remonty dróg; remonty dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych:
- droga gminna Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa
-droga gminna Wawrzeńczyce "Góra Złotnicka" w kier. Igołomi
-droga gminna Dobranowice "Stare Pola" ponadto liczymy na promesę dzięki której powstaną nowe nakładki asfaltowe.

Ze środków własnych budżetu gminy zrealizowana zostanie:
- modernizacja drogi gminnej Tropiszów "osiedle działek nauczycielskich" - nawierzchnia asfaltowa
- modernizacja drogi gminnej Wawrzeńczyce "Grobla" - nawierzchnia asfaltowa
W ramach 50% dofinansowania od Marszałka Województwa wyremontowane zostaną drogi rolnicze -
- droga gminna w Stręgoborzycach „Międzygórze”
- droga gminna w Wawrzeńczycach „za GS-em”
- droga gminna w Igołomi
- droga gminna w Rudnie Górnym „Morawy”
- droga gminna w Pobiedniku Małym „za cmentarzem”
-droga gminna w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni”
- droga gminna w Zofipolu
Ponadto realizowana będzie modernizacja dróg powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych.
W ostatnim punkcie porządku obrad Pani I. Kubik przedstawiła informację na temat referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.09.2015r. Referendum zostanie przeprowadzone przez 7 Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy. Pytania w referendum dotyczą:

Pytanie pierwsze: "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?".

Pytanie drugie: "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?".

Pytanie trzecie: "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?".

I. KubikPowrót
Odwiedziło nas już: + Online: +